Blogg: Overgangsregel for fusjons- og fisjonsfordringer i revidert

Revisorforeningen har gjort departementet oppmerksom på at lovendringen har skapt problem i praksis.

Regjeringen har i dag, 14. mai, lagt frem revidert nasjonalbudsjett for 2024.

I budsjettet er det gjort noen opprettinger og presiseringer i skatteloven. 

Fusjons- og fisjonsfordringer: Overgangsregel til skatteloven § 11-7 andre ledd

Skatteloven § 11-7 andre ledd ble endret med virkning fra og med inntektsåret 2023, slik at den skattemessige verdien på en fordring etter konsernfusjon eller -fisjon skal settes lik pålydende på fordringen. Formålet med endringen var å forenkle reglene om utrekning av gevinst og tap ved realisasjon av fusjons- og fisjonsfordringer og å lovfeste skattefritakspraksis.

Etter endringen vil fusjons- og fisjonsfordringer normalt kunne konverteres til aksjekapital uten at det oppstår skattemessig gevinst eller tap, og det vil ikke være behov for å søke departementet om skattefritak etter skatteloven § 11-21 tredje ledd.

Videre ble det innført en valgfri overgangsregel. Overgangsregelen bestemmer at selskap som per utgangen av inntektsåret 2023 har en latent skatteposisjon som følge av at den skattemessige verdien på fordringen avviker fra fordringens pålydende (den regnskapsmessige verdien av fordringen), kan velge å utlikne forskjellen uten skattlegging.

Revisorforeningen har, blant annet på bakgrunn av dialog med BDO, gjort departementet oppmerksom på at lovendringen har skapt problem i praksis. Dette gjelder situasjoner der det i løpet av 2023, men før lovendringen i skatteloven §11-7 andre ledd ble vedtatt, er gjennomført en fusjon eller fisjon og et etterfølgende salg av datterselskapet. I slike situasjoner kan det ved salget ha blitt tatt hensyn til den latente skatten eller skattefordelen ved fastsetting av vederlaget på aksjene. 

Revisorforeningen har spilt inn at dette kan løses ved å gi selskapene anledning til å velge å beholde den midlertidige forskjellen oppstått i 2023 før lovendringen. 

Departementet viser til at formålet med overgangsregelen tilsier at alle fordringer som har oppstått før lovendringen i skatteloven § 11-7 andre ledd ble vedtatt, skal omfattes av overgangsregelen. Dette gjelder også fordringer som har oppstått som følge av en konsernfusjon- eller fisjon i løpet av inntektsåret 2023, men der datterselskapet er solgt før endringen i skatteloven § 11-7 andre ledd ble vedtatt. 

Departementet foreslår at formuleringen i første punktum endres. Videre foreslår departementet at det blir presisert at valgfriheten gjelder tilsvarende for selskap som har vært part i en konsernfusjon eller -fisjon før endringen i skatteloven § 11-7 andre ledd ble vedtatt, og som ville hatt en latent skatteposisjon etter tidligere ordlyd. For ordens skyld foreslår departementet at det samtidig blir presisert i siste punktum at vilkåret om at mor- og datterselskap må treffe samme vedtak, gjelder mor- og datterselskap på tidspunktet da fordringen ble stiftet. Det er dermed uten betydning om datterselskapet er solgt, så lenge selskapene fatter samme vedtak.

Departementet foreslår at endringen skal tre i kraft straks.