Blogg: Ti spørsmål du som arbeidsgiver bør stille deg

Ansatte er virksomhetens viktigste ressurs, regelverket stiller mange krav til ansattes arbeidsforhold og arbeidsgiver må ha mye dokumentasjon på plass.

Mange virksomhetsledere synes det er vanskelig å ha kontroll på alle plikter de er pålagt som arbeidsgivere og ansattes rettigheter. Dagens regjering har ikke gjort det lettere for arbeidsgivere ved at de har igangsatt en rekke nye krav og endringer på arbeidsrettens område.

Her er ti spørsmål du som arbeidsgiver bør stille deg: 

  1. Har virksomheten skriftlige arbeidsavtaler som tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav? Det er viktig å være oppmerksom på, at fra 1. juli i år må arbeidsavtalene inneholde enda flere opplysninger.
  2. Har virksomheten kontroll på når det er adgang til å benytte midlertidige ansettelser og deltid, og hvilke krav som stilles til slike ansettelser? Hovedregelen i norsk rett er faste, hele og direkte stillinger.
  3. Har virksomheten kontroll og oversikt over ansattes arbeidstid? Arbeidsmiljøloven oppstiller grenser på hvor lenge og til hvilken tid ansatte kan arbeide. Ofte har ansatte lavere ukentlig arbeidstid enn loven, enten som følge av arbeidsavtale eller tariffavtale. 
  4. Har virksomheten nødvendig HMS-dokumentasjon? Alle virksomheter med ansatte skal sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid. Mye av dette arbeidet må dokumenteres.
  5. Har virksomheten oversikt over krav og fremgangsmåte hvis bedriften ønsker å avslutte arbeidsforholdet med en ansatt, enten grunnet forhold i virksomheten eller ved den ansatte? Det stilles strenge krav til når og hvordan arbeidsgiver kan avslutte et arbeidsforhold. Fra 1. januar stilles det enda strengere krav til nedbemanningsprosesser i konsern.
  6. Har virksomheten varslingsrutiner? Alle virksomheter som jevnlig sysselsetter minst fem arbeidstakere, skal ha varslingsrutiner som tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav til innhold. 
  7. Har virksomheten ordninger som sørger for medvirkning for de ansatte? I utgangspunktet skal alle virksomheter ha verneombud, og alle virksomheter med 30 ansatte skal ha arbeidsmiljøutvalg. Vernerunder og arbeidsmiljøundersøkelser er andre eksempler som sikrer medvirkning.
  8. Har virksomheten kontroll på behandling av ansattes personopplysninger? Arbeidsgiver må blant annet ha kontroll på hvilke ansattopplysninger som behandles og hva som er grunnlaget og formålet med behandlingen. Arbeidsgiver må sørge for at opplysningene er tilstrekkelig sikret og passe på at ansattes rettigheter til eksempelvis informasjon, sletting og innsyn blir ivaretatt. 
  9. Har virksomheten full oversikt over når virksomheten kan benytte innleie, eventuelt leie ut egne ansatte? Innleieregelverket er komplisert, og i 2023 kom det betydelige innstramninger i adgangen til å benytte inn- og utleie. Fra 1. januar 2024 gjelder det en presumsjonsregel som innebærer at arbeidstakerstatus skal legges til grunn, med mindre oppdragsgiver gjør det overveiende sannsynlig at det foreligger et oppdragsforhold.
  10. Har virksomheten kontroll på hva som skjer med arbeidsforholdene til de ansatte hvis hele eller deler av virksomheten overføres til en annen arbeidsgiver og hvilken fremgangsmåte som må følges? Ved en virksomhetsoverdragelse videreføres alle individuelle rettigheter til ny arbeidsgiver, og arbeidsmiljøloven stiller krav til fremgangsmåten.


Dersom din virksomhet er usikker på om de har alt på plass, er det bare å ta kontakt med BDO Advokaters arbeidsrettsavdeling.

Les gjerne vår blogger om sentrale arbeidsrettslige endringer: 

Nye krav til arbeidsavtalen fra 1. juli 2024

Nye regler for utleievirksomheter: Kan risikere overtredelsesgebyr fra nyttår 

Lovendringer 2024 

Innleieregler

Regelendringer 2023