Blogg: Skattepliktig virksomhet i ideelle organisasjoner

Det siste året har mange organisasjoner, foreninger, idrettslag og andre ideelle institusjoner mv. kastet seg rundt for å tilpasse seg en ny hverdag preget av tidvis nedstengning og smitteverntiltak. Avgjørelser har blitt tatt raskt og kreativiteten har ikke latt vente på seg. Vi har erfart at mange har startet opp nye initiativ for å bøte på tapte inntekter, og en del har også hatt stor suksess. Vurderingen av en eventuell skatte- og avgiftsplikt knyttet til de nye initiativene har derimot ikke alltid blitt prioritert. Når oppstår egentlig skatteplikt for en ellers skattefri eller delvis skattefri organisasjon? 

Vurderingen av en eventuell skatte- og avgiftsplikt knyttet til de nye initiativene har derimot ikke alltid blitt prioritert. Når oppstår egentlig skatteplikt for en ellers skattefri eller delvis skattefri organisasjon? 

Videre vil vi gi et overblikk over virksomhetsbegrepet, og når virksomheten blir økonomisk og dermed også skattepliktig.

 

Skatteplikt eller fritak i ideell sektor

Mange foreninger, organisasjoner, men også aksjeselskaper kan ha et ideelt, ikke-ervervsmessig formål og dermed oppfylle vilkår for skattefrihet. Dette kan være idrettslag og klubber, kulturinstitusjoner, tros- og livssynsorganisasjoner, og foreninger av ulike slag. Om en organisasjon er unntatt fra skatteplikt eller ikke, beror på en vurdering av organisasjonens vedtektsfestede formål, den aktiviteten som utøves og institusjonens oppbygning. 
Dersom organisasjonens aktiviteter hovedsakelig er ikke-ervervsmessig, vil organisasjonen i utgangspunktet være skattefri.  

Husk også på at vurderingen om skattfritak ikke er gjort en gang for alle, men må fortløpende vurderes ettersom aktivitetene utvikles eller endres. Hvis en aktivitet er skattepliktig, er organisasjonen selv ansvarlig for å levere skattemelding og beregne skatt av overskuddet fra aktiviteten. 

 

Unntak for økonomisk virksomhet 

Institusjoner mv. som ikke har erverv til formål, men som i tillegg til de skattefrie aktivitetene driver økonomisk virksomhet, er skattepliktige for inntekt som stammer fra den økonomiske virksomheten. Dette gjelder derimot ikke hvis omsetningen er under 70 000 kr for skattefrie institusjoner, eller 140 000 kr for allmennyttige og veldedige organisasjoner. Skatteplikten gjelder likevel ikke hvis den økonomiske virksomheten realiserer eller virkeliggjør institusjonens ikke-ervervsmessige formål, uavhengig av beløpsgrensene. 

 

Aktivitet som realiserer det ikke-ervervsmessige formålet

Næringsvirksomhet som realiserer det ikke-ervervsmessige formålet er ikke skattepliktig.  Salgsvirksomhet og annen inntektsbringende aktivitet kan således være skattefri. Her må det skilles mellom virksomhet som virkeliggjør det ikke-ervervsmessige formålet og virksomhet som kun er en finansieringskilde. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig at inntekten muliggjør den ideelle organisasjonens formål ved å tilføre økonomiske midler. Et eksempel på dette skillet kan være et idrettslag som selger mat og drikke under en turnering.

Salgsaktiviteten under turnering vil i de fleste tilfeller regnes som en integrert del av turneringen, og som et ledd i det å realisere idrettslagets ikke-ervervsmessige formål. Skulle idrettslaget derimot åpnet kiosken til faste tider hver dag utenfor kamp og turnering vil situasjonen bli en helt annen. 

 

Hvert enkelt tilfelle må vurderes konkret

Hva som er utslagsgivende for om en aktivitet er skattepliktig må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Avgjørende for vurderingen er de aktivitetene institusjonen driver. Det er i realiteten den samme vurderingen som må foretas for nye aktiviteter utenfor de virksomhetskategoriene man har drevet med tidligere når man vurderer om en institusjon skal få skattefritak. I vurderingen kan i tillegg til formål, faktisk virksomhet og organisasjonens oppbygning, også legges vekt på en rekke forskjellen støttemomenter. Slike støttemomenter kan være hensynet til konkurransesituasjonen, likebehandling, og om aktiviteten er egnet til å gå med overskudd over tid. 

En og samme aktivitet kan i en organisasjon være realisering av det ikke-ervervsmessige formålet og dermed skattefri, men skattepliktig som følge av at den samme aktiviteten ligger utenfor formålet i en annen organisasjon. Hvor tett knyttet den aktuelle aktiviteten er til organisasjonens ikke-ervervsmessige formål er helt avgjørende.

Disse vurderingene kan være kompliserte og må foretas for hver enkelt aktivitet. Mange organisasjoner kan på et tidspunkt ha vært regnet som skattefrie, men senere har aktivitetene endret eller utviklet seg, og da må vurderingen foretas på nytt. Det kan i en del tilfeller også oppstå en opplysningsplikt overfor skatteetaten ved slike endringer i driften.

Vi BDO Advokater kan hjelpe deg med å gjøre disse vurderingene, ta gjerne kontakt så finner vi ut av hva du og din organisasjon trenger bistand til.

Les også:
Lurer du på når avgiftsplikten inntrer for nye aktiviteter? Sjekk ut bloggen vår om dette her.