Blogg: Regjeringens strømtiltak for næringslivet

Regjeringen la fredag 16. september frem en ny tiltakspakke med formål å bistå strømintensive bedrifter i områder med høye strømpriser. Bistanden er anslått til å omfatte om lag 20 000 bedrifter.

I det følgende ser vi særlig på energitilskuddsordningen og lånegarantiordningen.

 

Generelt om den nye tiltakspakken

Regjeringen trekker frem fire grep i tiltakspakken for næringslivet:

  1. Energitilskudd
  2. Lånegarantiordning
  3. Bedre fastprisavtaler
  4. Utbygging av mer fornybar kraft

 

Når kommer ordningen om energitilskudd?

"Energitilskudd" er en ny, midlertidig, søknadsbasert strømstøtteordning for næringslivet. Formålet med ordningen er å hjelpe strømintensive foretak i en overgangsperiode med å omstille seg i lys av de høye strømprisene. Ordningen skal i første omgang gjelde for perioden 1. oktober til 31. desember 2022. Det tas sikte på å åpne opp for søknader i november 2022. De nærmere rammene utarbeides og administreres av Enova, som eies av Klima- og miljødepartementet.

 

Vilkår for støtte etter energitilskuddsordningen

I tillegg til en rekke formalkrav, som også ble oppstilt for «koronastøtte», oppstilles det en rekke særlige vilkår for ordningen.

 

1. Støtten er kun aktuell for bedrifter med minimum 3 prosent «strømintensitet»

«Strømintensitet» er strømkostnadens andel av bedriftens ordinære omsetning. Beregningsgrunnlaget for strømintensitet er faktiske strømkostnader første halvår i 2022. Bedriftens strømkostnader første halvår i 2022 må altså utgjøre minst 3 prosent av bedriftens ordinære omsetning i samme periode for å omfattes av ordningen.

«Strømkostnader» er definert som samlede kostnader knyttet til strømforbruk og nettleie over perioden, eksklusive merverdiavgift.

«Omsetning» er definert som inntekter fra salg av varer og tjenester fra ordinær virksomhet (eksl. skatter og avgifter direkte knyttet til salget).

 

2. Gjennomsnittlig spotpris per kWt må være doblet

Støtteberettigede strømforbruk må skje i et strømprisområde hvor gjennomsnittlig spotpris per kWt for månedene juli til september 2022 er minst doblet fra samme periode året før.

 

3. For å få tilskudd til «Støttetrinn I» må foretaket gjennomføre en energikartlegging

Hvis foretaket gjennomfører en energikartlegging kan virksomheten få dekket inntil 25 % av strømkostnaden som overstiger 70 øre per kWt i perioden oktober til desember 2022. Dette omtales som «Støttetrinn I».

Kartleggingen innebærer å samle inn alle tilgjengelige opplysninger om energibruk i produksjon, installasjoner, maskiner og bygninger, samt hvilke energikilder som benyttes. Videre må foretaket kartlegge hvordan kostnader fordeler seg ved å hente inn energipriser som påvirker beregningen av energikostnadene. Enova vil på sine nettsider tilgjengeliggjøre mer detaljert informasjon og veiledning knyttet til gjennomføring av energikartleggingen.

 

4. For å få tilskudd til «Støttetrinn II» må foretaket investere i enøktiltak

Dersom selskapet investerer i enøktiltak kan dekningen økes til 45 % av strømkostnaden som overstiger 70 øre per kWt. Dette omtales som «Støttetrinn II». Ved en slik investering kan bedriften også få inntil 50 % av investeringskostnaden i tiltaket dekket.

Beregningen er som følger:

(Faktisk kostnad kWt – 70 øre kWt) * støttegrad * strømforbruk i kWt = beregnet tilskudd

For å få tilskudd etter støttetrinn II må bedriften gjennomføre enøk-tiltak innen 2 år. Det kreves minst 50 % gjennomføringsgrad for å få tilskudd etter støttetrinn II. Investeringstilskuddet vil først bli utbetalt når sluttrapport er sendt Enova.

Vær oppmerksom på det legges opp til at foretak søker samlet på støttenivå I og II. I og med at det ikke vil være fakturert for faktiske strømkostnader for hele perioden på søknadstidspunktet har regjeringen foreslått at å bruke estimerte verdier for strømforbruk og strømpris for november og desember som grunnlag for beregning av tilskuddet.

