Blogg: Permittering som følge av korona

Nærings- og samfunnsliv preges fortsatt av Covid-19. Situasjonen medfører stor uforutsigbarhet med stadige endringer og restriksjoner fra statlige og kommunale myndigheter basert på smittesituasjonen - nasjonalt og regionalt. 

Regler, støtteordninger, krav og vilkår har endret seg flere ganger fra 12.mars 2020 og frem til dags dato. Vi ønsker her å gi deg en enkel og oversiktlig gjennomgang av nåværende regler for permittering som følge av koronaviruset. 

 

Vilkår for permittering

Permittering betyr at arbeidstaker midlertidig fritas for arbeidsplikt i forbindelse med lavere oppdragsmengde, midlertidig driftsstans eller andre forhold som gir saklig grunn til permittering. Vilkårene for å kunne permittere har ikke endret seg i forbindelse med korona:

Årsaken må være mangel på arbeid, eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan forutse og innrette seg etter. Vurderingen av om forholdet gir saklig grunn til permittering må vurderes i det enkelte tilfelle.

For at folketrygden skal yte dagpenger til permitterte arbeidstakere, må årsaken til driftsinnskrenkningen eller driftsstansen kunne dokumenteres. Det er som utgangspunkt forutsatt at årsaken anses dokumentert, dersom det foreligger enighet mellom arbeidsgiver og de ansatte om årsaken. Det er viktig at arbeidsgiver er konkret i grunnlaget for permitteringen i permitteringsvarslet som gis til arbeidstakere. Det er dette varselet arbeidstaker dokumenterer sin dagpengesøknad med overfor NAV. 

Dersom arbeidsgiver pålegger ansatte strengere karantene enn myndighetene offisielt anbefaler, kan dette føre til at produksjon og leveranser påvirkes fordi det er for lite folk på jobb. Det er tvilsomt om dette er god nok grunn til permittering. 

 

Varslingsfrister før permittering

Før arbeidsgiver kan iverksette permittering, skal de ansatte som utgangspunkt varsles med en frist på 14 dager. Dersom bedriften er bundet av tariffavtale kan det foreligge særskilte frister og drøftingsplikt. Drøfting med tillitsvalgte er, helt uavhengig av tariffavtale, en del av en anbefalt prosess. 

Det kan under visse omstendigheter brukes en frist helt ned til to dager. NAV ser ut til å godta at varslingsfristen ved permittering på grunn av coronaviruset kan settes til to dager - dersom permitteringen på grunn av coronaviruset, er uventet eller uforutsett. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Husk at en mulig permitteringssituasjon ikke kan varsles. Et permitteringsvarsel skal gis uten forbehold. Gis permitteringsvarsel, så er det fordi permittering skal iverksettes.

 

Enn så lenge gjelder arbeidsgiverperioden fortsatt

Arbeidsgiverperioden er den perioden arbeidsgiver må betale arbeidstakernes inntektsbortfall før folketrygden overtar. Fra det tidspunktet folketrygden overtar, mottar arbeidstaker dagpenger.  Fra 1. september 2020 har arbeidsgiverperioden ved iverksettelse av en permittering vært 10 dager. Arbeidsgiver må da betale lønn i 10 dager når varslingsfristen (normalt 14 dager) er ute, og permitteringen starter. Det finnes visse unntak fra arbeidsgiverperioden, men disse gjør seg ikke gjeldende under Koronasituasjonen. 

Partene i arbeidslivet arbeider for at arbeidsgiverperioden reduseres ytterligere ned fra 10 dager, slik at folketrygden betaler dagpenger tidligere i permitteringsperioden. Per i dag er ikke en slik ordning på plass. 

Det er flere vilkår for at permitterte ansatte skal være berettiget til å motta dagpenger. Mer informasjon om dagpenger finnes på NAVs nettsider.

 

Innføring av arbeidsgiverperiode II

Fra og med 1.juni 2021 innføres arbeidsgiverperiode II. Dette er en ny arbeidsgiverperiode som består av fem lønnspliktdager for arbeidsgiver. Ordningen er slik at dersom arbeidsgiver har permittert arbeidstaker i 30 uker eller mer pr. 1. juni, påløper det en ny arbeidsgiverperiode på fem dager før NAV igjen tar over. Den ansatte er fortsatt permittert i denne perioden.  

 

Bedre å være føre var

Selv om folketrygden ikke tar regningen for alle forholdsregler som iverksettes av norske virksomheter, som for eksempel avlysning av arrangementer eller karantene, er det bedre å være føre var. I tillegg er det viktig å følge med på rådene og informasjonen som gis, oppdatere og diskutere med hverandre, og følge retningslinjer man får fra ledelsen. 

Vi i BDO gir daglig råd til våre kunder om spørsmål knyttet til permittering, sykepenger og andre direkte eller indirekte problemstillinger knyttet til lovgivning og regler som er spesielle for situasjonen vi står i. Vi har god kompetanse på arbeidsrett og bistår deg raskt når du kontakter oss. 

Trenger du bistand? Vi kan hjelpe deg - kontakt ditt lokale BDO-kontor.