Blogg: Nye prosedyrekoder ved import og eksport

Fra 1. februar 2022 tar tolletaten i bruk nye firesifrede koder som skal kobles mot de forskjellige transaksjonstypene ved all import og eksport av varer.

Tolletaten har varslet at de utsetter å ta i bruk de nye prosedyrekodene til 1. januar 2023. De nye firesifrede kodene skal kobles mot de forskjellige transaksjonstypene ved all import og eksport av varer.

Prosedyrekodene man oppgir i rubrikk 37 på tolldeklarasjonen, er en to-sifret kode som brukes i produksjonen av statistikk over utenrikshandel med varer. Koden forteller noe om hva slags vareførsel som oppgis på deklarasjonen, enten det for eksempel er en fullstendig import, en reparasjon eller en gjenutførsel. 

 

Denne artikkelen var først publisert i Revisjon og Regnskap nr 8 - 2021
 

Mange koder å velge i mellom 

Prosedyrekodene endres med jevne mellomrom for å sikre korrekt informasjon om vareførselen til toll- og statistikkformål. I dag har man fem forskjellige koder for innførsel, der for eksempel ordinær innførsel dokumenteres med kode 40 i rubrikk 37. Det er også mulig å oppgi en kode som tillater avgiftsgrunnlaget å avvike fra den statistiske verdien. 

Dette brukes for eksempel når man importerer kunstverk, samlerobjekter, antikviteter og tanntekniske arbeider, da skal prosedyrekode 49 påføres deklarasjonen. For midlertidig innførsel er det fem forskjellige koder å velge i, der bruken av kode kommer an på om varen som innføres skal til reparasjon, bearbeiding, leie og lån, eller er en landbruksvare. Når varer importeres på en av disse kodene, er hovedregelen av de skal gjenutføres innen 365 dager, og da med en kode for gjenutførsel i rubrikk 37 på deklarasjonen. I tillegg har man seks koder for gjeninnførsel, og fem koder som regulerer innlegg på tollager og velge mellom.

På utførselssiden har man tilsvarende åtte koder for utførsel, som omfatter alt ifra ordinære utførsler, til utførsel av varer til Svalbard, fartøyer, oljeplattformer, varer til norske delegasjoner i utlandet og flyttegods. I tillegg kan midlertidig utførsel oppgis med kodene 20, 21, 22 og 24 – alt ut ifra om det er en reparasjon, en bearbeiding eller at det ikke er spesifisert i en av de andre kodene. For gjeninnførsel finnes sju forskjellige koder, der fire av dem må ha en link mot en midlertidig innførsel. For eksempel kode 34 ved utførsel, som er gjenutførsel av vare etter reparasjon, må ha vært innført under kode 50 som er midlertidig innførsel av vare for reparasjon.

I tillegg til de ordinære innførsels – og utførselskodene har man ti «spesial-koder», som omfatter vareførsel der ufortollede varer av transportmessige årsaker transporteres gjennom Norge, varer til bruk om bord i norskeide fartøy som opererer på norsk del av kontinentalsokkelen, proviant og forbruksartikler til diverse fartøy, luftfartøy, faste installasjoner på norsk del av kontinentalsokkelen og varer til utenlandske fartøyer. 

 

Må matche med deklarasjonskategori

Prosedyrekodene i rubrikk 37, må i tillegg matche med deklarasjonskategorien på tolldeklarasjonen. Deklarasjonskategorien finner du i rubrikk 1 på innførselsdeklarasjonen, og den består av to kolonner. I første kolonne skal det påføres «EU» dersom innførselen er fra et EFTA-, EU- eller EØS-land, og «IM» dersom innførselen er fra et land som ikke er tilknyttet noen av de nevnte under «EU», altså et tredjeland. I kolonne 2 skal det brukes koder for om vareførselen er en ordinær innførsel, en midlertidig innførsel, en gjeninnførsel eller varer til innlegg på tollager. Her må det være samsvar med det som oppgis i rubrikk 37 som prosedyrekode.

 

Ingen automatikk i linken mellom koder

Selv om tolletaten pålegger importører, som skal ha varer midlertidig importert til Norge for bruk eller reparasjon, å påføre korrekte koder slik at den midlertidige importen kan linkes mot gjenutførselen, er det ingen automatikk i denne linkingen. Ved en midlertidig import har varemottaker/vareeier i Norge 365 dager på å gjenutføre varen, slik at ikke avgiftskrav utløses, som hadde måtte betales ved en ordinær import. Dersom varen ikke er gjenutført etter 365 dager, vil tolletaten omberegne den midlertidige innførselen til å bli en ordinær innførsel, og eventuelle krav om avgift vil falle på vareeier. Dette skjer dessverre jevnlig, selv om varen faktisk er gjenutført. For selv om vareeier har påført korrekt kode på utførselen, og oppgitt deklarasjonsnummeret som varen ble importert midlertidig med, er det ingen automatikk i tolletatens fortollingssystem TVINN, som kobler de to deklarasjonene mot hverandre. Når en midlertidig vare blir ført ut igjen, må vareeier eller deklarant derfor sende en e-post til tolletaten med ekspedisjon- og løpenummer på begge deklarasjonene slik at de kan avskrives mot hverandre. Deretter må vareeier selv sørge for at den omberegnede deklarasjonen, med avgiftskrav, blir korrigert tilbake, enten ved å benytte en speditør eller søke om dette i Altinn. Det er en prosedyre som ikke er allmenn kjent, og som sannsynligvis skaper en masse unødvendig saksbehandling.

 

Nye koder fra februar 2022

Tolletaten har i det siste «foretatt en omfattende opprydding i TVINN, og er klare for å starte jobben med å tilrettelegge TVINN for nye koder og koblinger» (sitat toll.no). Etaten har i den forbindelse laget en matrise som viser de nye prosedyrekodene, og hvordan de skal kobles mot, for eksempel, transaksjonstyper. Matrisen viser også de nåværende prosedyrekodene som inngår i hver enkelt av kodene som blir tatt i bruk fra 1. februar 2022.

Prosedyrekodene vil gå fra 2 – til firesifrede koder, men vil annet enn dette ikke synes å ha gjennomgått spesielt store endringer. Det er fortsatt 27 koder å velge i ved innførsel, 25 ved utførsel og en rekke «spesial-koder». Ved omberegninger og tilbakedaterte deklarasjoner, vil fortsatt regelverket på deklarasjonsdatoen for opprinnelig deklarasjon være styrende for hvilken kode som skal benyttes. Om det blir en forbedring i rutinen på avskrivingen mellom midlertidige innførsler og gjenutførsler gis det ingen informasjon om.

 

Koder og transaksjonstyper

For de fleste kodene er det obligatorisk å oppgi en av de følgende transaksjonstypene:

Ved innførsel
     
     01 Kjøp mot vederlag, finansiell leasing
     02 Gratis erstatningsleveranse (varer i retur – flyttet til 10)
     03 Gaver eller andre leveranser som mottas uten kostnad
     04 Midlertidig innførsel for betalt bearbeiding
     05 Gjeninnførsel etter betalt bearbeiding
     06 Midlertidig innførsel for/gjeninnførsel etter reparasjon, leie, lån, eller operasjonell leasing
     08 Bygg og anlegg, inkludert delsendinger
     09 Annet, f.eks. flyttegods
     10 Varer i retur


Ved utførsel

     01 Salg mot vederlag, finansiell leasing
     02 Gratis erstatningsleveranse (varer i retur – flyttet til 10)
     03 Gaver eller andre leveranser som leveres uten kostnad
     04 Midlertidig utførsel for betalt bearbeiding
     05 Gjenutførsel etter betalt bearbeiding
     06 Midlertidig utførsel for/gjenutførsel etter reparasjon, leie, lån, eller operasjonell leasing
     08 Bygg og anlegg, inkludert delsendinger
     09 Annet, f.eks. flyttegods
     10 Varer i retur