Blogg: Retningslinjer for internprising

Ny rapportering i skattemeldingen for 2023

Alle skattepliktige virksomheter skal fra og med 2024 (inntektsåret 2023) fylle ut og sende inn skattemelding og næringsspesifikasjon gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Endringen innebærer at det ikke lenger vil være mulig å benytte de gamle RF-skjemaene i Altinn.

Fra et internprisingsståsted, vil dette innebære at opplysningspliktige foretak nå skal rapportere om transaksjoner og mellomværender mellom nærstående under et eget tema i den nye temabaserte skattemeldingen og det vil ikke lenger være anledning til å bruke det tidligere skjema RF-1123 for dette formålet. 

Hvem vil omfattes av denne endringen? 

Skattepliktige foretak som har opplysningspliktige transaksjoner og mellomværender mellom nærstående foretak er pliktig til å fylle ut temakortet for internprising, det vil si dersom foretaket har transaksjoner med nærstående med en samlet virkelig verdi på 10 MNOK eller mer i inntektsåret eller mellomværender med nærstående med en samlet verdi på 25 MNOK eller mer ved utgangen av inntektsåret. 

Dersom foretaket kommer over tersklene, skal temakortet «Kontrollerte transaksjoner/disposisjoner og mellomværender» i den nye skattemeldingen fylles ut. 

Opplysningsplikten omfatter i denne sammenhengen både grenseoverskridende transaksjoner og mellomværender, samt transaksjoner og mellomværender mellom norske foretak. Opplysningsplikten omfatter videre disposisjoner mellom foretak som er hjemmehørende i Norge og deres faste driftssteder i utlandet, og disposisjoner mellom foretak som er hjemmehørende i utlandet og deres faste driftssteder i Norge. 

Hva innebærer denne endringen?

Det er gjort enkelte justeringer i overgangen fra skjema RF-1123 til temakortet «Kontrollerte transaksjoner/disposisjoner og mellomværender». De tidligere postene i RF-1123 er i all hovedsak videreført, men temakortet vil innebære at flere detaljerte opplysninger skal og kan oppgis. Hvor detaljerte opplysningene skal være gjenstår å se, men det er viktig å legge merke til at opplysninger som skal gis i enkelte felt i temakortet forutsetter at foretaket har oppdatert sin internprisingsdokumentasjon.

Skatteetaten har utgitt en generell veiledning til temakortet «KONTROLLERTE TRANSAKSJONER/DISPOSISJONER OG MELLOMVÆRENDER».

For nærmere informasjon se her (PDF).

Vær oppmerksom på at det er flere felt som ikke skal brukes for 2023. Felt som ikke er i bruk, er i veiledningen merket med overskriften «Skal ikke fylles ut i 2023». Flere felt er angitt som frivillige å fylle ut, helt eller delvis. I veiledningen vil dette fremkomme under hvert enkelt felt. 

Øvrige felt skal fylles ut dersom det er aktuelt for det enkelte foretak. For hvert felt er det angitt korte veiledningstekster.

Hva er nytt for 2023:

