• Kommunelov
Blogg:

Ny kommunelov - internkontroll

26. juli 2018

Øyvind Sunde, Director, rådgivning |

Den tidligere bestemmelsen om ‘betryggende kontroll’ er nå erstattet med egen paragraf om internkontroll. Internkontroll er, eller kan være, et vidtfavnende begrep, der formålene etter ett rammeverk (COSO) omfatter målrettet og kostnadseffektiv drift, pålitelig rapportering og etterlevelse av lover og regler. Det er derfor interessant at man i den nye kommuneloven begrenser formålet til etterlevelse av lover og forskrifter som ‘det mest sentrale målet med internkontrollen’. Dette er bevisst som et lovkrav, men behøver ikke være begrensende med tanke på hva internkontrollen i praksis vil omfatte i kommunene.

 

Loven angir ikke hva slags systematikk internkontrollen skal innrettes etter, bare at den skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Risikovurderinger er rettet mot at regler ikke følges og hvilke konsekvenser det kan få. Med dette øynes en viss systematikk ved at én av de tradisjonelle komponentene nevnes, nemlig risikovurdering.


Det er likevel stilt visse krav til internkontrollen ved å
a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer
c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll


Bestemmelsen i kommuneloven skal være den sentrale bestemmelsen for internkontroll med kommunepliktene. Kommuneplikter er plikter som bare er pålagt kommuner, og aktørplikter er plikter som stiller krav til enhver som driver en aktivitet eller tilbyr en tjeneste. Det innebærer at det må̊ føres internkontroll med overholdelse av lover og forskrifter generelt, eksempelvis oppfyllelse av lovregulering om anskaffelser, og for straffbare forhold som korrupsjon.


Dersom annen lovgivning har egne bestemmelser om internkontroll, vil imidlertid disse gå foran etter alminnelige rettskildeprinsipper om at spesiell lov går foran generell lov. For mange aktørplikter finnes det slike egne regler om interkontroll som i så fall vil gjelde i stedet internkontroll bestemmelsen i kommuneloven. Krav til internkontroll etter for eksempel matloven, arbeidsmiljøloven eller personopplysningsloven vil således fortsatt gjelde for kommunene på̊ samme måte som før.