Blogg: Når blir daytrading virksomhet?

Forbrukerøkonomer i landets største banker oppfordrer ofte kundene sine til å plassere sparepenger i aksjemarkedet. Å gjøre gode investeringer krever både tid og kunnskap, men treffer man gir det mulighet for økt avkastning på sparepengene dine. For mange er risikoaspektet ved investering i enkeltaksjer særlig appellerende, og omfanget kan raskt gå fra å være en typisk hobby til å kreve mye tid og innsats.

Kapitalplassering, og særlig hyppig handel med aksjer og verdipapirer, har på flere måter blitt aktualisert den siste tiden. Men har du oversikt over skatte- og selskapsrettslige konsekvenser ved å drive med jevnlig handel i aksjer og verdipapirer? I denne artikkelen tar vi deg gjennom grensene for når kapitalforvaltning kan utgjøre skattemessig virksomhet og hvilke konsekvenser dette kan få.

Grensen for virksomhet 

Enhver fordel vunnet ved arbeid, kapital eller virksomhet anses som skattepliktig inntekt. For personlige aksjonærer er gevinster fra aksjesalg skattepliktig inntekt og må rapporteres til skattemyndighetene. Hvorvidt gevinst beskattes etter reglene for kapital- eller virksomhetsinntekter, avhenger av flere momenter, der særlig omfanget av investeringsaktiviteten har stor betydning.

Begrepet “virksomhet” i skatteloven sikter til utøvelse av en aktivitet med økonomisk karakter som drives for skattyters egen regning og risiko. I tillegg må aktiviteten oppfylle krav til omfang og varighet. I praksis fra skattemyndighetene er det i grensedragningen mellom kapital- og virksomhetsinntekter ved aksjeinvestering blant annet lagt vekt på:   

  • Om handelen med aksjer og verdipapirer er systematisk og vedvarende
  • Antall transaksjoner 
  • Omsetningens størrelse
  • Om formålet er å oppnå kortsiktige gevinster fremfor passiv formuesplassering med langsiktig mål

Dersom handelen med aksjer og verdipapirer oppfyller disse momentene, vil man skatterettslig anses å reelt sett drive virksomhet som et enkeltpersonforetak. Siden beskatning skjer på bakgrunn av reelle forhold, har det ingen betydning om man formelt sett har opprettet et enkelpersonforetak.

Daytrading

Daytrading er en investeringsstrategi kjennetegnet ved at man kjøper og selger aksjer eller andre verdipapirer med kort tidshorisont, typisk innen samme handelsdag, for å oppnå gevinst på små bevegelser i markedet. Daytrading representerer derfor motsatsen til en mer langsiktig investeringsstrategi for å oppnå verdiøkning over tid, hvor man plasserer midlene i tradisjonelt mer stabile investeringsalternativer.

Det er ingen fast terskel på omfang og beløp for når man anses å drive virksomhet, men daytrading er et typisk eksempel på en investeringsform som fort kan omfattes. Skatteetatens praksis vil gi veiledning for når man driver virksomhet. I en sak ble kjøp og salg av aksjer med gjennomsnittlig 37 transaksjoner årlig over en periode på fem år ansett for å være tilstrekkelig systematisk og vedvarende til at aktiviteten tilfredsstilte kravene til virksomhet.

I en annen sak der skattyter gjennomførte 17 transaksjoner over to år ble imidlertid aktiviteten ikke ansett å kvalifisere som virksomhet. Oppsummert må transaksjonshyppigheten trolig skje oftere enn hver 43. dag i en periode på to år, mens en transaksjon hver tiende dag i en femårsperiode regnes som virksomhet.

Praksis viser også at porteføljens verdi er et moment i vurderingen. I en totalvurdering kan altså det at du har en stor portefølje kunne tale for at det drives virksomhet, til tross for at det er foretatt relativt få transaksjoner i en periode. Begrunnelsen synes å være at det vil kreve mer aktivitet å følge opp en større portefølje.

Hvilken betydning har det for skattyter å drive kapitalforvaltning som ledd i virksomhet? 

Å drive virksomhet fører med seg en del forpliktelser overfor det offentlige. Først og fremst må du velge hvilken organisasjonsform du ønsker å benytte og registrere bedriften i Enhetsregisteret.

