Blogg: Sterk økning i konkurser i 2023

De statlige støtteordningene under koronapandemien holdt mange handelsbedrifter i live, tross nedstenginger og driftsforbud. Med stigende renter, økte energipriser og leveranseproblemer har næringen nå fått nytt hodebry. Hittil i år ser vi et rekordhøyt antall konkurser i overnattings- og serveringsbransjen, samt en markant økning i konkurser i bilbransjen og i detalj- og grossisthandelen.

BDO lanserte i fjor et interaktivt konkursanalyseverktøy for handelsvirksomhet, med en hensikt i å gi et ferskt oversiktsbilde over konkurser i bransjen. Verktøyet kan i tillegg brukes til å vise hvordan antall konkurser har utviklet seg historisk over de siste årene. 

Data hentes fra enhetsregisteret og oppdateres hver mandag, med tall for næringsgruppene G – «Varehandel, reparasjon av motorvogner» og I – «Overnattings- og serveringsvirksomhet» etter EUs standard NACE. 
Analyseverktøyet gir også muligheter for å drille ned på bransjeinndeling og geografi.

Tall fra analyseverktøyet viser en sterk økning i konkurser for Q1 og Q2 i 2023, sammenlignet med de to foregående årene. Januar og mars har foreløpig vist seg som de tøffeste månedene målt i antall konkurser, med henholdsvis 141 og 134 tilfeller. I likhet med 2022, representerer april et lokalt bunnpunkt, før vi ser en markant stigning på 45% mot slutten av Q2.  

Bilbransjen

Det har vært turbulente år for bilbransjen som de siste årene har opplevd leveringsproblemer som et resultat av pandemi og krigen i Ukraina. Samtidig viser det seg at pandemien ikke har truffet lommeboken til verken bilforhandlerne eller kjøpelystne nordmenn like hardt som først fryktet. Med tidenes laveste lånerente kombinert med skattelette på elbiler har etterspørselen etter nye biler vært rekordstor. 2021 og 2022 skulle vise seg å bli rekordår i bilsalget.

Den varslede innføringen av vektavgift og moms på biler dyrere enn 500.000 fra 1. januar 2023 førte til et historisk registreringsrush på personbiler i desember 2022. Fra "all time high" i desember, viser tall fra Statens Vegvesen at nybilsalget i januar derimot falt dramatisk. Vi må helt tilbake til 1962 (OFV.no) for å finne et lavere registreringstall. Bilsalget hentet seg noe inn igjen i månedene inn mot sommeren. Første halvår viser en nedgang i registreringer på 2,9% målt mot samme periode i fjor, mye takket være Tesla sin aggressive priskutting på Model Y og Model S.

Analyser viser at salget har gått mest ned i premium-klassen, og bruktbilmarkedet bærer preg av at mange tok seg vann over hodet og blir tvunget til å selge bilen sin. En enorm opphopning av nye biler på kaia i Drammen vitner om at økte finansieringskostnader og generell prisstigning i økonomien har fått nordmenn til å tenke seg om en gang til før nytt bilkjøp.

Analyse over konkurser i bilbransjen viser at første halvår i 2023 har ført med seg en markant økning mot fjoråret. Likevel viser tallene at antall konkurser ennå er et godt stykke under normalåret før pandemien. De siste månedene har imidlertid en ny utfordring meldt seg. Med en historisk svak norsk krone og en bransje som er helt avhengig av importerte varer vil siste halvdel av 2023 og 2024 trolig bli en usikker tid for den norske bilbransjen.

Det ser også ut til at andre store aktører går konkurs i 2023, hvor NDS Group AS meldte oppbud i september.

De tre største konkursene målt i omsetning: Au2 Norge AS, Åstrand Scooter og Atv AS, Autoload AS.

