Aktiviteten i Tromsø Havn sysselsatte nærmere 1900 personer

Aktiviteten i Tromsø Havn sysselsatte nærmere 1900 personer

På vegne av Tromsø Havn KF har BDO igjen gjennomført en kartlegging og analyse av økonomiske ringvirkninger fra aktiviteten i Tromsø Havn.

BDOs analyser viser at det foregår betydelig økonomisk aktivitet ved Tromsø havn.

Havnen i Tromsø er en av Norges største fiskerihavner, en stor cruisehavn og et viktig knutepunkt for transport og logistikk. Det er også en rekke virksomheter som er lokalisert på, eller har sterk tilknytning til havneområdet.

- Tromsø Havn er et kommunalt foretak som skal legge til rette for maritim næringsutvikling og være et verktøy for å stimulere til verdiskapning både i kommunen og i regionen. Det forventes at havnas investeringer skal bidra til positive ringvirkninger i form av økt omsetning og sysselsetting spesielt innen det private næringslivet, sier markeds- og kommunikasjonssjef i Tromsø Havn KF, Harriet Willassen. 

Omsetning på 5,1 milliarder kroner

På oppdrag fra Tromsø Havn har BDO nå gjennomført to ringvirkningsanalyser, en for 2019 og en for 2022.

BDOs analyser viser at det foregår betydelig økonomisk aktivitet ved havnen. Aktiviteten bidrar også til ytterligere ringvirkninger gjennom kjøp av varer og tjenester fra andre næringer. I tillegg har havneaktiviteten bidratt til sysselsetting, i 2022 av nesten 1900 personer.

- Samlet sett kan omsetning på om lag 5,1 milliarder kroner i 2022 knyttes til havneaktiviteten og dennes ringvirkninger i norsk økonomi. Dette gir en verdiskapning på om lag 1,9 milliarder kroner, sier director i BDO, Karen Oftedal Eikill.

Stor samfunnsverdi

Det er viktig å huske at samtidig som at en ringvirkningsanalyse synliggjør økonomiske konsekvenser av havneaktiviteten, tar den ikke hensyn til verdiskapningen som ville eksistert dersom havnen ikke fantes.

- Likevel viser analyseresultatene at aktiviteten ved havna bidrar til stor samfunnsverdi, sier Eikill.

- Dette er en type analyse vi ønsker å gjøre med jevne mellomrom videre fremover og vi vil absolutt anbefale andre havner og samfunnsaktører å gjennomføre tilsvarende analyser. Vi har hatt et godt samarbeid med et dyktig team hos BDO som har innhentet og analysert store mengder data, stilt oss gode spørsmål underveis i prosessen og presentert funnene på en fin og oversiktlig måte, sier Willassen.

BDO gjennomfører for tiden en verdiskapningsanalyse av Lillehammer Olympiapark, og har nylig brukt tilsvarende rammeverk i en analyse av næringslivet i Båtsfjord for Linken Næringshage. Prosjekter i Linken Næringshage, Agnete Eilertsen, ga følgende tilbakemelding:

- Vi har vært veldig godt fornøyd med hvordan prosjektet ble løst. Det har vært god oppfølging underveis av både oss i prosjektet, og av bedriftene som skulle kartlegges. Teamet i BDO har lyttet til våre ønsker og gjort endringer ved behov underveis. Teamet har tatt prosjektet på alvor og satt seg godt inn i samfunnet vårt og de utfordringene vi står overfor. Vi er svært fornøyde med både samarbeidet og med resultatet.

Hele rapporten kan du lese på Tromsø Havn sine sider.