Blogg: Skatt og trygd ved hjemmekontor i utlandet

Samfunnet har åpnet igjen og flere trekker tilbake til sine vante kontorplasser, men også etter koronapandemien har mange ansatte anledning til å fortsette med bruk av hjemmekontor. Dersom hjemmekontoret etableres i utlandet bør man imidlertid være klar over at dette kan medføre noen skatte- og trygdemessige konsekvenser både for den ansatte og for arbeidsgiver. Her får du oversikt over hva arbeidsgiver og den ansatte bør tenke igjennom før de velger en ordning der arbeidet skal utføres utenfor Norge.  

 

Personskatt

Utgangspunktet er at den ansattes inntekt er skattepliktig i det landet han eller hun utfører arbeidet fra. 

Dersom arbeidstaker mottar lønn fra et norsk selskap for arbeid utført på hjemmekontor i utlandet er det stor sannsynlighet for at inntekten skal innrapporteres og skattlegges i landet man har etablert hjemmekontor.  

For den enkelte arbeidstaker har det stor økonomisk betydning hvilket land han eller hun plikter å betale inntektsskatt til. Den enkelte arbeidstaker bør med andre ord sette seg inn i reglene for inntektsskatt i landet han eller hun ønsker å arbeide fra.  

 

Arbeidsgiverens lønnsrapportering og forskuddstrekk

Når den ansatte jobber fra hjemmekontor i utlandet vil arbeidsgiver typisk ha plikt til både lønnsrapportering og innbetaling av forskuddstrekk til landet hjemmekontoret befinner seg i. 

Utgangspunktet ved arbeidsgiverens lønnsrapportering i Norge er at det skal opplyses om lønn for arbeid utført i utlandet. Dette gjøres i den månedlige a-meldingen under «Spesielle grupper» - «Utenlandsforhold», og rapporteres der som lønn for arbeid utført i utlandet.

Kortvarige forretningsreiser er fritatt fra opplysningsplikt. 

Korrekt arbeidsgiverrapportering er viktig for at den ansattes skattemelding skal bli korrekt. Det er derfor i den ansattes interesse at rapporteringen skjer i henhold til gjeldende regelverk.

 

Trygdemessige forhold

Når en ansatt arbeider i Norge for en norsk virksomhet, er vedkommende medlem av den norske Folketrygden. Et slikt ansettelsesforhold innebærer en plikt hos arbeidsgiver til å betale arbeidsgiveravgift, mens den ansatte betaler trygdeavgift av lønnsinntekten.  Når den ansatte jobber fra utlandet, kan det få betydning for medlemskapet i Folketrygden og tilhørende avgiftsordninger. 

Det følger av EØS-retten at den ansatte tilhører trygdesystemet i landet hjemmekontoret befinner seg i dersom arbeidet derfra utgjør minst 25% av samlet arbeidstid. I så fall må arbeidsgiver og den ansatte forholde seg til avgiftsordningene som gjelder i det aktuelle landet. Arbeidsgiver kan også være underlagt plikt til å sikre den ansatte pensjonsordning i samsvar med reglene som gjelder der. 

Det er viktig å være klar over at det er store forskjeller mellom EØS-landenes trygdefinansiering. Trygdetilhørighet i Sverige medfører for eksempel at arbeidstakeren ikke betaler trygdeavgift. Til gjengjeld er arbeidsgiveravgiften betydelig høyere enn i Norge. Den ansattes medlemskap i den svenske trygdeordningen innebærer med andre ord en allokering av trygdekostnader fra den ansatte til arbeidsgiver. 

Foruten EØS-avtalen har Norge inngått trygdeavtaler med en rekke land også utenfor EØS. Arbeidsgiver og arbeidstaker bør være klar over innholdet i slike avtaler før den ansatte starter sitt arbeid på hjemmekontor i det aktuelle landet.

 

Selskapsskatt 

Dersom den ansatte jobber på hjemmekontor fra utlandet kan det også medføre skattemessige konsekvenser for arbeidsgiveren. Det vil bero på en konkret vurdering hvor blant annet arbeidsmengden til den ansatte, rolle, funksjon, arbeidsoppgaver mv. kan medføre at selskapet også blir skattepliktig til det land hvor ansatte har hjemmekontor. 

Det skal imidlertid en del til for at hjemmekontor utløser fast driftssted og plikt til å levere skattemelding, i alle fall i de tilfeller der arbeid fra hjemmekontor skjer etter den ansattes ønske og ikke etter pålegg fra arbeidsgiver. Dette er uansett noe som må vurderes dersom ansatte jobber fra utlandet. 

Før man inngår avtaler med ansatte om hjemmekontor i utlandet bør man foreta en grundig vurdering av både skatte- og trygdemessige forhold. Vi i BDO Advokater er klare til å bistå dersom det skulle være behov.