Er gevinst fra aksjesalg å regne som virksomhetsinntekter for skattyter er det ikke tilstrekkelig å rapportere disse i din private skattemelding. Drives daytrading i realiteten som et enkeltpersonforetak må det i tillegg til personlig skattemelding leveres en skattemelding for næringsdrivende. Dette er en praktisk konsekvens det er viktig å være oppmerksom på dersom omfanget av aksjehandelen har blitt såpass omfattende at det drives i virksomhet.

Skattesatsen er den samme enten aksjene er investert privat eller som ledd i næringsvirksomhet. Som følge av at inntekter fra kapitalplassering holdes utenfor personinntekten vil det i realiteten ikke være noen skattemessig forskjell om aksjene forvaltes gjennom et enkeltpersonforetak eller privat. Skattesatsen på aksjegevinster er 37,84 % for inntektsåret 2023. 

Kapitalforvaltning gjennom et enkeltpersonforetak kan i tillegg medføre bokførings- og regnskapsplikt. Alle som driver virksomhet og har plikt til å levere skattemelding og/eller mva-melding til myndighetene er bokføringspliktig.

Hvorvidt virksomheten også har regnskapsplikt og dermed må utarbeide et årsregnskap som skal sendes til Regnskapsregisteret, avhenger av organisasjonsformen, størrelsen på virksomheten og om man er underlagt tilsyn. Enkeltpersonforetak som har eiendeler som overstiger 20 millioner kroner eller ansatte som representerer mer enn 20 årsverk, er regnskapspliktig.

Aksjesparekonto 

Mange personlige aksjonærer benytter seg av en aksjesparekonto når de opptrer på børsen. Aksjesparekonto kan opprettes av personlig skattytere og legger til rette for at man kan kjøpe, selge og bytte aksjer uten at det utløser beskatning, såfremt midlene ikke tas ut av kontoen. Aksjesparekonto er dermed en løsning som kan benyttes uavhengig av om verdipapirhandelen skjer som ledd i personlig næringsvirksomhet eller som en del av mer passiv kapitalplassering privat.

Det er imidlertid noen begrensninger i hvilke aksjer som kan investeres i ved bruk av aksjesparekonto. Midlene på aksjesparekonto kan bare benyttes til å investere i børsnoterte aksjer og andeler i aksjefond hjemmehørende i land innenfor EØS. Det innebærer at unoterte aksjer ikke kan eies gjennom en aksjesparekonto. En VPS-konto er ikke det samme som en aksjesparekonto.

Omdanning fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap

Omdanning fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap kan gjennomføres skattefritt forutsatt at aktiviteten er utført som ledd i virksomhet i skatterettslig forstand. Omdanning til aksjeselskap kan bidra til å redusere risikoen ved investeringene dersom disse er lånefinansiert. I et enkeltpersonforetak er det du personlig som er juridisk ansvarlig for selskapet, mens et AS regnes som en egen juridisk person. Innehaveren av et enkeltpersonforetak er dermed personlig ansvarlig for økonomien, også all gjeld selskapet eventuelt har. 

Omdanning kan være aktuelt hvis man ønsker å selge aksjer skattefritt under fritaksmetoden. Fritaksmetoden medfører at inntekter som aksjeselskap har fra investeringer i andre aksjeselskap er fritatt for skatt. Beskatning av gevinst ved investeringer gjennom et aksjeselskap kan dermed utsettes, slik at det er først på tidspunktet gevinsten overføres til deg personlig fra ditt eget holdingselskap, skatteplikten inntrer.

Gjennom en aksjesparekonto kan en personlig aksjonær oppnå en del av de samme fordelene, men aksjesparekontoen omfatter færre objekter. 

Fritaksmetoden medfører imidlertid at tap ikke er fradragsberettiget. En slik begrensning gjelder også ved investeringer gjennom en aksjesparekonto. 

På den andre siden medfører et aksjeselskap en del forpliktelser, blant annet vil aksjeselskap automatisk være både bokførings- og regnskapspliktig. I tillegg vil man ikke kunne foreta investeringene via aksjesparekonto da ordningen er forbeholdt personlige skattytere.

Avslutning

Dersom omfanget av investeringene dine er stort nok, kan du altså fort havne innenfor virksomhetsbegrepet. Det er viktig å være oppmerksom på hvilke forpliktelser det å drive virksomhet fører med seg. For mange kan det i tillegg være fordelaktig å omdanne enkeltpersonforetaket til et aksjeselskap for å redusere risikoen, samt at aksjehandelen kan gjøres under fritaksmetoden.