Blogg: Statsbudsjettet 2022 – hva blir det endelige resultatet?

SV kom i dag med sitt alternativ til Støre-regjeringens tilleggsnummer til statsbudsjett som ble lagt frem forrige uke. Det er forventet at regjeringen og SV vil forhandle om det endelige statsbudsjettet, og BDO oppsummerer derfor sentrale forslag i SVs alternative budsjett på skatte- og avgiftsområdet.

 

Utbytte – og inntektsskatt 

Det foreslås for det første en økning i skattesatsen for både selskaper og personer til 23 %. I tillegg vil SV øke utbytteskatt gjennom å forhøye oppjusteringsfaktoren til 1,61, samt å fjerne skjermingsfradraget. 

For trinnskatten foreslås det å øke innslagspunktet på trinn 1 til 235 000 kroner og senke satsen til 0,9 %. For trinn 2 foreslås det en økning i innslagspunktet til 320 000 kroner, med en sats på 3,2 %. Innslagspunktet for trinn 3 er foreslått til 638 000 kroner, med en sats på 15,2%, mens innslagspunkt og skattesats på trinn 4 er foreslått til 980 000 kroner og 18,2 %. 

I tillegg foreslår SV et nytt trinn 5, som vil øke skatten ytterligere for de med inntekt på over 1,5 millioner kroner. Satsen er her foreslått satt til 27 %. 

Videre er det foreslått en modell for å inntektsbeskatte boliger hvor markedsverdien fratrukket et bunnfradrag på 4 millioner kroner og multiplisert med en sats på 0,3 %, skal regnes som skattepliktig inntekt. 

 

Økt formuesskatt

Formuesskattesatsen er foreslått økt til 1,1 %, som er 0,15 prosentpoeng opp fra Støre-regjeringens forslag. I tillegg vil SV innføre en tilleggssats på 0,2 % for personer med formue over 20 millioner kroner (for ektepar vil grensen være det dobbelte). 

Partiet vil også fjerne aksjerabatten helt, samt senke terskelen for boliger av høy verdi til 10 millioner og fjerne verdsettelsesrabatten.

 

Endring i lav mva-sats til 8% 

Som et tiltak for å hjelpe en utsatt næring under pandemien, ble lav mva-sats nedjustert fra 12 % til 6 % i 2020. Den lave mva-satsen ble imidlertid 1. oktober i år justert tilbake til 12 %. SV ønsker nå å justere lav sats til 8 %. 

SVs forslag om lav mva-sats på 8 % gjelder følgende tjenester:

  • persontransport 
  • transport av kjøretøy på fartøy 
  • utleie av ferieleiligheter, rom i hotellvirksomhet og camping
  • rett til å overvære kinoforestillinger 
  • kringkastingstjenester 
  • adgang til utstillinger i museer 
  • adgang til fornøyelsesparker 
  • rett til å overvære idrettsarrangementer 

 

Økt CO2-, flysete- og veibruksavgift

SV ønsker å øke CO2-avgiften med 50 % fra 2021-nivå. Dette er en betydelig økning sammenlignet med Solberg-regjeringens planer. 

Flypassasjeravgiften økes med 25 %.

I tillegg foreslås det økning av veibruksavgiften på bensin med 25 % og diesel med 75 %.  

 

Reduksjon i dokumentavgiften

SV går inn for å gjøre det rimeligere å selge fast eiendom ved å redusere dokumentavgiften til 2 %. Dokumentavgift er en avgift som må betales ved tinglysning av dokumenter som overfører hjemmel til fast eiendom. I dag er dokumentavgiften 2,5 %.

Det blir interessant å se i hvor stor grad SV vil få gjennomslag for sine ønsker i forhandlingene med Støre-regjeringen. BDO Advokater AS følger utviklingen på skatte- og avgiftsområdet nøye og vil komme med oppdateringer underveis.