Blogg: Nye krav om internrevisjon i norske banker

Foreslår skjerpede krav til styrets samlede kompetanse.

Høringsnotat fra Finansdepartementet foreslår krav om internrevisjon i alle norske banker, noe som styrker behovet for god virksomhets- og risikostyring.  

Finansforetaksloven stiller i dag krav om at alle banker skal ha internrevisjon. Til tross for dette, er det et unntak i finansforetaksforskriften §8-3 for banker som i mer enn 12 måneder har hatt en samlet forvaltningskapital under 10 milliarder kroner. 

Manglende risikokultur

Finanstilsynet har påpekt store variasjoner når det gjelder kvalitet og oppmerksomhet knyttet til risikostyring og internkontroll. Finanstilsynet har i sitt svar til høringsnotatet kommentert at svak risikostyring og manglende risikokultur har medført tap på engasjement og svekket omdømme til enkelte aktører i bransjen. Disse utfordringene har spesielt vist seg hos små og mellomstore banker, som med begrensede ressurser har utfordringer med å ivareta nødvendige kontrollfunksjoner. 

En faglig kompetent og uavhengig internrevisjon kan bidra til å forebygge slike problemer ved å avdekke potensielle risikoer i en tidlig fase. Omfanget av intervensjonens aktiviteter må tilpasses bankens størrelse og kompleksitet, hvor rapportene fra internrevisjon vil gi styret bedre grunnlag for å iverksette nødvendige og korrigerende tiltak. 

Krav til styrets egnethet 

Høringsnotatet foreslår også skjerpede krav til styrets sammensetning og kompetanse, altså styrets såkalte egnethet. I sitt svar har Finanstilsynet spesifisert behovet for tydeligere regulering av kravet til styrets samlede kompetanse, og foreslår endringer i finansforetaksloven for å sikre dette. Spesielt pekes det på at selv om styret består av personer som hver for seg ansees til å være egnet, må det samlede styret ha bred erfaring og nødvendig kompetanse til å forstå foretakets virksomhet. 

For små og mellomstore banker, kan det være utfordrende å sikre tilstrekkelig risikostyring og internkontroll, som følger av de foreslåtte endringene. Dette understreker behovet for tilpasset støtte basert på bankens forretningsmodell, størrelse og markedsområde.  

Som kunde av BDO, vil banken dra nytte av vår tverrfaglige tilnærming, som bidrar til en fremtidsrettet internrevisjon. Vi kombinerer vår internrevisjonserfaring med spesialisert kunnskap innen de fagfeltene som preger risikobildet bankene står ovenfor i dag og i morgen. Slik både utfordrer vi og skaper merverdi for deg som kunde.