Blogg: Nye regler for opprettelse av arbeidsmiljøutvalg - er dere klare?

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er et samarbeidsorgan hvor både arbeidsgiver, arbeidstaker og bedriftshelsetjenesten er representert. Utvalget skal jobbe for å skape et forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten for å ivareta helsen, sikkerheten og trivselen til alle ansatte. Fra 01. januar 2024 endres reglene til at flere virksomheter må opprette arbeidsmiljøutvalg. I tillegg må flere virksomheter ha verneombud.

Arbeidsmiljøloven er en av bærebjelkene i norsk arbeidsliv. Det er derfor viktig og bra for oss at den forsterkes og fornyes i tråd med utviklingen i arbeidslivet.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener at AMU er spesielt viktig på arbeidsplasser som ikke er omfattet av tariffavtaler. Kartlegginger viser nemlig at svært få virksomheter som ikke er tariffbundet, og som har mindre enn 50 ansatte, har et arbeidsmiljøutvalg på arbeidsplassen. 


Nytt regelverk fra 01. januar 2024

Med dagens regelverk stilles det krav til at virksomheter med mer enn 50 ansatte må opprette AMU. Hvis en av partene krever det, dvs. enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, skal det også opprettes AMU hos virksomheter som har mellom 20 og 50 ansatte. Fra nyåret endres disse reglene til at det nå må opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med flere enn 30 ansatte, og i virksomheter med mellom 10 og 30 ansatte når en av partene krever det.

Hvis virksomheten har ujevnt antall ansatte i løpet av et år, gjennomsnittsberegner man antall ansatte i løpet av det siste kalenderåret. Ansatte som jobber minst 20 timer i uken tas med i beregningen.

Enkelt forklart skal nedjusteringen i antall ansatte bidra til at flere arbeidsplasser oppretter formelle samarbeidsorgan, nettopp for å sikre et godt og forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten.


Først, noen rolleavklaringer

Det er flere roller som har et viktig ansvar innad i en virksomhet og det kan være vanskelig å se hva som er forskjellen. La oss rydde litt i dette:

Tillitsvalgte

Når ansatte i en virksomhet er fagorganiserte, velger de seg en tillitsvalgt som talsperson på arbeidsplassen. Arbeidsgiver er ikke automatisk bundet av en tariffavtale, dette må det fremmes krav om og det er en del vilkår som må være på plass. I andre virksomheter som ikke er tariffbundet kan ansatte også velge seg en tillitsvalgt som representant for ansatte på arbeidsplassen. Formålet med tillitsvalgtordningen er å ivareta interessen til ansatte overfor ledelsen, eksempelvis ved lønnsforhandlinger eller konflikter. Verneombudet kan også fungere som tillitsvalgt på arbeidsplassen. 

Verneombud

Verneombud er bindeleddet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker når det kommer til helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (HMS). Verneombudets hovedansvar er å representere ansattes interesser i HMS-spørsmål. Enkelt forklart skal verneombudet samarbeide med arbeidsgiver om å skape en trygg arbeidsplass gjennom systematisk HMS-arbeid. Verneombudets rolle, oppgaver og ansvar er forankret i arbeidsmiljøloven kap. 6 og i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kap. 2 og 3. 

Arbeidsmiljøutvalg

Arbeidsmiljøutvalget er et samarbeidsorgan innad i virksomheten hvor både arbeidsgiver, arbeidstakere og bedriftshelsetjenesten er representert. Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.


Hvem skal være med i AMU, og hvordan velge medlemmer?

AMU skal bestå av like mange medlemmer fra arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden.

Arbeidsgiversiden velger ut sin(e) representanter i utvalget selv. Arbeidsgiver, herunder den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten eller en representant fra selskapets øverste ledelse, skal alltid være representert i utvalget. 

På arbeidstakersiden skal hovedverneombudet i virksomheten alltid være representert. Øvrige representanter fra arbeidstakersiden velges ved flertallsvalg. Det må derfor organiseres et valgstyre som informerer alle ansatte om valget og nominering av kandidater. Alle ansatte bortsett fra selskapets øverste ledelse er valgbare, og det er hensiktsmessig at det velges noen som har et engasjement for arbeidsmiljøet. Valget skal være skriftlig og hemmelig. Representantene velges for to år av gangen. Det skal også velges varamedlemmer for representantene. 

Minst én representant fra bedriftshelsetjenesten skal være fast medlem av utvalget, men har ikke stemmerett.


Hvem styrer arbeidsmiljøutvalget?

Arbeidsmiljøutvalgets leder velges for ett år av gangen. Lederen velges blant medlemmer i utvalget, annen hver gang fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, og har ansvar for innkalling av møter, møteledelse, referatføring og den skriftlige årsrapporten som skal være tilgjengelig for de ansatte. Ved stemmelikhet utgjør lederens stemme utslaget. 


Hva skal AMU jobbe med?

Det følger av arbeidsmiljøloven at arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Dette innebærer at utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. 

Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver er særskilt forankret og godt beskrevet i arbeidsmiljøloven § 7-2, og i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kap. 2.

Link til arbeidsmiljøloven § 7-2 og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning finner dere her:
Les gjerne om dette på Arbeidstilsynets sider her:

 

Hvor ofte skal AMU møtes?

Arbeidsmiljøutvalget fastsetter selv hvor ofte det skal holdes møter. Det skal normalt holdes  fire møter i året. Dersom minst to utvalgsmedlemmer krever det, skal utvalget holde møte. 

Det skal alltid skrives referat fra disse møtene.


Hvilken opplæring skal medlemmer av AMU ha?

Arbeidsmiljøloven stiller de samme opplæringskravene til medlemmer av arbeidsmiljøutvalget, som den stiller til verneombud. Dette er regulert i arbeidsmiljølovens § 6-5 og i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kap. 3.

Det er arbeidsgiver som skal sørge for at medlemmene får den opplæringen som er nødvendig for å ivareta sitt verv på en forsvarlig måte. 

I utgangspunktet krever forskriften at varigheten på opplæringen skal være minst 40 timer. Partene kan imidlertid avtale kortere opplæringstid dersom risikoforholdene på arbeidsplassen tilsier at det er forsvarlig.
Opplæringen bør etterstrebes å få gjennomført innenfor vanlig arbeidstid. Dersom opplæringen må utføres utover vanlig arbeidstid, skal det godtgjøres som for overtidsarbeid. Det er arbeidsgiver som skal dekke utgifter til opplæringen.
 

Er dere forberedt? Noen tips på veien

Er dere forberedt på det nye lovverket som kommer allerede nå, er ingenting bedre enn det!

For dere som nå må etablere et arbeidsmiljøutvalg i virksomheten, er vårt råd å gjøre følgende:
•    Informer alle ansatte om at det skal etableres AMU, hva det er og hva som er AMU’s oppgaver
•    Etabler et valgstyre som skal organisere arbeidet med å få dette på plass
•    Arranger et valg hvor ansatte foreslår ansattrepresentanter til AMU
•    Foreta et valg som skal være hemmelig og skriftlig
•    Tilgjengeliggjør informasjon om hvem som sitter i AMU for alle ansatte
•    Sørg for at AMU avholder sitt første konstituerende møte hvor det avgjøres hvem som har ledelsen det kommende året
•    Enes om en fast agenda, i tillegg til de saker som kommer inn fortløpende 
•    Ha en standard mal for referat som fylles ut for hvert møte (det samme gjelder årsrapporten)

I BDO arrangerer vi både HMS-kurs for ledere og kurs for AMU og verneombud. Les gjerne mer om dette her:
https://www.bdo.no/nb-no/tjenester/hr-og-personal/hr-kurs

Lykke til med arbeidet!