Blogg: Stor risiko for feilrapportering av formuesverdier

I selskaper som eier næringseiendom utenfor storbyene må aksjonærene selv innrapportere sin formuesverdi i skattemeldingen for 2023.

Skattedirektoratet legger opp til at aksjonærene må rapportere inn en alternativ formuesverdi på sine aksjer om verdsettelsestidspunktet er forskjøvet til 1. januar 2024. 

Bakgrunn

Bakgrunnen er vedtaket i statsbudsjettet for 2024 om at formuesverdsettelse av næringseiendom utenfor de fire største byene, Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, skal benytte en økt kalkulasjonsfaktor på ett prosentpoeng. Økningen i kalkulasjonsfaktoren medfører at næringseiendom utenfor storbyene får redusert formuesverdi med rundt 10 prosent. 

Betydning for aksjonærene

Det har vært usikkerhet om økt kalkulasjonsfaktor ville få effekt for aksjonærenes formuesverdi for inntektsåret 2023 der selskapet har foretatt kapitalendringer. Eier du aksjer i et ikke-børsnotert selskap som eier næringseiendom, vil endringen i kalkulasjonsfaktoren ikke påvirke formuesskatten før i inntektsåret 2024.

Formuesverdsettelse av aksjer i ikke-børsnoterte selskaper baserer seg på aksjenes formuesverdi per 1. januar i inntektsåret. På bakgrunn av denne forskyvningen har Skattedirektoratet nå kommet med en veiledning som beskriver hvordan ikke-børsnoterte selskaper skal rapportere formuesverdier i skattemeldingen for 2023. Det er først da denne verdien kommer inn i aksjonærens skattemelding og formue i 2024.

Aksjonærene må selv oppgi rett verdi

Har selskapet du eier aksjer i foretatt kapitalendringer som forskyver verdsettelsestidspunktet til 1. januar 2024, må du være oppmerksom på at du selv må rapportere inn en høyere formuesverdi enn selskapet rapporterer i sin skattemelding for 2023. 

Denne høyere formuesverdien på aksjene må du få fra selskapet, da den ikke blir rapportert til Skatteetaten. Dersom du opplyser om for lav formuesverdi er det stor risiko for tilleggsskatt.

Vi oppfordrer derfor alle som eier aksjer i selskaper med næringseiendom utenfor storbyene, og som har fått endret verdsettelsestidspunktet, om å ha god dialog med selskapet de eier aksjer i, og oppfordre ledelsen til å ha god informasjonsflyt med sine datterselskaper og tilknyttede selskaper. På den måten kan selskapet gi aksjonærene riktig grunnlag for formuesverdien av hens aksjer i selskapet for 2023. 

Ved levering av skattemelding for 2024 vil dette ikke lenger være relevant. 


Les også:

Dette er viktig å vite om uttaksmerverdiavgift for eiendomsbransjen