Blogg: Regler om bruken av tollrepresentant på høring

17. juni sendte Finansdepartementet ut forslag om regulering av tollrepresentant i lov om inn- og utførsel av varer og lov om tollavgift, på høring.

Forslaget går ut på at det skal tas inn regler om bruk av tollrepresentant i vareførselsloven og tollavgiftsloven, og at tollrepresentantens og den representertes ansvar for tollavgift klargjøres i tollavgiftsloven.

Forslaget som er sendt ut vil bidra til en klargjøring av regelverket om at enhver som har rettigheter og plikter overfor tollmyndighetene, kan la seg bistå eller representere av en tollrepresentant. 

Det stilles krav om en tydeliggjøring av fullmaktsforholdet og tollrepresentanten skal opplyse tollmyndighetene om at vedkommende handler på vegne av den representerte. Tollmyndighetene kan i den forbindelse kreve at tollrepresentanten dokumenterer fullmaktsforholdet. Dersom det ikke foreligger noe fullmaktsforhold, anses den som handler som tollrepresentant, å handle i eget navn og på egne vegne.

I tollavgiftsloven foreslås det også regler om indirekte representasjon, samt å klargjøre når tollrepresentanten eller den som blir representert, blir ansvarlig eller medansvarlig for tollavgift. 

Forslaget er i stor grad bygget på reguleringen i EUs tollkodeks.

 

Nærmere om forslagene i vareførselsloven

Det foreslås en ny § 7-21 om regulering av tollrepresentant. Her vil det komme presiseringer om at enhver som har rettigheter og plikter overfor tollmyndighetene, har rett til å la seg bistå eller representere av en tollrepresentant, og at tollrepresentanten handler på vegne av den representerte og i den representertes navn. På grunn av denne nye presiseringen, må det gjøres endring i følgende bestemmelser: 

  • § 2-3 Melde- og opplysningsplikt ved ankomst til bestemmelsessted i Norge: I dagens bestemmelse fremgår det at meldingen kan leveres av andre på førerens vegne, dette vil bli regulert i § 7-2 og foreslås fjernet fra § 2-3.
  • § 3-3 Levering av deklarasjon ved innførsel: Dagens bestemmelse spesifiserer hvem som kan levere en deklarasjon ved innførsel av varer. Dersom deklarasjonen leveres på vegne av en annen, må den som leverer kunne godtgjøre at deklarasjonen leveres på dennes vegne. Dette vil bli regulert av den nye §7-2 og foreslås fjernet fra § 3-3.
  • § 5-7 Levering av deklarasjon ved utførsel: Samme forslag som ved innførsel.
  • § 12-4 Bortfall av adgang til å representere deklarasjonspliktige: Her foreslås det en presisering om at dette gjelder tollrepresentanter som representerer deklarasjonspliktige ved tollbehandling.

 

Nærmere om forslagene i tollavgiftsloven

Det nye forslaget til § 8-9 vil gi en presisering av tollrepresentant og dens retter og plikter. Enhver fysisk eller juridisk person kan opptre som tollrepresentant, for eksempel kan et spedisjonsfirma opptre som tollrepresentant ved å levere deklarasjon og melding for tollavgift på vegne av den tollavgiftspliktige. Bestemmelsen åpner også for at tollrepresentanten kan ha flere oppgaver enn å levere melding for tollavgift, for eksempel representere den tollavgiftspliktige ved krav om refusjon av tollavgift ved gjenutførsel av vare. Regulering av tollrepresentant i tollavgiftsloven medfører også forslag om presisering i følgende bestemmelser:

  • § 2-4 Medansvar for tollavgift: I dagens bestemmelse heter det at den som ved levering av melding for tollavgift har medvirket til å gi opplysninger som fører til at tollavgift ikke blir riktig fastsatt, er medansvarlig. Her vil det komme en presisering om at dette gjelder tollrepresentanter og at medansvar for tollavgift i disse tilfellene knyttes til et konkret ansvarssubjekt.
  • § 9-2 Levering av melding for tollavgift: Etter nåværende ordlyd skal melding for tollavgift leveres av «den som deklarerer en vare for prosedyren overgang til fri disponering etter vareførselsloven § 4-1». Her er det foreslått og å endre bestemmelsen slik at det kommer tydeligere frem at det er den deklarasjonspliktige som skal levere melding for tollavgift. Meldingen kan leveres av en tollrepresentant på vegne av den deklarasjonspliktige etter reglene i tollavgiftsloven § 8-9.

Det foreslås at lovendringene trer i kraft straks, slik at det de får virkning fra samme dato som vareførselsloven og tollavgiftsloven trer i kraft.

Du kan lese hele høringsnotatet her.

Høringsfristen er 12. august 2022. 

 

Les flere blogger om toll her.