Blogg: Usikkerhet om skatt på privatprodusert strøm fra solcelleanlegg

Solcelleanlegg: Medfører det skatt for deg som privatperson hvis du produserer mer enn du forbruker? 

Det har blitt mer og mer populært å etablere solcelleanlegg på eget hustak eller på leilighetsblokker. Det har vært flere regelverksendringer de siste årene for å legge til rette for mer solkraft i private husholdninger. Nå er det imidlertid usikkerhet knyttet til om og hvordan du eventuelt blir skattlagt hvis anlegget ditt produserer mer strøm enn du forbruker, og denne strømmen blir solgt på markedet.  

23 000 husholdninger produserer strøm selv 

Stortinget har vedtatt at regjeringen skal ha som målsetting at det innen 2030 skal produseres solenergi tilsvarende 8 terrawattimer og at en handlingsplan skal utarbeides for å nå dette målet. Denne handlingsplanen skal legges frem i mai 2024 og vil gjelde både næringsdrivende og privatpersoner.  

Ifølge Norges Vassdrags- og energidirektorat var det per september 2023 ca. 23 000 husholdninger som var såkalte plusskunder blant husholdningene, altså eneboliger eller boligsammenslutninger som både produserer og forbruker kraft ved egne solcelleanlegg.  

Vil du bli beskattet hvis du selger kraft du ikke selv forbruker? 

På Skatteetatens årskonferanse før jul, ble det uttalt at all inntekt fra overskuddsstrøm som privatpersoner selger blir å anse som skattepliktig inntekt. Med andre ord skal all inntjening av salg av strøm du ikke selv forbruker skattlegges som kapitalinntekt.  

Det vil medføre at inntekten beskattes med 22 %, og gjelder uansett om det er din egen private bolig eller en del av et borettslag eller boligsameie så lenge formålet er å dekke privat bruk.  

Dersom investering og inntekter er omfattende, vil dette kunne medføre næringsinntekt, men dette skal nok mye til for ordinære solcelleanlegg på privatboliger. Denne vurderingen og behandling hos næringsdrivende omtales ikke nærmere her.  

I et skriftlig spørsmål fra Stortinget besvart 13.12.23 angående beskatning av solcelleanlegg svarte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) at «I gjeldende skatteregler er det ikke gitt særskilte unntak for inntekter oppnådd i forbindelse med salg av egenprodusert strøm. Skatteetaten må da behandle slike inntekter i tråd med de generelle skattereglene. Jeg vil se nærmere på skattereglene for salg av overskuddsstrøm for private boligeiere og se om det er behov for eventuelle særlige regler på området».

Senere gikk Skatteetaten ut og presiserte at strøm som produseres og brukes fortløpende av eieren ikke er skattepliktig, men holder fast på at salg av overskuddsstrøm fra egen bolig eller fritidsbolig normalt vil bli skattlagt som kapitalinntekt på 22 %. Det presiseres videre at det «…ikke [er] nærmere avklart hvordan inntekten skal beregnes, men Skatteetaten vil etter nyttår se nærmere på beskatning av salg av egenprodusert strøm. Dette skal klarlegges i god tid før fristen for å levere inn skattemeldingen for 2023.»  

På nyåret 2024 har Sosialistisk Venstreparti fremmet et representantforslag i Stortinget som skal behandles i løpet av våren. Forslaget går ut på at «Stortinget ber regjeringen om å fremme forslag til særlige skatteregler for salg av overskuddsstrøm for private boligeiere som sikrer at energiproduksjon lavere enn årsforbruket for boligen ikke skattlegges og bidrar til realisering av målet om 8 TWh solkraft innen 2023.». Det er imidlertid ikke helt klart hvilken del av strømproduksjonen som faktisk skal være skattepliktig, hvordan overskuddstrøm skal defineres eller hvordan årsforbruk for en bolig skal beregnes.  

Så, hva skjer videre?

Det vil nå skje en politisk behandling av skattereglene for salg av overskuddsstrøm både i regjeringen og i Stortinget. Stortingets behandling vil sannsynligvis sluttføres i løpet av våren, og regjeringens arbeid med handlingsplanen for å nå målet om 8 TWh produsert solkraft innen 2030 vil komme sammen med revidert nasjonalbudsjett i mai.  

Det vi uansett forventer, er en avklaring fra Skatteetaten på hvordan inntekter og kostnader skal meldes inn i skattemeldingen for 2023. Dette gir forhåpentligvis avklaring om hvordan overskuddsstrømmen privatpersoner eller borettslag og boligsameier har solgt i fjor skal skattlegges og rapporteres, herunder hvilke kostnader som er fradragsberettiget. 

BDO Advokater vil holde deg oppdatert på hva skattereglene vil være så fort det kommer avklaringer.