 • Det angis mer detaljerte krav til rapportering knyttet til de konkrete transaksjonstyper og land til transaksjonsmotpart skal angis. 
 • Det skal legges inn opplysninger om funksjoner og risiko knyttet til ulike transaksjonstyper dersom de er vesentlige for foretaket.
 • Det skal opplyses om hvorvidt foretaket har fritak fra plikten til å levere temakortet «Kontrollerte transaksjoner/disposisjoner og mellomværender» og om foretaket har unntak fra plikten til å utarbeide og levere internprisingsdokumentasjon.
 • Det skal opplyses om det er gjennomført restruktureringer i konsernet, eller om det har skjedd vesentlige endringer i foretakets funksjoner, risikoer og/eller eiendeler i løpet av regnskapsåret.
 • Det skal opplyses om foretaket har utført eller mottatt tjenester, overført eller mottatt eiendeler, rettigheter, forpliktelser eller risikoer til/fra nærstående foretak uten vederlag, eller mot symbolsk vederlag i løpet av regnskapsåret.
 • Det skal opplyses om foretaket har stilt garanti for avtaler inngått av andre foretak i konsernet.
 • Det skal legges inn samlet beløp av driftsinntekter fra alle konserninterne transaksjonsmotparter.
 • Det skal legges inn samlet beløp av finansielle inntekter fra alle konserninterne transaksjonsmotparter.
 • Det skal legges inn samlet beløp av ekstraordinære vederlag som salg eller overføringer til konserninterne transaksjonsmotparter. (Dette vil gjelde vederlag som ikke er ført i andre felt).
 • Det skal legges inn samlet beløp av operasjonelle kostnader knyttet til alle konserninterne transaksjoner.
 • Det skal legges inn samlet beløp av finansielle kostnader knyttet til alle konserninterne transaksjoner.
 • Det skal legges inn samlet beløp av ekstraordinære vederlag som kjøp eller overtagelse fra konserninterne transaksjonsmotparter. (Dette vil gjelde vederlag som ikke er ført i andre felt).
 • Det skal legges inn samlet beløp på fordringer mot alle konserninterne transaksjonsmotparter.
 • Det skal legges inn samlet beløp på gjeld til alle konserninterne transaksjonsmotparter.
 • Stiller foretaket garanti for konsernselskaper skal det legges inn beløp på samlet garantiansvar (sum alle motparter).
 • Har foretaket fått garanti fra et konsernselskap, skal det legges inn beløp på samlet garantiansvar (sum alle motparter).Øvrige felt i temakortet vil i all hovedsak være sammenfallende med tidligere RF-1123.

I henhold til veiledningen vil det ikke være krav om rapportering i 2023 av blant annet følgende opplysninger:   

 • Det er ikke et krav om å oppgi valg av internprisingmetode.
 • Det vil ikke være et krav om å opplyse om det foreligger oppdaterte benchmarkanalyser for vesentlige transaksjonstyper. 
 • Det vil ikke være et krav om å opplyse om royaltybelastninger inngår i andre transaksjonstyper utover det som ligger under «Kostnader tilknyttet immaterielle eiendeler».
 • Det vil ikke være et krav om å gi opplysninger knyttet til om foretaket har gjort endring av prising av kontrollerte transaksjoner siste fem år som følge av kontroll fra Skatteetaten.
 • Det vil ikke være et krav om å opplyse om hvorvidt det foreligger Due Dilligence-rapporter i forbindelse med salg av foretaket/salg av innmat.
 • Det vil ikke foreligge et krav om å opplyse om foretaket i løpet av de siste fem år har foretatt egenretting med endring av internprising.
 • Type sentralisert tjenesteytelse som det er trukket kildeskatt på i utlandet, og hvor kildeskatt er ført til fradrag i norsk skatt eller inntekt.
 • Om foretaket har benyttet ekstern rådgiver ved utfylling temakortet «Kontrollerte transaksjoner/disposisjoner og mellomværender», eller ved utarbeidelse av internprisingsdokumentasjon.
 • Om foretaket har benyttet generell veiledning om internprising på Skatteetaten.no
 • Om foretaket har benyttet veiledning til temakortet «Kontrollerte transaksjoner/disposisjoner og mellomværender» på Skatteetaten.no.


Da dette allerede er felt som ligger i temakortet, kan det imidlertid være grunn til å forvente at dette er opplysninger som man vil måtte svare ut for senere inntektsår. 

For en mer utførlig beskrivelse/liste vises det til den ovennevnte veiledningen fra skatteetaten.

Det er viktig å merke seg at det er uklart om rapporteringsplikten vil bli utvidet ytterligere for inntektsåret 2024. I den ovennevnte veiledningen er det som nevnt flere felt som er angitt med kategori «Frivillig» eller «Skal ikke fylles ut i 2023». Hvorvidt dette vil være gjenstand for endringer i 2024 eller for senere inntektsår, er det ikke gitt nærmere opplysninger om. 

Etter vår mening, kan det være grunn til å forvente at rapporteringsplikten vil kunne bli ytterligere utvidet for senere inntektsår. Det er derfor viktig å følge med på den informasjonen som fremlegges fra skatteetaten både med henhold til eventuelle endringer/justeringer som kan knytte seg til inntektsåret 2023 og for senere inntektsår.