Aktiviteten i Tromsø Havn kan finansiere 727 grunnskolelærere

Aktiviteten i Tromsø Havn kan finansiere 727 grunnskolelærere

På vegne av Tromsø Havn KF har BDO gjennomført en kartlegging og analyse av økonomiske ringvirkninger fra aktivitet i Tromsø havn. Havnen i Tromsø er en av Norges største fiskerihavner, en stor cruisehavn og et viktig knutepunkt for transport og logistikk. En rekke virksomheter er lokalisert på, eller har sterk tilknytning til, havneområdet.  

- Tromsø Havn skal legge til rette for maritim næringsutvikling og stimulere til verdiskapning i regionen. For å få en vurdering av i hvilken grad havneaktivitetene strekker seg ut over foretakets egen virksomhet og økonomi, ønsket vi å få gjennomført en ringvirkningsanalyse, sier Harriet Willassen, markeds- og kommunikasjonssjef i Tromsø Havn KF. 

Rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO fikk oppdraget med å foreta analysen, som ble gjennomført våren 2022. 

- Våre analyser viser at det foregår betydelig økonomisk aktivitet ved havnen, sier Karen Oftedal Eikill, senior manager i BDO. 

Aktiviteten bidrar også til ytterligere ringvirkninger gjennom kjøp av varer og tjenester fra andre næringer. Samlet sett kan omsetning på om lag 3,6 milliarder kroner knyttes til havneaktiviteten og dennes ringvirkninger i norsk økonomi.  

- Dette gir en verdiskapning på om lag 1,5 milliard kroner, sier Eikill. 

Eikill poengterer at det er viktig å huske at samtidig som at en ringvirkningsanalyse synliggjør økonomiske konsekvenser av havneaktiviteten, tar den ikke hensyn til verdiskapningen som ville eksistert dersom havnen ikke fantes. Likevel viser analyseresultatene at aktiviteten ved havna bidrar til stor samfunnsverdi.  

Analysen er basert på tall fra 2019, siste normalår før covid-19. Ringvirkningene fra aktiviteten i havnen ble kartlagt og kategorisert som: 

  1. Direkte virkninger: virkninger som kan knyttes direkte til drift, vedlikehold og investering.  
  2. Indirekte virkninger: virkninger hos underleverandører, som igjen etterspør varer og tjenester fra sine underleverandører. 
  3. Induserte virkninger (konsumvirkninger): virkninger på privat og offentlig konsum og investeringer som følge av overskudd, lønn og skatteinntekter. 

Samlede økonomiske ringvirkninger (direkte og indirekte) målt i omsetning, verdiskapning, sysselsetting, privat konsum og skatteinntekt som følge av aktivitet hos Tromsø Havn KF, cruise, passasjertrafikk, fiskeri og logistikk i 2019 presenteres under. 

Figur 1: Samlede økonomiske ringvirkninger (direkte og indirekte) som følge av aktivitet i Tromsø havn. Kilder: Tromsø Havn KF, Statistisk Sentralbyrå, Brønnøysundregisteret, Skatteetaten, Innovasjon Norge, Fiskeridirektoratet, Menon Economics, SINTEF, BDOs analyser. 

 

Et viktig forhold som synliggjøres i rapporten er at aktiviteten i Tromsø Havn KF, som drifter havneområdet, kun utgjør en liten del av den totale aktiviteten som skjer i havnen. Kryssløpsmodeller fra SSB er benyttet til å anslå hvordan aktivitet i Tromsø havn bidrar til omsetning og økonomisk aktivitet i andre deler av norsk økonomi. 

Produksjon og verdiskapning genererer også skatteinntekter, som kan benyttes til offentlige kjøp av varer og tjenester. Nedenfor illustreres omfanget av anslåtte skatteinntekter som direkte og indirekte kan knyttes til Tromsø havn, og eksempler på offentlige goder dette ville kunne finansiert.
 

Figur 2: Illustrasjon av eksempler på offentlige goder som kan finansieres gjennom skatteinntekter knyttet til aktivitet i Tromsø havn.

 

- For oss var dette veldig nyttig og vi vil absolutt anbefale andre havner og øvrige aktører med et betydelig samfunnsansvar å gjøre en slik analyse, sier Willassen.

- Vi gjør betydelige investeringer i havneområdene for at Tromsø-regionen skal øke konkurransekraften og være i stand til å levere på mål og ambisjoner for nordområdene. Tromsø Havn er ikke til for seg selv, men skal være et verktøy for kommunen og øvrig næringsliv. Konklusjonene har gitt oss en god indikasjon på dette og vi ønsker å gjøre en tilsvarende analyse om kort tid for å se om siste års ferdigstilte investeringer har gitt effekter ut i verdikjeden. 

Hun legger til at samarbeidet med BDO har vært konstruktivt og godt. 

- Vi har jobbet med et kompetent og dyktig team som også har stilt kritiske og gode spørsmål til oss underveis i prosessen, avslutter Harriet Willassen.

Hele rapporten kan du lese og laste ned på Tromsø Havns hjemmesider.