Blogg: Små og mellomstore banker i Norge integrerer bærekraft i stadig større deler av sin virksomhet

BDO gjennomfører årlig en undersøkelse blant små og mellomstore banker for å kartlegge status på bærekraftsarbeidet i sektoren. 

Årets undersøkelse viser fremgang på samtlige punkter sammenlignet med 2021-undersøkelsen. Vi ser at bærekraft i bank går mot en mer helhetlig prosess som starter med strategi og slutter med rapportering.

Bærekraftsundersøkelsen sendes ut til om lag 100 små og mellomstore banker og i år svarte 51% av bankene. Undersøkelsen kartlegger bankenes strategiske bærekraftsarbeid, hvordan dette implementeres i kundearbeidet og produkttilbud samt hvordan bankene rapporter på bærekraft. Fordi arbeidet er i ferd med å bli omfangsrikt og komplekst, har vi i år også spurt hvordan arbeidet organiseres.

 

Måten bankene organiserer sitt bærekraftsarbeid på utgjør en forskjell 

En av fire banker har en separat 100 % stilling med ansvar for bærekraftsarbeidet, og nærmere 50 % av bankene har en egen bærekraftskomite eller -utvalg. Vi ser en tydelig profesjonalisering av bærekraftsarbeidet med dedikerte ressurser og bred forankring i ledelsen. Denne profesjonaliseringen henger ofte sammen med størrelsen på banken, men vi ser også tegn til at små banker har en slik organisering. Funnene fra undersøkelsen viser at måten banken er organisert på spiller en rolle for hvor langt de har kommet i sitt bærekraftsarbeid. 

 

Bærekraft tar en større rolle i bankenes strategiske arbeid 

Stadig flere banker anser bærekraft som ett av de viktigste elementene i bankens strategi. Alle svarer at de ser bærekraft både som en mulighet og som en risikofaktor for egen bank. Dette tyder på at bankene forstår bærekraftsområdets relevans for egen strategi og innvirkning på sentrale prosesser i banken. 

Mange av bankene benytter FNs bærekraftsmål for å forankre sitt bærekraftsarbeid. Tre av fem banker har allerede tatt stilling til hvilke av FNs bærekraftsmål som er relevante for egen drift og utvikling. Vi ser at satsningen på likestilling mellom kjønnene står sterkt. Årets undersøkelse viser en økning i antall banker som svarer at likestilling er et av deres utvalgte bærekraftsmål. Denne økningen kan være et resultat av et forsterket fokus på likestillingsarbeid i bank- og finansbransjen siste året. I tillegg til oppdatering av lovverket, eksempelvis gjennom styrkingen av aktivitets- og redegjørelsesplikten, har bransjen tatt egne grep.

 

Bedriftsmarkedet står i fokus ved vurderinger rundt bærekraft

Resultatene viser at bærekraft i kundearbeid hovedsakelig er knyttet til bedriftsmarkedet. Dette er naturlig da bedriftskunder er tettest på omstillingen til lavutslippsøkonomien. Funn fra undersøkelsen viser at det er et fåtall, kun 5 % som ikke vurderer bærekraftsrisiko i sin kredittprosess for bedriftskunder. 

Undersøkelsen viser at grønne produkter er i ferd med å bli standardprodukter for bankene. Dette gjelder særlig grønne boliglån og billån i personmarkedet. Samtidig er det relativt få banker som inkluderer bærekraft i sine kundesamtaler i personmarkedet. Vi tolker dette som et uutnyttet rådgivningspotensial som banken bør vurdere å ta tak i. 

 

Bankene bruke ulike rammeverk for rapportering

Andelen banker som ikke rapporterer på bærekraft er tydelig redusert fra i fjor til år. Undersøkelsen viser at bankene benytter mange ulike rammeverk for rapportering av bærekraftsarbeid. TCFD-rammeverket og FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift er de mest brukte for rapportering utover lovkrav. Noe overraskende er det at en relativ stor andel av bankene ikke benytter noe konkret rapporteringsrammeverk, standarder eller veiledere. Vi spør oss derfor om rammeverkene er for uoversiktlige, slik at det er vanskelig for bankene å velge rammeverk og i stedet velger å fokusere på de temaene som de selv vurderer som relevante.

 

En bransje som tar bærekraft på alvor

For å oppsummere tegner undersøkelsen et bilde av en bransje som tar bærekraft på alvor. Bransjen spiller en nøkkelrolle i transformasjonen til en lavutslippsøkonomi. Svarene viser tydelig at bærekraftsarbeidet ikke overlates til de store bankene med god tilgang på ressurser. Små og mellomstore banker i det norske markeder tar sin del av ansvaret og utnytter sine muligheter. Med dette bør bankene være en svært relevant og god sparringspartner for sine kunder i deres omstilling til en mer bærekraftig økonomi.

Du kan lese hele BDOs bærekraftsundersøkelse 2021 for bank her.