Blogg: Skattefunnprosjekt? - husk signering av timelistene!

SkatteFUNN (Skattefradrag for Forskning og Utvikling i et Nyskapende Næringsliv) er en rettighetsbasert skattefradragsordning. 

 

Krav om signering

Timelistene er bilaget som dokumenterer personalkostnader knyttet til prosjektet og skal vise, fordelt per dag, hvem som har jobbet på prosjektet, antall timer og hvilke delmål som er bearbeidet. Det følger av forskriftsbestemmelsen at timelistene skal signeres av både prosjektmedarbeider og prosjektleder. Med virkning fra inntektsåret 2020 ble det innført et krav i forskriften om at timelistene skal signeres løpende og minst hvert kvartal av prosjektmedarbeider og prosjektansvarlig.

I en artikkel i Revisjon og Regnskap nr 8 2022 uttales det fra skattemyndighetenes side at man frem til nå har ønsket å veilede skattyterne om signeringskravene. Fra og med inntektsåret 2022 kan det forventes en strengere praktisering av regelverket. 

Dette gjelder også nye prosjekt. Selv om prosjektet ikke ennå er godkjent av Forskningsrådet gjelder kravet om kvartalsvis signering av timelister. Kravet om signerte timelister for å dokumentere personal- og indirekte kostnader gjelder absolutt. Dersom dette ikke foreligger uttaler skattemyndighetene at kostnadene basert på disse timene vil bli strøket.

 

Elektronisk signatur

Timelistene kan signeres elektronisk såfremt det kan dokumenteres at signeringen er gjennomført av medarbeider og prosjektleder. 

 

Revisors attestasjon

For at et selskap skal kunne få skattefunnfradrag er det et absolutt vilkår at revisor attesterer på RF-1053 som legges ved skattemeldingen. Kravet om attestasjon fra revisor gjelder også for foretak som ikke har revisjonsplikt. 

Tidligere har det fulgt av veiledningen til RF- 1053 at revisor skulle bekrefte at selskapet hadde et tilstrekkelig timeregistreringssystem. Dette er endret til at:

«Ved signatur av RF-1053 bekrefter revisor at timelister er signert av FoU-medarbeider og prosjektansvarlig».

Dette innebærer at revisor gjennom attestasjonen rent faktisk bekrefter at timelistene er signert løpende og minst hvert kvartal. Slik vi forstår dette er det ikke lenger tilstrekkelig at selskapet har et hensiktsmessig system for timeregistrering dersom timelistene ikke er signert innen fristen. Dette er en skjerping og presisering av revisors kontroll. 

Det er derfor viktig at timelister signeres kvartalsvis og at dette kan dokumenteres. Halvveis i første kvartal er dette noe som bør prioriteres slik at selskapet ikke risikerer å miste skattefunnfradrag på grunn av manglende signaturer. 
 
Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om skattefunn.