Blogg:

Skatt på bitcoin eller annen kryptovaluta – dette må du huske på

24. mars 2021

Kine Nordby Martinsen, Senior Associate / Advokatfullmektig, BDO Advokater |

 

Har selskapet ditt eller du selv personlig minet, kjøpt eller solgt virtuell valuta er det viktig å ha kontroll på skattereglene. 

Mange har mottatt skattemeldingen i disse dager. Gevinster knyttet til transaksjoner er skattepliktig inntekt. Tilsvarende vil tap være fradragsberettiget. Det er også viktig å huske på at virtuell valuta inngår i formuen som er formuesskattepliktig.  I denne bloggen kan du lese om det viktigste du bør huske på når det gjelder skatterapportering av virtuell valuta.

I utgangspunktet kunne en tenke seg at å rapportere inn gevinst/tap knyttet til virtuell valuta ville være ganske rett frem. Selv om skattereglene er ganske enkle i teorien, kan det oppstå en rekke utfordringer i praksis. Reglene under gjelder som hovedregel uansett om du har investert personlig eller via et selskap.

 

Tips #1: Husk utgangspunktet – alminnelige regler gjelder, rapporter inn gevinst/tap 

Virtuell valuta har likhetstrekk med ordinær valuta - blant annet ved at det aksepteres som betalingsmiddel av stadig flere aktører i næringslivet. Da kunne man se for seg at virtuell valuta beskattes som ordinære valutainvesteringer. Men det finnes ingen formell utsteder av virtuell valuta, og ingen regulerende sentralbank. Det finnes heller ingen offisielle valutakurser – prisdannelsen på kryptovaluta skjer på premisser som likner handel med børsnoterte aksjer. 

Disse grunnleggende forskjellene fra ordinære valutaer medfører at virtuell valuta for skatteformål anses som et formuesobjekt som omfattes av de alminnelige regler for inntekts- og formuesbeskatning. 

Likhetene med aksjer og aksjehandel til tross: kryptovaluta anses skattemessig ikke som aksjer, og omfattes ikke av fritaksmetoden. Dermed blir inntekter knyttet til gevinster skattepliktig. Tilsvarende er tap fradragsberettiget etter de alminnelige skatterettslige reglene.

 

Tips #2: Hold oversikt over alle transaksjoner

Det kan skje mange transaksjoner hver eneste dag. Hver enkelt transaksjon skal vurderes for seg, og det skal beregnes gevinst/tap i hvert enkelt tilfelle. Dersom du selger virtuell valuta mot norske kroner utgjør gevinsten eller tapet forskjellen mellom prisen du opprinnelig betalte og salgssummen. Dersom du selger eller kjøper virituell valuta i annen valuta enn norske kroner, f. eks USD, skal valutagevinsten eller valutatapet inngå i den samlede gevinst- og tapsberegningen på den virituelle valutaen. 

Om du har utvunnet f.eks. Bitcoin selv vil inngangsprisen tilsvare produksjonskostnadene, og skal inntektsføres med markedsverdien på mining-/utvinningstidspunktet minus produksjonskostnader. 

Vær oppmerksom på at dersom man veksler en virtuell valuta i en annen, er også dette en skattemessig realisasjon hvor det skal beregnes gevinst/tap. Dette kan være praktisk utfordrende å holde styr på, men er helt avgjørende for å sikre riktig skattlegging. 

I motsetning til børsnoterte aksjer som rapporteres inn via VPS, finnes ikke tilsvarende rapporteringssystem for børser hvor det handles med virtuell valuta. Dette medfører at den skattepliktige selv må sørge for å ha oversikt over utførte transaksjoner. Som for andre formuesobjekter er skattyter ansvarlig for å rapportere både gevinst/tap knyttet til transaksjoner og formue til skattemyndighetene. Ekstra utfordrende vil det kunne være at kursene kan være ulike mellom de ulike børsene. I et slikt tilfelle er det naturlig å ta utgangspunkt i kursene på den børsen transaksjonen skjer. 

Det er altså ingen særskilte rapporterings- eller loggsystemer – DU som skattyter må selv ha oversikten, og det er helt essensielt at man har all dokumentasjon i orden.

 

Tips #3: Husk på formuesskatten

Ved fastsettingen av skattemessig formue tas det utgangspunkt i verdiene skattyter eier ved årsslutt. Siden virtuell valuta regnes som eiendeler med økonomisk verdi, inngår også all virtuell valuta som du eier ved årsslutt i din skattemessige formue. Ved fastsettelsen av formuesverdien skal du benytte omsetningsverdien på kryptovalutaen ved utgangen av året.  Har du minet Bitcoin og disse fortsatt er i behold, skal verdien av disse oppgis som en del av formuen. For selskaper vil kryptovaluta også utgjøre en del av formuen.

Som hovedregel skal virtuell valuta omregnes til norske kroner per 1. januar i året etter inntektsåret. 

 

Tips #4: Frivillig retting: Vær åpen - du kan rette tidligere skattemeldinger

Til sist er det viktig å huske på at «toget» ikke har gått for å rapportere inn tidligere krypto-investeringer. Dersom skattemyndighetene oppdager at du ikke rapportert og beskattet virtuell valuta riktig, vil du kunne risikere inntil 60 % tilleggsskatt. Dersom du har inntekter eller formue som ikke tidligere er oppgitt til skattemyndighetene, kan du unngå tilleggsskatt ved å søke om frivillig retting (også kalt skatteamnesti), og dermed bidra til oppklaring og korrekt beskatning. Du kan på eget initiativ endre egne, eldre skattemeldinger for de tre siste inntektsårene. Gjelder rettingen lenger tilbake i tid, må du rette en henvendelse til skattekontoret. I slike tilfeller vil endringen være frivillig, og Skattemyndighetene vil ikke kunne ilegge tilleggsskatt.  

 

Vi i BDO Advokater AS kan bistå deg med skatte- og avgiftsmessige spørsmål knyttet til kryptovaluta, loggføring av transaksjoner, utfylling av skattemeldingen, og andre spørsmål du måtte ha. Les mer om vår ekspertise innen blockchain og kryptovaluta her.