  

Detalj- og grossisthandel

Etter flere år med pandemi viser tall fra første kvartal i 2023 en kraftig økning i konkurser i bransjen detaljhandel på hele 115% målt mot året før. Kjente selskaper som Gresvig Retail Group, Top-Toy AS, og Babyshop AS slo seg konkurs. Gresvig blant andre peker på at økte kostnader ikke lengre gjorde driften bærekraftig. Flere av de største konkursene i første halvdel av 2023 har hatt en vesentlig nedgang i driftsinntekter. Selv om inntektene reduseres, reduseres ikke kostnadene tilsvarende. Den svake kronen gjør at selskapene må betale mer når de handler med utlandet, som igjen gjør det mer utfordrende for flere selskaper å overleve nedgangstider. Grossistvirksomhetene påvirkes også blant annet av de høye rentene, økte strømpriser og krigen i Ukraina.

Fasiten etter årets to første kvartaler viser en noe avtakende økning på ca 82% mot 2021 og 2022. Det kunstig lave antallet konkurser fra de to foregående årene er antakeligvis forårsaket av kompensasjonsordningene som etter hvert kom på plass under pandemien. 
SSBs varehandelsindeks viser en oppgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet for detaljhandelen i første termin av 2023. Omsetningsvolumet i detaljhandelen økte med 3,3 prosent fra første termin 2022 til første termin 2023. Dagligvarehandelen bidro mest til oppgangen i første termin, med en økning på 5,1 prosent i sesongjustert omsetningsvolum. Dette er en betydelig oppgang sammenlignet med året før, da det var en nedgang på 2,7 prosent. Selv om omsetningen har økt, viser tallene en nedgang i husholdningenes konsum så langt i 2023. Forklaringen ligger i den høye prisveksten vi har sett den siste tiden.

Styringsrenten nådde i juni det høyeste nivået vi har sett siden 2009 på 3,75 prosent etter Norges Banks beslutning om å øke den fra 3,25 prosent i juni 2023. Det er fortsatt usikkert om styringsrenten vil nå toppen på 4,25 prosent i løpet av høsten, som indikert av Norges Bank, eller om det vil komme ytterligere pengepolitiske grep for å få bukt med inflasjonen.

Drivstoff, strømpriser og -støtte, samt en stabilisering av rentekostnadene på et høyere nivå enn på lenge, gir norske husholdninger en ny normal for disponibel inntekt etter faste kostnader. Økningen i styringsrenten og høy prisvekst kan bidra til å dempe etterspørselen i norsk økonomi. Disse faktorene, sammen med usikkerheten rundt hvor mye husholdningene vil stramme inn på forbruket fremover som følge av høy prisvekst og økte renter, kan ha bidratt til den økte konkursraten vi ser i serverings- og overnattingsbransjen.


Overnatting og servering

Årets første kvartal begynte smått dramatisk for servering- og overnattingsbransjen som opplevde rekordmange (høyeste av år analyseverktøyet viser) konkurser. I snitt gikk 50 virksomheter konkurs pr mnd. i første kvartal. Utviklingen virket å avta noe i andre kvartal med 34 konkurser pr mnd. Resultatet av årets første seks måneder på 255 konkurser er en markant økning på ca 75% fra 2021 -og 2022-tall, men sammenlignet med normalårene pre-pandemi (2018 og 2019), ligger antall konkurser første halvår av 2023 kun marginalt over. Områder med prosentmessig flest konkurser er Nordland, Viken og Oslo.

Fra BDO sitt SMB-barometer fremkommer det at økte (innsatsfaktorer) energipriser, kostnader og stigende renter har ført til økte driftskostnader for bedrifter i overnattings- og serveringsbransjen. (Dette kan ha presset marginene og gjort det vanskelig for noen bedrifter å fortsette driften).

De tre største konkurser målt i omsetning: Maliks AS, Planter For Tanter AS, og Stortorget Restaurantdrift AS.
 


Kilder

Bilbransjen: 

 

Detalj- og grossisthandelen: