Blogg: Veien til en vellykket omdanning av selskapet

Å drive virksomhet gjennom et aksjeselskap fremfor et enkeltpersonforetak eller et ansvarlig selskap kan være gunstig. For at omdanningen skal ha virkning for inntektsåret 2022, må det nye selskapet være stiftet og melding til Foretaksregisteret være sendt til Foretaksregisteret innen 1. juli.

 

Fordelene med å drive aksjeselskap er flere og blant annet at du ikke har et personlig ansvar overfor kreditorer, man kan utsette personlig beskatning til det utdeles utbytte fra selskapet, man kan bli ansatt i selskapet, og det vil kunne være hensiktsmessig og enklere ved salg av virksomheten eller dersom du ønsker å få inn investorer på eiersiden. 

En omdanning vil få skattemessig virkning fra 1. januar 2022 dersom stiftelse og melding til foretaksregisteret er foretatt innen 1. juli. 

 

Omdanning krever samtykke

Omdanning fra en selskapsform til en annen, som her vil innebære en endring fra ubegrenset ansvar til begrenset ansvar, krever kreditors samtykke i forkant av overføringen. Dette skiller seg fra fusjoner og fisjoner der kreditor gis en seksukers frist etter at beslutningen er meldt til Foretaksregisteret. Det er derfor viktig å ta kontakt med banken, kontraktsparter og øvrige kreditorer for å avklare om en omdanning lar seg gjøre. 

Som utgangspunkt vil overføring av virksomhet innebære skattemessig realisasjon, som vil kunne gi en skattepliktig gevinst eller et fradragsberettiget tap på de eiendelene i selskapet som overføres. Skatteloven åpner opp for at enkeltpersonforetak, NUF, Samvirkeforetak og deltakerlignede selskaper på visse vilkår kan omdannes skattefritt til aksjeselskap. 

Vilkårene som må være oppfylt for å kunne omdanne skattefritt er blant annet:

  • Selskapet må drive skattemessig virksomhet

Hvorvidt det drives skattemessig virksomhet må vurderes konkret for det enkelte tilfellet. Kort oppsummert vil det legges vekt på at virksomheten er egnet til å gå med overskudd, at virksomheten drives for egen regning og risiko, og at den tar sikte på å ha en viss varighet og er av et visst omfang. Det kan avgrenses mot typisk arbeidsforhold, passiv kapitalplassering og hobbyvirksomhet. Det finnes mange ulike uttalelser og saken fra domstolene som har vurdert om vilkårene for å drive skattemessig virksomhet er oppfylt. 

 

  • Netto eiendeler i selskapet må være positive

For å omdanne virksomheten må det stiftes et nytt aksjeselskap, eller det kan benyttes et eksisterende selskap som ikke har hatt drift tidligere (typisk hylleselskap). Ved overføring av virksomheten til aksjeselskapet kan dette skje enten ved at netto eiendeler benyttes som tingsinnskudd ved stiftelsen av det nye selskapet, eller at virksomheten skytes inn som tingsinnskudd ved en kapitalforhøyelse i det eksisterende selskapet. Eiendelene som skytes inn i selskapet må kunne bokføres for å kunne benyttes som tingsinnskudd. Revisor må bekrefte at eiendelene som skytes inn i selskapet har en verdi som minst tilsvarer det avtale aksjevederlaget. Aksjekapitalen i selskapet kan ikke settes høyere enn de skattemessige verdiene. 

Dersom dere går med planer om å omdanne fra enkeltpersonforetak eller ansvarlig selskap til aksjeselskap i år, bør dere ta kontakt med en rådgiver i dag. 

Vi kan hjelpe dere med denne prosessen og er dere tidlig ute vil dere kunne ha et aksjeselskap allerede i sommer.