1:
Blogg:

Omstilling og nedbemanning etter pandemien

19. mars 2021

Sivert Steinvikaune, Advokatfullmektig |

Illustrasjonsbilde av person med sykkel

 

Norge er fortsatt inne i en periode med strenge smitteregler, begrensninger og restriksjoner gitt av myndighetene, både på nasjonalt og regionalt nivå. Mange bransjer står i en krevende situasjon vi aldri tidligere har erfart, og dagene preges av usikkerhet, uforutsigbarhet, frustrasjon og oppgitthet.

 

Krevende utfordringer

Som leder må du ta deg av utfordringer du ikke har erfart tidligere. Bortfall av kunder og nedgang i omsetning er naturlige følger av pandemien som mange ledere nå får på bordet. 

Som en konsekvens av disse forholdene har du kanskje måttet gå til permittering av dine ansatte og kolleger på ubestemt tid. Som øverste leder har du en lovpålagt plikt til å hensynta forsvarlig forvaltning av selskapet etter aksjelovens bestemmelser. 

Det er ingen enkel situasjon å stå i, men det vi vet med sikkerhet er at pandemien vil ta slutt. Det vil komme lysere tider, og ting vil se bedre ut. Er du forberedt på tiden etter pandemien? 

 

Når permittering av ansatte ikke lenger er mulig

Det er vedtatt en rekke endringer i reglene for permittering og dagpenger knyttet til koronasituasjonen. Vilkårene for rett til dagpenger og permitteringens lengde er endret flere ganger, det samme gjelder for arbeidsgivers lønnspliktperiode. 

Hva gjør du når permittering av ansatte ikke lenger er et alternativ du kan benytte, tilskuddsordningene er avviklet, og markedet du jobber i har endret seg som følge av pandemiens påvirkning? 

Ledere i mange bedrifter vil som en konsekvens av pandemien få varig endrede rammebetingelser for sin bedrift. Ledere vil komme i en situasjon hvor de er nødt til å se på egen organisasjon. Omorganisering, nedbemanning, rekruttering av nye ansatte eller videreutvikling av eksisterende ansatte er aktuelle problemstillinger som en vil stå ovenfor.

Vår erfaring er at slike prosesser kan være utfordrende. Det stilles strenge lovpålagte krav til prosess, dokumentasjon, avtaler mv. Samtidig som at prosessen i seg selv kan være vanskelig og tøff å gjennomføre på grunn av nærheten til dine kolleger. 

 

Ryddig prosess fra A til Å

Om en bedrift går til oppsigelse av ansatte stilles det strenge lovkrav. Blant annet er det et krav at oppsigelsen skal være saklig begrunnet. Hva som er å anse som saklig grunn er ikke alltid like enkelt å fastslå, og det beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. En oppsigelse som er gitt på usaklig grunnlag eller uformriktig er å anse som ugyldig, og kan i tillegg medføre erstatningsansvar for arbeidsgiver.  

Prosessen for nedbemanning er en omfattende prosess som er strengt regulert, og tar noe tid å gjennomføre. Det er derfor viktig å starte prosessen tidlig og gjennomføre alle nødvendige tiltak grundig. Å påbegynne en slik prosess er noe som berører store deler av organisasjonen, og det er viktig å til enhver tid trå riktig, spesielt fra arbeidsgivers side. Det er punkter i prosessen du som leder må gjennomføre i korrekt rekkefølge, som for eksempel involvering av tillitsvalget/ansatterepresentanter.

 

Hvordan bør du gå frem?

Som leder er det viktig å danne seg et helhetlig bilde av situasjonen, og gjøre opp en status for selskapet på nåværende tidspunkt. Videre må du kartlegge hvilke behov og forutsetninger som er endret, og på hvilken måte organisasjonen skal se ut for å sikre virksomhetens aktiviteter i fremtiden. 

Dersom konklusjonen er at organisasjonen må justeres, og tilpasses den nye tiden, kan det være aktuelt å flytte ressurser internt, få flere ressurser inn eller redusere bemanning. 

Alt dette gir arbeidsrettslige problemstillinger som må være formriktig utført. Både prosessen og det formelle må være innenfor de lovmessige kravene. Feil fra arbeidsgivers side kan som nevnt få store følgefeil, og medføre erstatningsansvar, og samtidig vil det påvirke arbeidsmiljøet i vesentlig grad. 

 

Noen enkle tips for deg som leder og eier av bedriften:

  • Kartlegg så godt som mulig hvilke forutsetninger som er endret i markedet selskapet opererer i. Forsøk å danne deg et beslutningsgrunnlag.
  • Kartlegg og gjør rede hvor på hvilken måte du best kan anvende organisasjonen du har. Hvilke endringer ser du som åpenbart må gjennomføres.
  • Start prosessen tidlig. Sett deg inn i hvilke krav og vilkår som stilles til prosessen, og ta deg god nok tid. Skynd deg sakte.

 

Våre rådgivere bistår gjerne både i forbindelse med slike prosesser både i enkeltavklaringer og gjennom hele prosesser. Ta gjerne kontakt!