BDO har kontrollert utbetaling av strømstøtten

BDO har kontrollert utbetaling av strømstøtten

Over 10 millioner strømstøtteutbetalinger er analysert av BDO, for å se om det finnes indikasjoner på at strømstøtte ikke er riktig utbetalt. Gjennomgangen viser at nettselskapene håndterer strømstøtteordningen på en god måte. 

Knut Riksen jr., director innen tjenester for styring og kontroll i BDO Consulting.

De høye strømprisene fra høsten 2021 resulterte i en statlig kompensasjonsordning for strømstøtte. 

For 2022 ble utbetalt 32,6 milliarder og per oktober 2023 var det utbetalt om lag 6,4 milliarder kroner. Selve utbetalingen håndteres av nettselskapene som leverer strøm til den enkelte forbruker. 

- Ved utbetaling av så store offentlige midler er det viktig å sikre at midlene går til det tiltenkte formålet, sier director innen tjenester for styring og kontroll i BDO Consulting, Knut Riksen jr.  

Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) er ansvarlig for å føre tilsyn med ordningen, og engasjerte BDO for å bistå med en kontrollgjennomgang av nettselskapenes håndtering av ordningen.

- Hovedformålet med kontrollgjennomgangen har vært å undersøke om målepunktene som har mottatt kompensasjon, faktisk er kvalifisert for dette etter strømstønadslovens hensikt, sier Riksen. 

God redegjørelse 

For å gjøre dette har BDO analysert over 10 millioner strømstøtteutbetalinger, for å se om det finnes indikasjoner på at strømstøtten ikke er riktig utbetalt. Basert på disse analysene ble 30 nettselskap valgt ut til en nærmere gjennomgang, der nettselskapenes kontrollmiljø ved utbetalinger av strømstøtte ble gjennomgått.  

- BDOs vurdering er at nettselskapene jevnt over har en god forståelse for risikoene forbundet med utbetaling av strømstøtte, og at de har etablert hensiktsmessige rutiner og kontrollmiljø for å redusere risikoen for at det gjøres feil, sier partner og leder for BDO Consulting, Morten Thuve.  

Samtlige nettselskap har i intervjuer kunnet redegjøre for rutiner og retningslinjer for håndtering av strømstøtteutbetalinger, og stikkprøvegjennomgangen har i liten grad avdekket faktiske avvik fra disse.  

- Videre har vi gjennom våre analyser og etterfølgende stikkprøver også sett etter mulige feilutbetalinger, og de avvikene som er avdekket er ikke regnet som vesentlige i antall og beløp. Dette tyder på at nettselskapenes rutiner stort sett er hensiktsmessige og at de etterleves i praksis, sier Thuve.  

Dette underbygges også av resultater fra den kvantitative analysen, som viser en bedring gjennom perioden fra og med januar til og med juni 2023 for flere indikatorer.