Blogg: Nye regler om inn- og utleie fra bemanningsforetak på høring

Nye regler om inn- og utleie fra bemanningsforetak på høring

Nye regler om inn- og utleie fra bemanningsforetak på høring

I juni 2022 la regjeringen frem forslag til innstramminger i reglene om innleie fra bemanningsforetak. Regjeringen åpnet for at det kunne gjøres unntak i forskrift. Innstrammingene vil innebære vesentlige praktiske konsekvenser for både privat og offentlig sektor. 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har nylig kommet med forslag til forskriftsregulering på de områder lovforslaget åpner for. Disse forskriftene vil redusere noen av konsekvensene lovforslagene til innskjerping av innleie fra bemanningsforetak medfører.  Forslagene følger opp regjeringens punkt i Hurdalsplattformen om at bemanningsbransjens omfang og rolle må begrenses. Forslagene er begrunnet i regjeringens mål om å sikre hele og faste stillinger som bygger opp under topartsforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. I denne bloggen gir vi en oversikt over forslagene.

 

Innstramming i adgangen til bruk av innleie

Regjeringen har foreslått en generell innstramming i adgangen til bruk av innleie fra bemanningsforetak. Innstrammingen skal i utgangspunktet gjelde alle bransjer og ikke være geografisk avgrenset. Helt konkret har regjeringen foreslått følgende: 

•    Adgangen til innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter» oppheves. 

•    Det inntas en ny bestemmelsene om skillet mellom innleie og entreprise, som lovfester hvilke momenter som taler for at det foreligger innleie av arbeidstakere. 

Dersom forslaget blir vedtatt, vil utgangspunktet være at innleie ved midlertidig behov ikke er tillatt. For virksomheter som i dag benytter innleie ved midlertidig behov, vil innstrammingen innebære store praktiske konsekvenser. En naturlig følge av dette vil være at virksomheten enten må øke grunnbemanningen med faste ansettelser eller/og at bedriften inngår entrepriseavtaler med oppdragsgivere. Den førstnevnte konsekvensen er regjeringens mål og ønske. Regjeringen ser imidlertid behovet for at virksomhetene vil inngå flere entrepriseavtaler, og foreslår derfor at skillet mellom innleie og entreprise blir lovfestet ved en opplisting av momenter som taler for at det foreligger innleie av arbeidstakere. 

Selv om det etter forslaget i utgangspunktet ikke vil være tillatt med innleie ved midlertidig behov, vil det fortsatt være adgang til innleie ved behov for vikarer, praksisarbeid, arbeidsmarkedstiltak, ved arbeid innen idrett og etter avtale med tillitsvalgte. Regjeringen har imidlertid lagt opp til at denne adgangen ikke vil gjelde for byggenæringen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. For dette området har regjeringen foreslått et totalforbud mot innleie fra bemanningsforetak. Dette forslaget ble varslet i januar og det er lagt opp til at det skal fastsettes i forskrift.

Unntak: Forskriftsregulering for innleie av rådgivere og konsulenter og innleie til helse- og omsorgstjenesten

Som nevnt ovenfor vil utgangspunktet være at innleie ved midlertidig behov ikke er tillatt, dersom ovennevnte forslag om opphevelse av adgangen til innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter» blir vedtatt. I forbindelse med lovforslaget, vurderte imidlertid departementet behovet for avgrensede unntak fra dette utgangspunktet. Avgrensingen gjelder innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenesten, samt rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse. I lovproposisjonen ble det derfor lagt frem forslag til en forskriftshjemmel som åpner for en avgrenset unntaksadgang på disse områdene. 

Kort oppsummert foreslår Arbeids- og inkluderingsdepartementet følgende forskriftsregulering: 

•    Adgang til å leie inn helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenesten når arbeidet er av midlertidig karakter. Det vil si at slik innleie skal være tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd bokstav a), «når arbeidet er av midlertidig karater».

•    Adgang til å leie inn arbeidstaker med spesialkompetanse som utfører rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt.

•    Innleier skal dokumentere grunnlaget for innleie etter disse bestemmelsene når tillitsvalgte ber om det.

•    Arbeidstilsynet vil føre tilsyn med bestemmelsene. 

De ovennevnte forslagene vil generelt innebære at virksomheter gis mulighet til å leie inn arbeidstaker fra bemanningsforetak i noe flere tilfeller enn det som er foreslått som nytt utgangspunkt i lovproposisjonen av juni 2022. Forslagene vil i praksis innebære at dagens adgang til innleie av henholdsvis helsepersonell og spesialkompetanse - med visse presiseringer - videreføres. 

Etter gjeldende rett har arbeidsgiver en plikt til å påse av vilkårene for innleie er oppfylt. Departementet legger derfor til grunn at forslaget om at innleier skal dokumentere grunnlaget for innleie når tillitsvalgte ber om det, i utgangspunktet ikke vil medføre økt bruk av administrative ressurser av stor betydning. 

 

Innleid arbeidstakers rett til fast ansettelse hos innleier 

Videre har regjeringen kommet med et forslag for å styrke innleid arbeidstakers rett til fast ansettelse i innleievirksomheten etter en viss tid. Helt konkret har regjeringen foreslått følgende: 

•    Styrking av innleid arbeidstakers rett til fast ansettelse i innleievirksomheten etter en viss tid, ved at nåværende regel utvides til å gjelde ved all innleie fra bemanningsforetak, også innleie som skjer etter avtale med tillitsvalgte. 

•    Retten til fast ansettelse vil inntre når arbeidstaker har vært sammenhengende innleid i mer enn tre år, uavhengig av innleiegrunnlag.

 

Etablering av godkjenningsordning for bemanningsforetak 

Ordningen som gjelder for bemanningsforetak i dag, er kun en registreringsordning som i liten grad innebærer en kvalitativ vurdering av virksomhetene. Regjeringen foreslår at dette gjøres til en godkjenningsordning med et register over godkjente foretak. Dette for å unngå omgåelse og sikre god praktisering av innleieregelverket.

Videre har regjeringen kommet med forslag om å gi Arbeidstilsynet myndighet til å føre tilsyn med den foreslåtte godkjenningsordningen, samt gi de pålegg og treffe de enkeltvedtak som ellers er nødvendig for gjennomføring av en slik forskrift. Dette vil innebære en utvidelse av Arbeidstilsynets kompetanse sammenlignet med i dag, ved at Arbeidstilsynet også gis hjemmel til å føre tilsyn med og sanksjonere mot brudd på plikten for bemanningsforetak til å være godkjent, herunder å benytte overtredelsesgebyr som reaksjonsmiddel. 

Godkjenningsordningen vil reguleres nærmere i forskrift. 

 

Hva bør du som leier inn eller ut fra et bemanningsforetak gjøre? 

Der dere leier inn eller ut fra et bemanningsforetak, anbefaler vi at dere allerede undersøker om bemanningsforetaket er lovlig og at virksomheten har rettslig grunnlag for innleie av arbeidstakere. Videre anbefales at dere foretar en vurdering av om eventuelle avtaler er å betrakte som entrepriseavtaler eller innleieavtaler. 

 

Hva skjer videre? 

Fristen for avgivelse av innstilling for lovproposisjonen fra juni 2022, er 29. november 2022. Det tas sikte på ikrafttredelse fra 2023. 

Høringsfristen for departementets forslag til forskrift om innleie av rådgivere og konsulenter og innleie til helse- og omsorgstjenesten, er 22. november 2022. Det tas sikte på at forskriften skal tre i kraft samtidig som lovendringene fremmet i juni 2022. 

Høringen er åpen for alle. Høringssvar kan sendes inn her