Blogg: Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner – søknadsfrist 7. september!

Frivillige lag og organisasjoner kan ha krav på strømstøtte i perioden april 2022 til mars 2023 i støtteordningen forvaltet av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det er nå åpnet for søknader for perioden april-juni 2022. Søknadsfristen er 7. september 2022 kl. 13.00. 

 

Hvem kan søke

Frivillige lag og organisasjoner med organisasjonsnummer kan søke, og følgende organisasjoner har rett til å søke:

  • Virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret.
  • Virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke dersom eiere/medlemmer med bestemmende innflytelse er registrert i Frivillighetsregisteret. Dette gjelder for eksempel idrettslag som har skilt ut driften i et eget selskap som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, hvor idrettslaget har den bestemmende innflytelse.
  • Andre frivillige virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan motta støtte dersom virksomheten hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats og det ikke er anledning for privatpersoner eller kommersielle foretak å oppnå økonomiske fordeler fra virksomheten. Med frivillig arbeidsinnsats menes mennesker som bidrar uten lønn eller annen form for økonomisk motytelse, verken nå eller i fremtiden. For eksempel kan frittstående menighets- og forsamlingshus under Den norske kirke, grendehus og lokale forsamlingshus søke om de hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats.

 

Hva kan kompenseres

Støtten beregnes basert på strømbruk som kan dokumenteres. Det dekkes 80 prosent av prisforskjellen mellom månedlig gjennomsnittspris og 70 øre per kWt. 

Reguleringsmyndigheten for energi beregner gjennomsnittlig månedlig strømpris siste dag i den aktuelle måneden. 

 

Hva kan ikke kompenseres

Følgende forhold blir ikke kompensert:

  • Strømforbruk knyttet til utføring av offentlig lovpålagte oppgaver på oppdrag fra stat, fylkeskommune eller kommune. For eksempel ideelle organisasjoner som driver med barnehager, barnevern, skoler, omsorgsboliger og annet helsetilbud.
  • Strømutgifter som allerede er kompensert gjennom de statlige strømstøtteordningene for husholdninger eller landbruket. 
  • Strømutgifter til virksomheter som er under konkursbehandling.
  • Gassutgifter.

 

Søknaden leveres her.

 

Lotteri- og stiftelsestilsynet har en egen side for spørsmål og svar om strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner.