Blogg: Pendlere – dekning av besøksreiser 2022

Har du arbeidstakere som anses som skattemessig pendlere? Da kan utgifter til reisen mellom boligen på hjemstedet og pendlerboligen på arbeidsstedet – såkalte besøksreiser - dekkes skattefritt av deg som arbeidsgiver. 

En skattemessig pendler er en person som har sitt skattemessig bosted (hjemstedet) på et sted, og som jobber så langt unna hjemstedet at vedkommende derfor har en pendlerbolig nær arbeidsstedet. Reisene mellom disse to stedene kalles besøksreiser. Kostnader til besøksreiser anses som utgifter pådratt i forbindelse med jobb og er derfor fradragsberettigede utgifter som kan dekkes skattefritt av arbeidsgiver. 

Det er arbeidsavtalen mellom den ansatte og arbeidsgiver som bestemmer hvorvidt arbeidstaker får dekket slike utgifter via arbeidsforholdet eller ikke. Dersom arbeidsgiver velger å dekke disse utgiftene, er det skattereglene som avgjør skatte- og avgiftsplikten på godtgjørelsene. 

 

Hvilke utgifter kan dekkes ved besøksreiser?

Ved besøksreiser er det gjerne vanlig at arbeidsgiver dekker følgende type utgifter:

  • Bilgodtgjørelse 
  • Billettutgifter, som for eksempel:
    • Flybilletter
    • Togbilletter
    • Bussbilletter 
  • Parkeringsutgifter

 

Bilgodtgjørelse

Dersom den ansatte velger å kjøre egen bil mellom hjemstedet og pendlerboligen kan vedkommende få utbetalt bilgodtgjørelse fra arbeidsgiver. For at bilgodtgjørelsen skal være skattefri, må godtgjørelsen være innenfor Skattedirektoratets trekkfrie sats og dokumenteres med kjørebok/reiseregning. For 2022 er denne satsen kr. 1,65 pr. km. Holder man seg innenfor denne satsen, vil ikke beløpet omfattes av arbeidsgiveravgiftsplikt.

Frem til og med 2021 skilte skattereglene på reiseavstand under og over 50 000 km pr. inntektsår, med tilhørende høy og lav sats for bilgodtgjørelse. Fra 1. januar 2022 ble denne regelen opphevet, dermed gjelder den trekkfrie satsen på kr. 1,65 uavhengig av reiseavstand. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på maksgrensen for skattefri dekning på totalt 97 000 kr. pr. inntektsår. 

 

Billettutgifter

Ved dekning av faktiske utgifter som billetter til fly, tog, buss og lignende vil dette være skattefritt inntil maksgrensen på kr. 97 000,- pr. inntektsår, så lenge utgiftene dokumenteres med bilag/kvittering.

Unntak gjelder for rutegående fly til og fra hjem innenfor EØS-området. I disse tilfellene er det ingen skattefri beløpsgrense for arbeidsgivers dekning av flyreiser. Så lenge dekningen er skattefri, gjelder også fritak for arbeidsgiveravgift.

 

Parkeringsutgifter

I forbindelse med avreise til og fra pendlerboligen kan det være aktuelt at den ansatte parkerer egen bil på flyplassen, ved togstasjonen eller lignende. Hovedregelen er at dersom arbeidsgiver dekker disse utgiftene, anses dette som lønn og vil derfor være både skatte- og avgiftspliktig.

Dersom arbeidsgiver dekker parkeringsutgifter i tilknytning til boligen på pendlerstedet, anses dette som dekning av losji-utgifter og kan derfor være skatte- og avgiftsfritt.