Blogg: Reviderte regler i opprinnelseskonvensjonen

Fra 1. september skjer det endringer i den regionale konvensjonen om felles preferensielle opprinnelsesregler for EFTA, EU og landene rundt Middelhavet. Preferensielle opprinnelsesregler gjelder for handel mellom land der det finnes en frihandelsavtale.

 

Opprinnelsesvarer og tollsatser

I alle frihandelsavtalene Norge har fremforhandlet, enten bilateralt eller sammen med EFTA-landene, har det som kalles «opprinnelsesvarer» muligheten til å få preferensiell behandling ved import og eksport, som betyr enten tollfrihet eller nedsatte tollsatser. 

For å få status som opprinnelsesvare er det strenge krav til blant annet fremstillingen av varen, og bruken av innsatsmateriale i den ferdige varen. Dette kalles opprinnelsesregler, og er egne protokoller i alle frihandelsavtalene.

Ved import av varer til Norge er det kun på landbruksvarer og tekstiler man må betale toll, mens i resten av Europa og landene rundt Middelhavet er det langt flere varer som er belagt med høye tollsatser. Det er derfor svært viktig for norske produsenter, som benytter innsatsmaterialer fra andre land, at de fremstiller varene i tråd med de gjeldene opprinnelsesreglene i frihandelsavtalene, slik at de ikke blir møtt med høye tollsatser i det landet varene eksporteres til.

 

Opprinnelseskonvensjonen

Opprinnelseskonvensjonen (som kalles som kalles PEM-konvensjonen - Pan Euro Mediterranean)) er et samarbeid mellom EFTA, EU, Albania, Algerie, Bosnia og Herzegovina, Egypt, Færøyene, Georgia, Israel, Jordan, Libanon, Kosovo, Marokko, Moldova, Montenegro, Nord-Makedonia, Serbia, Syria, Tunisia, Tyrkia, Ukraina og Palestina. Norge har blant annet gjennom EFTA frihandelsavtaler med alle disse landene, unntatt Algerie, Moldova, Kosovo og Syria.

For å fritt kunne benytte innsatsmaterialer fra alle landene innenfor konvensjonen har man byttet ut alle de enkeltstående protokollene i hver frihandelsavtale, med en felles opprinnelseskonvensjon, der opprinnelsesreglene er identiske. Det er disse reglene som nå revideres.

 

Ting tar tid 

Det har lenge vært på agendaen at opprinnelsesreglene i PEM-konvensjonen skal oppdateres til mer moderne regler. Problemet er at enhver endring i konvensjonen krever enstemmighet, slik at liberaliseringen av reglene har tatt flere år med diskusjoner, og mange utkast og forslag til nye regler. Noe av grunnen til de langdryge diskusjonene er at disse statene har vidt forskjellige interesser og ønsker å beskytte sine egne lands produksjoner og råvarer.

Det er pr. i dag fortsatt ikke enighet om revideringen og iverksettelse, så i påvente av enstemmighet har statene som har akseptert endringsforslagene, blitt enige om å benytte de nye reglene i handel seg imellom. I og med at de «gamle» reglene også fortsatt vil være gjeldende, kan produsenter og eksportører i landene som har blitt enige om å ta i bruk nye regler, velge hvilket sett med regler de vil bruke i hvert enkelt tilfelle.

 

Reviderte opprinnelsesregler

En modernisering og liberalisering av reglene vil stort sett bety at det vil være lettere å oppnå opprinnelsesstatus på varer. Det er foreslått en rekke forenklinger i det som kalles for «listereglene» (en liste over hva som må gjøres med et produkt for å oppnå opprinnelsesstatus). 

Det åpnes blant annet for høyere innsats av tredjelandsvarer i en produksjon, en økning av «toleranseregelen» (regelen som tillater, uten hensyn til listeregelen for varen, en viss prosent tredjelandsmateriale i produksjonen) fra 10 til 15 prosent, samt bestemmelser om full kumulasjon (fri anvendelse av opprinnelsesmaterialer fra andre land i samme ordning). 

Det gjøres også endringer i definisjonen av begrepet ‘deres fartøy’, ettersom dagens nasjonalitetskrav for offiserer og mannskap fjernes. Dette vil ha stor betydning for norske fiskefartøy som fanger fisk for eksport.I tillegg vil det åpnes for å avtale bilaterale tilpasninger mellom partene i en frihandelsavtale, for f.eks. tekstiler, samt bruk av elektronisk EUR.1-sertifikat. 

 

Hvor gjelder det?

I og med at ikke alle statene er enige om disse nye reglene, vil det fra 1. september foreløpig kun gjelde for handel som skjer innenfor Norge-EF avtalen. I EFTA-Tyrkia avtalen vil de reviderte reglene gjelde fra 1. oktober, og det er foreslått at det skal gjelde for EØS-avtalen med tilbakevirkende kraft fra 1. september. Se toll.no for oppdatert liste over hvilke land som tiltrer når.

Det vil også være krav om at opprinnelsesdokumentasjon merkes med om det er nye eller gamle regler som er benyttet, ved at EUR.1 sertifikatet må merkes med «Transitional Rules» i rubrikk 7, og at opprinnelseserklæringen merkes «…origin according to the transitional rules of origin».

EUR-MED sertifikater og opprinnelseserklæring EUR-MED kan ikke benyttes ved bruk av de nye reglene.

Har du spørsmål om frihandelsavtaler, toll eller opprinnelsesregler ta kontakt med ditt lokale BDO-kontor.