Blogg: Regjeringens forslag til endringer i kompensasjonsordningen

Regjeringen la 14. januar 2022 frem det formelle forslaget om å forlenge den generelle kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien ut februar . I tillegg foreslås det i proposisjonen visse endringer i vilkårene for å motta og for å beholde mottatt tilskudd. 

Under følger en oversikt over de viktigste endringene i Regjeringens forslag.

 

Tilskuddsperiode og omsetningsfall

I motsetning til ordningen som utløp i oktober 2021, vil tilskuddsperioden etter den nye ordningen være på én måned. Foreløpig er tilskuddsperiodene november og desember 2021, samt januar og februar 2022. Det betyr at man må søke om tilskudd for hver enkelt måned og det vil bli vurdert om vilkårene er oppfylt for den aktuelle tilskuddsperioden. Videre stilles det krav til at foretaket har hatt omsetningsfall på minst 30 prosent.

Søknadsportalen kompensasjonsordning.brreg.no har ikke åpnet for søknader enda. Det vil bli gitt mer informasjon så snart detaljene er klare. 

 

Krav om tilbakebetaling ved overskudd

Det understrekes i forslaget at kompensasjonsordningen kun skal bidra til å dekke tap i bedriftene.

Ordningen er ikke ment å kompensere for tapt omsetning, den skal kun dekke faste uunngåelige kostnader. Regjeringen foreslår derfor at foretak plikter å tilbakebetale hele eller deler av tilskuddet dersom bedriften senere går med overskudd.  

Den nærmere reguleringen av overskuddsberegningen vil fremgå i forskrift som enda ikke er endelig fastsatt. 

Regjeringen fremhever at tilbakebetaling ved overskudd året under ett først og fremst vil være ment å omfatte den delen av et eventuelt overskudd som skriver seg fra tilskuddet. Med andre ord vil det foreligge en tilbakebetalingsplikt dersom tilskuddet har gitt foretaket overskudd. Foretaket som går med overskudd som er lavere enn tilskuddsbeløpet, vil således bare ha tilbakebetalingsplikt på et beløp tilsvarende overskuddsbeløpet. Departementet ønsker ikke skjønnsmessige eller kvalifiserende vurderinger for å avklare en eventuell tilbakebetalingsplikt. Foretakets tall skal legges til grunn og tallgrunngrunnlaget skal bekreftes av regnskapsfører eller revisor. 

 

Krav om tilbakebetaling ved utbytteutdelinger og andre disposisjoner

Regjeringen foreslår et krav om tilbakebetaling av tilskudd før det vedtas eller foretas utdelinger fra foretaket. Kravet vil gjelde for tilskudd mottatt fra og med november 2021 til 31. desember 2023.

Kravet om tilbakebetaling ved utdelinger skal etter forslaget gjelde alle utdelinger som stiller krav til fri egenkapital i aksje- og allmennaksjeselskap, inkludert konsernbidrag. Formålet med tilbakebetalingskravet er å unngå at foretak foretar utdelinger som skriver seg fra tilskuddet. Det understrekes at kompensasjonsordningen er rettet mot foretaket og ikke eierne. Kompensasjonsordningen skal ikke finansiere utdelinger fra selskap. Dersom tilskuddet er tilbakebetalt, vil det ikke foreligge noen tilbakebetalingsplikt. Når det gjelder konsernforetak varsles at det vil bli gitt egne regler for foretak i konsern som har søkt samlet om tilskudd. 

Kravet omfatter utbytte som besluttes eller utbetales i 2022. Er det avsatt midler til utbetaling i 2022, vil konsekvensen være at tilskudd må tilbakebetales før utdelingen gjennomføres. 

 

Kompensasjon for tapt varelager

Det foreslås å videreføre ordningen med kompensasjon for tapt varelager ut januar 2022. Tapt varelager skal dekkes til anskaffelseskost, uavhengig av om man velger å destruere varene eller gi de vekk til veldedige formål før de går ut på dato. I tillegg foreslås det visse endringer i ordningen som vil være nærmere bestemt i forskrift. 

Det er ikke foreslått unntak i skatte- eller avgiftslovgivningen. For næringsmidler som gis bort til mottaker som er registrert i enhetsregistret for utdeling på veldedig grunnlag, er fritatt for merverdiavgift. Fritaket innebærer at det ikke oppstår plikt for giver til å beregne merverdiavgift etter reglene om uttak. Tilsvarende fritak er ikke gitt skattemessig. Når varer gis bort som gave, vil givende foretak som hovedregel måtte inntektsbeskattes for dette som om varen var solgt til omsetningsverdi. Foretaket får da fradrag for varekostnad og inntektsbeskatning som om varen var solgt. Dersom varen destrueres, kommer varekostnaden til fradrag uten at det blir noen inntektsbeskatning, altså fradrag for tapet. Vi stiller oss undrende til at foretak som gir bort varer til veldedige formål skal komme dårligere ut enn hvis varene kastes.

Det vil ikke stilles krav til tilbakebetaling av kompensasjon for tapt varelager ved overskudd eller utbytteutdelinger. 

 

Kontroll

For å sikre kontroll med kravet på tilbakebetaling, foreslår regjeringen en presisering i lovens § 7 om at hjemmelen til å innhente opplysninger også gjelder for å kontrollere krav om tilbakebetaling av tilskudd. 

De nærmere reglene for ordningen vil bli fastsatt i forskrift som ble sendt på høring før jul. Det er ikke klart når forskriften blir vedtatt og søknadsportalen åpnes, men det er anslått at bedrifter vil kunne motta tilskudd i slutten av januar.  

Her kan du lese tidligere artikler om kompensasjonsordningen.