Norsk Gjenvinning – når avfall blir en ressurs

Norsk Gjenvinning – når avfall blir en ressurs

Når vi møter divisjonsdirektør Are Strøm i Vika i Oslo er vi omringet av stor byggeaktivitet. Her pågår det store rehabiliteringer og det har vært omfattende riving av gamle bygg før flunkende nye bygg nå reiser seg. Nordic Demolition, en divisjon i Norsk Gjenvinning (NG)-konsernet, er en viktig del av den bærekraftige byreparasjonen som foregår i hovedstaden og på en rekke andre steder i landet.

Det starter med miljøkartlegging og sanering eller riving, og avfallet sorteres med tanke på gjenbruk og ombruk. Det ligger store verdier i å ombruke gjennom rehabilitering, og å håndtere materialstrømmen fra riving på en sirkulær måte. 

 

Fra riving til rehabilitering

Norsk Gjenvinning er en stor aktør i den sirkulære økonomien, og ønsker å bidra til at bygg- og anleggsbransjen kan ta ut både miljømessige og økonomiske gevinster når bygg skal rives eller rehabiliteres. Are Strøm har merket seg den økte interessen fra bransjen for ombruk av materialer og komponenter.

«Opprinnelig bestod selskapene i divisjonen jeg leder av rene riveselskaper som sanerte eldre bygningsmasse. Nå ser vi oss selv i økende grad som en fasilitator for gjenbruk og ombruk, og leverer tjenester for forberedelser til rehabilitering og ombruk av materialer, i tillegg til rene rivetjenester. Utviklingen er delvis drevet av offentlige krav, men bransjen selv er opptatt av kostnader og bærekrafthensyn», sier Are Strøm. 

Overordnet handler det om å redusere fotavtrykket fra bransjen. Det skjer en rivende utvikling, og de største byggaktørene ønsker å gjenbruke både materialer og hele komponenter i nye byggeprosjekter. Den største bidragsyteren er allikevel en økning i antall bygg som rehabiliteres fremfor å rives.

«Det er stadig større samfunnsbevissthet rundt klima og miljø. EUs taksonomi er allerede viktig for de største kundene våre, og gjenbruk av bygg og materialer gir gevinster i eget miljøregnskap. For at byutvikling skal være bærekraftig så må alle involverte aktører ta hensyn til gjeldende miljøkrav, og her er vi en sparringpartner», sier Strøm.

Nordic Demolition-divisjonen legger data til grunn for å måle forbedring, og jobber tett med andre i NG-konsernet for å få en god oversikt på tvers av prosjekter. NG-konsernet fokuserer på å finne gode forretningsmodeller som gir både økonomiske og miljømessige gevinster. I et samfunnsøkonomisk perspektiv er dette viktig; det gir rom for økte gjenvinningsgrader og fremtidige miljøbesparelser. 
 

Hovedbærerne i den sirkulære økonomien

Materialknapphet har blitt en konsekvens av tiden vi har vært gjennom. Det gjelder alt fra treverk, til kobber og stål. I tillegg har vi sett økende råvarepriser på særlig aluminium, kobber og stål. Det er et godt marked for ombrukbare materialer. Ombruk av materialer gir også miljøgevinst i form av redusert transport og bruk av fossilt brensel.

«For å sette det på spissen så finnes det ikke avfall mer. I fremtiden vil det handle om å planlegge og gjennomføre riving, sortering og håndtering av store mengder med avfall slik at alt som kan gjenbrukes finner veien tilbake i kretsløpet. I NG-konsernet har vi for eksempel fabrikker som produserer gipspulver fra gamle gipsplater eller avkapp fra byggeplass, som er innsatsfaktor inn i ny gipsproduksjon, og sammen med partnere ombruker vi konstruktive stålbjelker fra et bygg til et annet. Vi sorterer og gjenbruker betong utfra egenskap, og har demontert hele betongelementer for gjenbruk», sier Are Strøm.

Han er opptatt av å kombinere bruken av nytt materiale og gjenbruk av gammelt. Gjenvinningsgraden i byggeprosjekter blir synliggjort og premiert blant annet i sertifisering av bygg og finansiering av prosjektene.  
 

Egen bærekraftig utvikling

Are Strøm har lang erfaring innen prosjektledelse blant annet fra NCC sin norske byggevirksomhet. Han er opptatt av å bygge en sterk HMS-kultur også i konsernet og i egen divisjon. 
«Som konsern er vi opptatt av trygghet på arbeidsplassen. For å være en god arbeidsgiver og bli oppfattet som en seriøs aktør i bygg- og anleggsbransjen må vi lykkes med HMS. Vi tar stadig inn folk som er nye i bransjen, og bygger opp deres kompetanse. Vi er opptatt av mangfold og inkludering, og har ansatte fra nær 20 land. Vi kunne gjerne sett for oss en høyere kvinneandel, men det er vi ikke alene om i bygg- og anleggsbransjen», sier Are Strøm.

 

Handlekraft i bransjen

Bygg- og anleggsbransjen bruker store andeler av jordens ressurser, herunder materialer, energi og arealer. I Norge anslås klimagassutslipp fra produksjon av byggevarer, oppvarming og drift av bygg, transport av byggevarer og drift av bygg- og anleggsplasser til å ligge mellom 12 og 15 % av det totale norske utslipp.

Det er store muligheter til å endre på dette bildet ved å gjennomføre det grønne skiftet. «Dette kan oppnås gjennom å spille på lag med det offentlige som har insentiver for omstilling av bransjen. Det handler om å tilrettelegge for å foreta det grønne skiftet gjennom oppbygging av infrastruktur og planlegge for mindre avfall og gjenbruk av materialer. Det må gjøres lønnsomt å redusere mengden generert avfall, øke ombruk og øke materialgjenvinning», sier Are Strøm.

 

Renovation wave

EU har nylig lagt fram en strategi for å øke energieffektiviseringen i forbindelse med rehabilitering av bygg. Renovering av både offentlige og private bygninger er en viktig handling, og har blitt utpekt i European Green Deal som et sentralt initiativ for å drive energieffektivitet i sektoren.
Renovering av bygg kan spille en viktig rolle i den økonomiske utviklingen etter pandemien. 

«Vi ser lyst på framtiden i tråd med denne strategien fra EU. Samfunnstrenden er ombruk, og rehabiliteringsmarkedet er i vekst. Vi spesialiserer oss på tjenester som forbereder bygg for rehabilitering. Det gir oss en stor mulighet til å ta vare på historiske bygg, samtidig som en moderniserer byene våre», sier Are Strøm.

 

Divisjonsdirektør for Nordic Demolition i NG-konsernet Are Strøm

Kort om Nordic Demolition

Nordic Demolition består av selskapene Øst-Riv AS, R3 Entreprenør AS, Saneringsteknikk AS og Norprodukter Miljø AS, og er en divisjon i Norsk Gjenvinning-konsernet. Nordic Demolition er markedsledende innenfor riving, miljøsanering, betongsaging/boring og miljørådgivning. Are Strøm sitter i Norsk Gjenvinning sin konsernledelse og er divisjonsdirektør med ansvar for å videreutvikle Nordic Demolition til å bli en sterk nordisk aktør innenfor riving, avfallshåndtering og rehabilitering.