Blogg: Viktig å vite om leveranser til petroleumsvirksomhet og merverdiavgift

Enkelte virksomheter tolker fritakene i merverdiavgiftsloven bredt og fakturerer med 0 % merverdiavgift selv om vilkårene ikke er til stede. Ved kontroller fra skatteetaten kan dette få store konsekvenser med etterberegning og eventuell tilleggsskatt for de aktuelle virksomhetene.

Fritak for leveranser til petroleumsvirksomhet

Merverdiavgiftsloven inneholder flere bestemmelser om fritak for merverdiavgift for leveranser til offshore virksomhet. Fritakene er særlig begrunnet i konkurransekraften til virksomhet på norsk sokkel. Reglene er imidlertid kompliserte, og inneholder flere fallgruver. Vi vil i det følgende gå gjennom noen aktuelle problemstillinger.

Omfattende dokumentasjonskrav

Det er omfattende dokumentasjonskrav, både for leveranser til det såkalte «plattform- og rørledningsfritaket», og for «petroleumsvirksomhets-fritaket».

Fritakene gjelder bare når leveransen oppfyller vilkårene for direkte levering og bruk til for eksempel oljeboringsplattformer, til siste omsetningsledd, rettighetsselskap/ boreselskap, eller i visse tilfeller til utenlandske næringsdrivende, som ikke er mva-registrert i Norge. Leveranser til andre selskaper skal faktureres med merverdiavgift.

Strømledning/kabel

Det norske merverdiavgiftsområdet omfatter leveranser av varer og tjenester på fastlandet og til havs innenfor territorialgrensen (12 nautiske mil fra grunnlinjene). For strømkabler som leveres både innenfor og utenfor norsk territorialgrense, må det gjøres en forholdsmessig fordeling av merverdiavgiftsgrunnlaget (0 % mva for leveransene utenfor 12 nautiske mil og 25 % mva for leveransene innenfor).

Merk den store forskjellen på MVA-behandling på strømkabel og rørledning for gass. Fritaket for rørledning omfatter både delen som er innenfor og utenfor norsk merverdiavgiftsområde. For strømkabler, må det gjøres en forholdsmessig fordeling.

Innholdstjenester - prosjektering, tegning, konstruksjon og annen teknisk bistand

Tjenester som leveres FØR lokaliseringen av anlegget er bestemt, anses ikke omfattet av avgiftsfritaket i merverdiavgiftsloven. Dette gjelder for eksempel prosessering av seismiske data, analyse av borekjerneprøver og valg av sted for plassering av oljebrønn.

Tjenester som leveres ETTER at lokaliseringen av anlegget er besluttet, omfattes av avgiftsfritaket. Dette gjelder for eksempel prosjektering, tegning, konstruksjon og ferdigstillelse av innretningen på anleggsstedet og annen teknisk bistand knyttet til anlegget. Forutsetningen for avgiftsfritak er at levering skjer til mottaker som nevnt i bestemmelsen.

Utleie av arbeidskraft

Utleie av personell er vanlig innenfor petroleumsbransjen. Utleie av arbeidskraft er etter sin art ikke knyttet til noe bestemt oppfyllelsessted og dermed klassifisert som en fjernleverbar tjeneste. Dette innebærer at utleie av arbeidskraft mellom norske selskaper skal avgiftsberegnes med 25 % mva (også når arbeidet utføres offshore, mer enn 12 nautiske mil fra grunnlinjene). En del utleiere av arbeidskraft tolker regelverket feil, og fakturerer utleie av arbeidskraft til norsk-registrert selskap med 0 % mva.

Utvikling av regelverket

Problemstillingene ovenfor er relevante for alle virksomheter som er involvert i leveranser av varer og tjenester til petroleumsvirksomhet. Gjennom forenklingsprosjekter er det foreslått flere hensiktsmessige endringer, spesielt for tjenesteleveranser hvor dagens lovverk til dels har to parallelle fritak. Disse parallelle fritakene skaper forvirring og risiko for feil håndtering av merverdiavgiften.

Etter vår oppfatning er det absolutt på sin plass å foreta en bredere gjennomgang av fritakene i denne sektoren og gjennomføre forenklinger.