Kun 2 av 10 tildelingsbrev nevner bærekraftsmål

Kun 2 av 10 tildelingsbrev nevner bærekraftsmål

En ny kartlegging fra BDO viser at departementene fortsatt har en stor jobb å gjøre for å bidra effektivt til at vi når FNs bærekraftmål i 2030. Dette til tross for at alle statlige virksomheter skulle ha rapportert på bærekraftsmålene fra 2021.

BDO har analysert tildelingsbrev og instrukser for åtte tilfeldig utvalgte departementer for å sjekke om de setter nok krav til sine underliggende etater innen bærekraft. Tilsvarende kartleggingsanalyse ble gjennomført i 2020 og 2022. 

I 2023 finner vi føringer knyttet til konkrete bærekraftsmål i 18 tildelingsbrev, mot 3 i 2022. Selv om det er en betydelig økning, er det mye som gjenstår. 

− FNs bærekraftsmål skal være innfridd innen 2030. Av 89 tildelingsbrev i undersøkelsen, er det kun 18 etater som har krav knyttet til konkrete bærekraftsmål, knappe seks år før målene skal være nådd. Selv om økningen er stor, forventer vi mer, særlig fordi alle etater vi har kartlagt skal ha ansvar for minst ett av bærekraftsmålene, sier Line Begby, leder for bærekraft i offentlig sektor i BDO. 

Trenger tydeligere bærekraftskrav

Tildelingsbrev og instrukser er de sentrale styringsdokumentene departementene gir til sine underliggende enheter, for eksempel direktoratene. Instruksen skal beskrive hvordan myndighet og ansvar er fordelt mellom departementet og den underliggende etaten. 

Tildelingsbrevet tydeliggjør økonomiske rammer og presiserer prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for disse virksomhetene. 

− Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har ansvar for å følge opp bærekraftsmålene i Norge, men vi ser at denne oppfølgingen ikke har vært tilstrekkelig, påpeker Begby.

I oktober la departementet frem rapporten Oppfølging av berekraftsmåla i Noreg (PDF). Denne skulle følge opp den nasjonale handlingsplanen for bærekraft Mål med mening (PDF) fra 2021, men Begby savner tydeligere rapportering på utviklingen som har funnet sted etter handlingsplanen.

−  KDD bør, i tett samarbeid med de andre departementene, sikre at føringene fra handlingsplanen og konkretisering av bærekraftsmålene inkluderes i alle tildelingsbrev, sier Begby.

I sin analyse anbefaler derfor BDO at departementene etablerer tydelige bærekraftskrav, oppretter et enhetlig rapporteringssystem, og vurderer hvordan de kan koordinere føringer og oppgaver bedre. 

− Vi vet at KDD har gitt SSB ansvaret for å utvikle målepunktene å rapportere på, og at de vil lanseres i løpet av året, men det er synd at det over to år etter at handlingsplanen ble lansert fremdeles ikke er på plass, sier Begby. 

Forventet mer

En positiv overraskelse i kartleggingen var Kunnskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, som inkluderer bærekraft i alle sine tildelingsbrev. KDD derimot, med overordnet ansvar for oppfølging av bærekraftsmålene i Norge, henviser direkte til målene i kun 35 prosent av sine tildelingsbrev. 

− Det er ikke nødvendig å bruke ordet «bærekraft» for å jobbe godt med fattigdom, helse, naturmangfold eller de andre målene, sier Begby. 

− Det er likevel overraskende at handlingsplanen Mål med mening ikke følges opp av departementene om at alle statlige virksomheter fra 2021 skal rapportere på hvordan de bidrar til spesifikke bærekraftsmål. Vi bør kunne forvente at dette følges bedre opp i tildelingsbrevene enn det vi ser i dag.

Må spille hverandre gode

Ifølge Mål med mening kreves et kulturelt skifte for å få mange aktører til å trekke i samme retning, og handlingsplanen påpeker at aktører som samhandler med departementene ofte må forholde seg til en sektorisert stat. Likevel nevner den at en helhetlig forståelse er nødvendig for å vurdere hvordan tiltak kan ha positive og negative effekter på ulike mål, og for å bidra til gode løsninger. 

− Bærekraftsmål nummer 17 om samarbeid på tvers, er en forutsetning for å nå de andre seksten målene, sier Begby. Departementene har et ansvar for å vise vei for de underliggende etatene at de er en del av en større helhet, og dette bør gjøres ved å bruke og henvise til bærekraftsmålene, skal 2030-målene være realistiske. 

− Nå begynner de foreløpige tildelingsbrevene for 2024 å sendes ut, og BDO planlegger å gjøre en ny kartlegging av bærekraftkrav for tildelingsbrevene for neste år. Da håper vi at resultatene blir bedre, avslutter Begby.

rapportomslag

Stiller staten tydelige krav og måler sine egne virksomheter på bærekraft?

Kartlegging av bærekraft i departementenes tildelingsbrev til underliggende virksomheter 2023.
LAST NED RAPPORTEN