 

5. Revisor eller autorisert regnskapsfører må kontrollere søknaden

I likhet med kompensasjonsordningen for omsetningsfall som følge av korona stilles det krav om en kontroll av revisor eller autorisert regnskapsfører. I hvilken grad kostnader i forbindelse med kontrollen kan inngå i støttegrunnlager er foreløpig ikke avklart.

 

6. Utbytteforbud

Regjeringen har uttalt at selskap som mottar støtte blir underlagt et utbytteforbud i 2023. Hva som ligger i dette utbytteforbudet, er ikke presisert. I omtale av ordningen er det vist til at utdelinger basert på regnskap for 2022 vil rammes av utbytteforbudet. Utbetalt tilskudd vil kunne kreves tilbakebetalt dersom utbytteforbudet ikke overholdes.

Utover utbytteforbudet for 2023, er det lite som har blitt kommunisert om utstrekningen av dette. Næringsministeren fremholder at det også kan "være andre avgrensninger og vilkår som vi kommer tilbake til" på et senere tidspunkt. Dermed er det en risiko for at utbytteutdelinger som gjøres i 2022 vil kunne rammes. Det er også uavklart i hvilken grad konsernbidrag rammes.

 

Selskap som benytter fjernvarme

Det er foreslått at selskaper som benytter fjernvarme i sin virksomhet også skal omfattes av ordningen. Det vil bli gitt nærmere regler i forskriften som skal regulere ordningen.

 

Maksimal støtte ved energitilskudd

Hvert foretak eller konsern kan maksimalt få 5 mill. kroner til både strømstøtte og enøk-støtte. Dem strømavhengige støtten kan maksimalt utgjøre 3,5 mill. kroner per foretak/konsern.

Selskaper som har fått tilskudd gjennom andre ordninger, for eksempel kommunale, kan få avkortet sine tilskudd dersom dette er nødvendig av hensyn til statsstøtteregelverket.

Det er også tatt et generelt forbehold om at ordningen notifiseres av EFTAs overvåkningsorgan, ESA.

Regjeringen legger til grunn at tilskudd gjennom ordningen skal komme sluttbruker av strømmen til gode, eksempelvis leietakere.

Ordningen vil være rammestyrt. Det innebærer at dersom det er søkt om mer støtte enn det som Stortinget har bevilget til ordningen, vil støtten kunne avkortes.

Forskriften som fastsetter de nærmere vilkårene knyttet til ordningen er ikke lagt frem og det er heller ikke konkretisert når denne forskriften vil bli offentliggjort. Det forventes at tilskuddsmidler vil kunne bli utbetalt før jul, men her er det mange uavklarte spørsmål. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om vilkårene knyttet til ordningen så snart forskriften er offentliggjort.

 

Disse foretakene omfattes ikke av tilskuddsordningen

  • Foretak som er skattepliktige etter petroleumsskatteloven § 5
  • Kraftintensiv virksomhet (strømforbruk > 100 GWt per år)
  • Foretak som driver med produksjon, overføring eller distribusjon av elektrisitet
  • Boligselskap som faller inn under strømstøtteordningen for husholdninger og boligselskap
  • Foretak som omfattes av strømstøtteordningen for jordbruksforetak

 

Når kommer lånegarantiordningen?

«Lånegarantiordningen» er en ny, midlertidig ordning som innebærer at staten vil garantere for 90 % av beløpet i nye banklån selskapet tar opp. Ordningen skal hjelpe bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av ekstraordinær økning av strømkostnader. Regjeringen tar sikte på at ordningen startes opp i november og at den kan vare ut mars 2023 dersom ESA godkjenner ordningen og forlenger det midlertidige støtteregelverket som ordningen bygger på. Ordningen skal forvaltes av Eksfin.

 

Vilkår for lånegarantiordningen

Foretak som innfrir vilkåret om minimum 3 % strømintensitet i første halvår i 2022, er kvalifisert til å ta del i ordningen.

Forutsetningen er at selskapet står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av en ekstraordinær økning i strømutgiftene.

Videre er det et krav om at foretakets støtteberettigede strømforbruk må skje i et strømprisområde hvor gjennomsnittlig spotpris per kWh for månedene juli til september 2022 er minst doblet fra samme periode året før.

 

Maksimalt lånebeløp under ordningen

Det er satt en maksgrense for lånebeløp for foretak og konsern på 50 mill. kroner. Foretak innenfor et konsern kan hver søke om lån, men maksgrensen vil gjelde samlet innenfor konsernet.