Blogg: Nå kan du søke om støtte etter «kompensasjonsordning 4» og for tapt varelager

Fredag 28. januar kunngjorde næringsministeren at søknadsportalen har åpnet og at virksomheter nå kan søke om støtte etter den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet («kompensasjonsordning 4»), for tilskuddsperiodene november og desember. Ordningendekker inntil 85 % av faste og uunngåelige kostnader, men er endret på flere punkter. Maksimalgrenser for tilskudd er betydelig redusert, og utdelinger fra selskapet kan begrense tilskuddet.

 

Videreføring av kompensasjonsordningen til og med februar 2022

I ordningen stilles det fortsatt krav om at virksomheten må ha hatt et omsetningsfall som følge av smitteverntiltakene. Omsetningsfallet må være på 30 % eller mer for de aktuelle tilskuddsperiodene. Ordningen dekker inntil 85 % av faste og uunngåelige kostnader i månedene november 2021 til og med januar 2022. Dette betyr at et selskap med 100 % omsetningsfall vil få dekket 85 % av sine faste og uunngåelige kostnader. For februar 2022 er dekningsgraden 70 %. Kravet om at selskapet og konsernet må ha hatt underskudd i tilskuddsperioden gjelder fortsatt. 

Regjeringspartiene og SV har varslet at kompensasjonsordningen ikke vil bli videreført etter februar 2022.

 

Tilskuddsperioder og søknadsfrist

Tilskuddsperiode Sammenligningsperiode Søknadsfrist
November 2021 November 2019 25. april 2022
Desember 2021 Desember 2019 25. april 2022
Januar 2022 Januar 2019 25. april 2022
Februar 2022 Februar 2019 15. mai 2022

 

Foretak som er registrert etter den relevante sammenligningsperioden er påbegynt, men senest 1. mars 2020, skal bruke gjennomsnittet av omsetningen i januar og februar 2020 som grunnlag for beregning av omsetningsfallet. Det samme gjelder for foretak som ikke hadde omsetning i den relevante sammenligningsperioden.

 

Tilbakebetalingsplikt

Regjeringen har vært tydelige på at formålet med kompensasjonsordningen er å gi økonomisk støtte til virksomheter slik at disse kan opprettholde aktiviteten og sikre arbeidsplasser i en krevende situasjon. Det er derfor innført et nytt krav om at tilskudd må tilbakebetales dersom bedriften går med overskudd i regnskapsåret tilskuddsperioden er en del av eller foretar utbytteutdelinger til og med 31. desember 2023. Dette gjelder kun tilskudd fra og med november 2021. Dersom selskapet har mottatt tilskudd i en tidligere periode, vil ikke en eventuell utbytteutdeling føre til at selskapet må betale tilbake tidligere tilskudd. 

 

Overskudd

Dersom selskapet får et overskudd på mer enn 50 000 kroner, vil overskytende måtte betales tilbake. Tilbakebetalingsplikten er videre begrenset til det tilskuddet selskapet har mottatt. Med overskudd forstås ordinært resultat før skatt for det regnskapsåret tilskuddsperioden tilhører. 

Dersom selskapet har hatt et overskudd på 150 000 kroner og mottatt 75 000 kroner i tilskudd, skal selskapet betale tilbake hele tilskuddsbeløpet på 75 000. Dersom selskapet har mottatt 200 000 i tilskudd, skal 150 000 tilbakebetales. 

Hvis selskapet har underskudd i 2020, kan dette trekkes fra overskuddet i 2021. Har selskapet et samlet underskudd for 2020 og 2021, kan dette trekkes fra i overskuddet for 2022. Hvis det i eksemplet over forutsettes at selskapet hadde et underskudd på 300 000 i 2020, vil ikke selskapet få noen tilbakebetalingsplikt for tilskudd mottatt i 2021. 

Dersom et konsern har søkt samlet om tilskudd som om konsernet var ett foretak, gjelder tilbakebetalingsplikten for det enkelte selskap som har mottatt en andel av konsernets tilskudd. Tilbakebetalingsplikten gjelder det enkelte selskap slik at selskap A ikke blir solidarisk ansvarlig for en eventuell tilbakebetalingsplikt som påhviler selskap B selv om de inngår i et konsern som har mottatt støtte.

 

Utbytte

Dersom selskapet har mottatt støtte etter kompensasjonsordningen for en eller flere måneder i perioden november 2021 til og med februar 2022 må tilskudd tilbakebetales før beslutninger om eller utdeling av utbytte eller andre disposisjoner som krever fri egenkapital gjennomføres. I praksis omfatter dette beslutninger/utdelinger til fordel for eierne.

Selskapet skal selv varsle om en eventuell tilbakebetalingsplikt. Det kreves ingen bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører på dette. 

Vær oppmerksom på at disposisjoner som innebærer en omgåelse av utdelingsforbudet også gir tilbakebetalingsplikt. En disposisjon eller flere sammenhengende disposisjoner innebærer en omgåelse hvis omstendighetene tilsier at hovedformålet var å unngå tilbakebetalingsplikt.

Tilsvarende som for overskudd, vil en tilbakebetalingsplikt for konsern som har søkt samlet om støtte gjelde det enkelte selskap.

Dette gjelder for vedtak eller utbetalinger fra forskriften trer i kraft (28. januar 2022) og til og med 31. desember 2023.

 

Maksimalgrense for tilskudd

Følgende øvre grense for hvor mye støtte et foretak/konsern kan motta:

  • november 2021: 4 millioner kroner
  • desember 2021 og januar 2022: 7,5 millioner kroner
  • februar 2022: 4 millioner kroner

Samlet for alle tilskuddsperioder fra mars 2021 kan foretaket motta maksimalt 120 millioner kroner. 

 

Attestasjon fra revisor/regnskapsfører

Søknader må attesteres av revisor eller regnskapsfører før innsendelse. 

 

Tapt varelager

For desember 2021 og januar 2022 kan man søke om kompensasjon for tapt varelager. Utbyttebegrensingen gjelder ikke for kompensasjon for tapt varelager. 

 

Periodisering av tilskuddet

På kompensasjonsordning.no er det opplyst at tilskuddet for november og desember 2021 inntektsføres i 2022 (i motsetning til det som ble opplyst om tilskudd for november/desember i «Kompensasjonsordning 2»).

Selv om tilskuddet inntektsføres i 2022, skal tilskuddet likevel tas med i beregningen av om foretaket gikk med overskudd i 2021. Det vil skje en automatisk etterfølgende kontroll av tilskuddsmyndighetene når foretaket har rapportert regnskapsopplysningene for regnskapsåret via skattemeldingen.

Det er derfor viktig at tilskuddet periodiseres riktig, og ikke føres som inntekt i 2021 i foretakets regnskap. Periodiseres tilskuddet galt vil tilskuddet regnes som inntekt to ganger for samme år ved den automatiske beregningen og foretaket kan få krav om tilbakebetaling.