Blogg: Virksomhetsoverdragelser kan utløse betydelige merverdiavgiftstap

I denne bloggen ser vi nærmere på justeringsreglene ved virksomhetsoverdragelser. 

Ved omorganiseringer som involverer fast eiendom er det godt kjent at overdragende selskap i utgangspunktet taper hele eller deler av tidligere fradragsført inngående merverdiavgift på eiendommen, hvis man ikke innen gitte frister får på plass en avtale om overdragelse av justeringsforpliktelsen med overtakende selskap.

Det som kanskje ikke er like kjent, er at justeringsplikten også gjelder for maskiner og utstyr (driftsmidler) som overdras ved virksomhetsoverdragelsen, og hvor inngående avgift ved anskaffelsen var minst NOK 50.000. 

Justeringen skyldes at en slik omsetning er avgiftsfri og dette sidestilles her med kapitalvarens overgang til et ikke-fradragsberettiget formål. 

På samme måte som ved overdragelse av fast eiendom, kan tilbakebetalingsplikten unngås ved å inngå en avtale om overdragelse av justeringsforpliktelsen med det mottakende selskap. 

Skattedirektoratet har oppstilt som vilkår for å unngå samlet negativ justering at avtale er underskrevet innen oppgavefristen for den terminen overføringen finner sted. Fristen håndheves strengt. 

I HR 2020-02060-A (VS Stein) anfører Høyesterett at fristen tilsvarer den frist overdrageren har etter FMVA § 9-5-1 annet ledd til å innberette en mulig samlet justering. 

Ta gjerne kontakt med en av oss hvis du har spørsmål.