Blogg: Vet du forskjellen mellom fritatt og unntatt omsetning?

I merverdiavgiftsloven går det et skille mellom fritatt og unntatt omsetning. I dagligtalen brukes disse begrepene om hverandre, og vår erfaring er at mange også blander sammen fritatt/unntatt når det kommer til merverdiavgift. De avgiftsmessige konsekvensene er imidlertid ulike, og det er derfor viktig å vite hva som skiller fritatt og unntatt omsetning.

 

Hovedregel

Hovedregelen i merverdiavgiftsloven er at det skal beregnes utgående merverdiavgift på alle salg av varer og tjenester. 

Hvis selskapet har omsetning som omfattes av hovedregelen, og oppfyller kravene til registrering i Merverdiavgiftsregisteret, plikter det altså å beregne og rapportere utgående merverdiavgift. Registrerte selskaper vil samtidig ha rett til fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser som brukes i virksomheten. På denne måten blir ikke avgiften på anskaffelsen en endelig kostnad. 

Hovedregelen om at det skal beregnes merverdiavgift gjelder bare så langt omsetningen ikke faller inn under ett av lovens fritak eller unntak. Fritatt og unntatt omsetning har til felles at det ikke skal beregnes utgående merverdiavgift, men har forskjellige konsekvenser for fradragsretten.

 

Fritatt omsetning (nullsats)

Fritatt omsetning er omsetning som er avgiftspliktig, men hvor lovgiver har bestemt at det skal beregnes utgående merverdiavgift med en sats på 0 % (nullsats). For fritatt omsetning gjelder merverdiavgiftslovens regler fullt ut. Dette innebærer blant annet at virksomheter med fritatt omsetning plikter å registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret når vilkårene er oppfylt, og levere skattemelding for merverdiavgift. Videre vil virksomheten ha rett til fradrag for inngående merverdiavgift hvis anskaffelsene er til bruk i den avgiftspliktige virksomheten. 

Fritaksbestemmelsene er samlet i merverdiavgiftslovens kapittel 6. Eksempler på fritatt omsetning er omsetning av varer og tjenester til utlandet, omsetning av aviser, samt omsetning av bøker og tidsskrifter i siste omsetningsledd.

Huskeregel: Fritatt omsetning er avgiftspliktig på lik linje som annen avgiftspliktig omsetning. Det skal beregnes utgående avgift med sats 0%. 

 

Unntatt omsetning

Unntatt omsetning er omsetning som ikke er avgiftspliktig. Merverdiavgiftslovens regler kommer dermed ikke til anvendelse. Dette innebærer blant annet at virksomheter som utelukkende har unntatt omsetning ikke oppfyller vilkårene for registrering i Merverdiavgiftsregisteret. Det skal heller ikke beregnes utgående merverdiavgift på omsetningen. Virksomheten har da heller ikke rett til fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser. 

Merverdiavgiftslovens kapittel 3 regulerer hvilke typer varer og tjenester som er unntatt avgiftsplikt. Eksempler på unntatt omsetning er omsetning av undervisningstjenester, finansielle tjenester og helsetjenester. Omsetning og formidling kosmetisk kirurgi, kosmetisk behandling og alternativ behandling er som hovedregel avgiftspliktig, men vil på visse vilkår kunne omfattes av unntaket for omsetning og formidling av helsetjenester.  

Huskeregel: Unntatt omsetning er ikke avgiftsplikt. Omsetningen anses ikke å være omfattet av merverdiavgiftsloven, og det skal derfor ikke foretas avgiftsberegning.