Blogg: Viktigste endringer for avgift i revidert nasjonalbudsjett 2022

Regjeringen har i dag, 12. mai 2022, lagt frem revidert nasjonalbudsjett for 2022. Dette er Støre-regjeringens første budsjett. Vi gir deg en kort oversikt over de viktigste forslagene: 

 

Merverdiavgiftsområdet

Fjerner momsfritak for elbiler – innfører tilskuddsordning

Som de fleste hadde forventet blir det innført mva på elbiler fra 2023. Regjeringen har gått vekk fra forslaget om merverdiavgift med «bunnfradrag» og vil isteden innføre en tilskuddsordning. Dette er i tråd med de signalene som har kommet fra Finansdepartementet om at man i minst mulig grad ønsker å lage spesielle ordninger innenfor merverdiavgiftsregelverket.

Tilskuddsordningen er foreslått slik at det gis 25 % tilskudd på bilpris eks mva opp til kr 500 000. Maksimalt tilskudd vil da utgjøre kr 125 000. Alle biler med en pris på over kr 500 000 eks mva vil få den samme maksimale støtten på kr 125 000. Dette innebærer et elbiler som i dag koster opp til kr 500 000 ikke vil bli dyrere for kunden, mens elbiler som er dyrere enn dette vil øke i pris.

Det er ikke avklart i detalj hvordan støtteordningen skal utformes. Dette jobber Finansdepartementet med frem mot fremleggelse av Statsbudsjettet for 2023.

I bærekraftsperspektiv blir den totale effekten uansett at det blir mindre attraktivt å kjøpe elbil.

 

Leasing

I dag får staten inn vesentlig mindre penger når en fossil personbil leases, enn når den selges. Dette skyldes at den næringsdrivende som leaser ut personbiler får mva fradrag. Hvis bilene selges etter bindingstiden på 4 år selges de uten merverdiavgift. Merverdiavgift oppkrevd på leiebeløpet i 4 år utgjør normalt vesentlig mindre enn merverdiavgift på salgsbeløpet. Siden det ikke beregnes mva på engangsavgift ved salg av bil, er det særlig hybrider med lav engangsavgift som favoriseres ved leasing. Ved innføring av mva på elbiler vil dette gi et stort insentiv til å lease elbil istedenfor å kjøpe, forsterket av at elbilene ikke har engangsavgift. Regjeringen utreder dermed endringer i merverdiavgiftsregelverket for å motvirke at insentivet til å lease elbiler øker, da dette vil medføre et betydelig provenytap.  Endringer i regelverket på dette området vil sendes på høring. 

Det er dermed for tidlig å anslå effekten av endringen som kommer.

 

Utsatt iverksetting av lovendringen om merverdiavgift for naprapati og osteopati

Fra 1. januar 2021 ble det slutt på merverdiavgiftsunntaket for en rekke alternative behandlingsmetoder. For tilbydere av osteopati- og naprapatitjenester ble endringen utsatt – med den begrunnelsen at det var en ny lov på trappene som ville gi naprapater og osteopater autorisasjon etter helsepersonelloven. Naprapater og osteopater med slik autorisasjon ville kunne omsette tjenester unntatt for merverdiavgift, og fordi det har tatt lenger tid enn først antatt å få på plass autorisasjonsregelverket, blir innføringen av avgiftsplikt utsatt til 1. januar 2023. Avgiftsplikten vil etter 1. januar 2023 gjelde for naprapater og osteopater som ikke har autorisasjon etter helsepersonelloven/ikke oppfyller vilkårene etter merverdiavgiftsloven. 


Toll- og særavgiftsområdet

Overgangsordningen ved avviklingen av 350-kronersgrensen

Regelen om toll- og avgiftsfri innførsel av varer med verdi under 350 kr ble avviklet i 2020. Etter avviklingen ble det imidlertid innført en overgangsordning som innebar deklareringsunntak for varer under 350 kr. Bakgrunnen for denne overgangsordningen var bekymring for at antallet varer med verdi under 350 kr ville være så stort at speditørene ikke ville være i stand til å håndtere alle deklareringene. Overgangsordningen gjelder fortsatt – med den konsekvens at det kommer varer til Norge med verdi under 350 kr som det ikke betales merverdiavgift av. 

I det reviderte budsjettet opplyses det om at departementet vil sende på høring forslag til regelendringer for å legge til rette for at det midlertidige deklareringsunntaket kan avvikles. Avviklingen skal skje så raskt som mulig, og senest i løpet av 2023. 

 

Tolltiltak mot Russland

WTO-land (som både Russland og Norge er) operer etter det som kalles “bestevilkårsbehandling” som betyr at alle land vi ikke har frihandelsavtaler med skal behandles likt med tanke på for eksempel tollsatser.

På grunn av krigen i Ukraina har både EU og G-7 landene sagt at de ikke regner seg som forpliktet til å gi Russland denne behandlingen lenger.

Det foreslås at Kongen i Statsråd skal gis fullmakt til å innføre tolltiltak ovenfor land, som vil gjøre det mulig om det for eksempel skal innføre høyere tollsatser på varer fra Russland.

 

Engangsavgift på rullestoltaxi

De avgiftspliktige kjøretøyene er delt inn i 9 forskjellige avgiftsgrupper når det gjelder engangsavgift, med ulik avgift og beregningsgrunnlag. Fra 1. juli 2022 er det foreslått å innføre en egen avgiftsgruppe i engangsavgiften for personbiler som er tilpasset og blir benyttet til transport av rullestolbrukere. Dette vil medføre at engangsavgiften for disse kjøretøyene blir lavere.

 

Veibruksavgift på biodrivstoff blir stående

Etter fremleggelsen av Statsbudsjettet for 2022 ba Stortinget regjeringen utarbeide et forslag om fritak for veibruksavgift for drivstoffblandinger med 100 prosent avansert biodrivstoff. Svaret fra regjeringen under revidert er at et fritak for veibruksavgift på grunn av drivstoff er i strid med formålet med avgiften. Veibruksavgiften skal prise de kostnadene som finnes ved veitrafikken (utover CO2-utslipp, som prises gjennom egen avgift), og er helt uavhengig av hva slags drivstoff som benyttes.

Det er i revidert statsbudsjett ikke foreslått noen kutt i avgiftene på bensin og diesel.

 

En rekke avgifter er utsatt

Utsatt iverksetting av omregistreringsavgift på elbiler

Det gjøres flere endringer i budsjettet som følge av utsatte iverksettinger, blant annet på omregistreringsavgift på elbil. Denne avgiften skulle vært iverksatt 1. januar 2022, men har blitt utsatt til 1. mai 2022. 

 

Utsatt iverksetting av flypassasjeravgiften

En annen avgift som fikk en utsatt iverksettelse er flypassasjeravgiften, som også skulle vært iverksatt 1. januar 2022. På grunn av smittespredningen av omikron-varianten og smitteverntiltak som ble innført i desember 2021, ble flypassasjeravgiften opphevet for flyginger i perioden 1. januar–30. juni 2022.

 

Utsatt iverksetting av fritak for el-avgift ved egenproduksjon av strøm

Det ble ved behandlingen av statsbudsjettet 2022 vedtatt et fritak i elavgiften for egenprodusert strøm fra fornybare energikilder, blant annet fordi det gjeldende fritaket gjorde det vanskelig for borettslag å oppnå fritak på strøm produsert ved solceller. Det nye vedtatte fritaket viser seg at kan reise spørsmål om offentlig støtte etter EØS-avtalen, og må derfor avklares med ESA før iverksetting.

 

Her kan du lese om de viktigste endringene innen skatt.