Blogg: Teknisk tilpasning til ny AFP i offentlig sektor

Regjeringen har i dag, 14. mai, lagt frem revidert nasjonalbudsjett for 2024. 

Revidert nasjonalbudsjett: Ny AFP i offentlig sektor kan kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir redusert. 

Stortinget vedtok i mars i år en ny ordning for avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor. Ny AFP i offentlig sektor er utformet etter samme mønster som AFP-ordningen i privat sektor. Finansdepartement foreslår i denne forbindelse tekniske tilpasninger i skatteloven, slik at skattereglene får den samme innretningen som i privat sektor.

Det at ny AFP-ordning i offentlig sektor er utformet etter samme mønster som AFP-ordningen i privat sektor, innebærer blant annet at ny AFP blir et livsvarig påslag til alderspensjonen fra folketrygden. Den nye ordningen innebærer også at ny AFP i offentlig sektor kan kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir redusert. 

De nye reglene skal gjelde fra og med 1963-kullet, som kan ta ut pensjon fra 2025 ved fylte 62 år. Dette krever tekniske tilpasninger i skattereglene for offentlig AFP fra 2025, slik at skattereglene blir de samme som for privat AFP fra og med 1963-kullet.

Denne tekniske tilpasningen gjelder det særskilte skattefradraget for pensjonsinntekt som AFP og alderspensjonister får etter skatteloven § 16-1 – skattefradrag for pensjonsinntekt.

Maksimalt fradrag blir gradert i samsvar med uttaksgraden for pensjonen. Det samme gjelder innslagspunktet for nedtrapping av fradraget. 

Lovteknisk foreslår departementet at skatteloven § 16-1 første ledd bokstav b om pensjonskattefradrag for pensjon etter lov om AFP for medlemmer av Statens pensjonskasse eller tilvarende avtaler/ordninger, blir avgrenset til AFP etter denne lovens kapittel 1. Dette samsvarer med at den gamle ordningen for AFP i offentlig sektor vil være regulert i kapittel 1 etter de vedtatte lovendringene, men den nye ordningen blir regulert i kapittel 2.

Personer som mottar ny AFP i offentlig sektor, får dermed isteden pensjonsskattefradraget etter skatteloven § 16-1 første ledd bokstav a ved å ta ut alderspensjon fra folketrygden, på samme måte som for privat AFP. Tilsvarende skal altså fradraget da graderes ut ifra pensjonsgraden i folketrygden. Det samme gjelder innslagspunktet for nedtrappingen, jf. skatteloven § 16-1 andre ledd bokstav a, jf. tredje ledd.

Departementet foreslår at endringen i skatteloven § 16-1 første ledd bokstav b skal tre i kraft fra og med 1. januar 2025 med virkning fra og med inntekståret 2025. Forslaget vil fremgå av skatteloven § 16-1 første ledd bokstav b.