Bærekraft i BDO

Vi i BDO har et engasjement og ønske om å gjøre en forskjell, for norsk samfunns- og næringsliv, og i egen virksomhet. FN har gitt verdenssamfunnet en felles arbeidsplan for en bærekraftig fremtid frem mot 2030. Næringslivet har et særlig ansvar. BDO skal bidra gjennom vårt eget bærekraftsarbeid, støtte til våre kunder og samarbeid med andre samfunnsaktører.

Vår bærekraftsstrategi

BDO har en bærekraftsstrategi som viser hvordan vi forplikter oss til FNs bærekraftsmål. Bærekraftig utvikling er også en av hovedprioriteringene i BDOs forretningsstrategi. Gjennom vår rolle og vårt ansvar som rådgivere og revisorer skal vi i BDO arbeide for å integrere bærekraft som en del av hvordan vi og våre kunder opererer.

For å skape BDOs bærekraftsstrategi har vi involvert alle ansatte for å velge ut bærekraftsmålene vi skal jobbe etter. Videre har vi utarbeidet forpliktende bærekraftsløfter som skal motivere til bærekraftige valg i vårt daglige arbeid. Bærekraftsmålene og -løftene utgjør vår bærekraftsstrategi:  

Bærekraftsmål 3

Nr. 3: God helse og livskvalitet

BDO er en pådriver for god helse og livskvalitet

  • Vi styrker BDO-ere sin mentale og fysiske helse gjennom en arbeidskultur der vi ser hver enkelt.
  • Vi tilrettelegger for at alle BDO-ere skal finne den riktige balansen mellom jobb og privatliv gjennom fleksibilitet og frihet under ansvar.


bærekraftsmål 5

Nr 5: Likestilling mellom kjønnene

BDO er en pådriver for inkludering og mangfold

  • Vi sikrer en god kjønnsbalanse i BDO gjennom konkrete tiltak som gjør at flere kvinner vil satse på en karriere hos oss.
  • Vi fremmer inkludering og mangfold og har nulltoleranse for diskriminering på arbeidsplassen, både i eget hus og gjennom rådene vi gir kundene våre.

Bærekraftsmål 8

Nr. 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

BDO er en pådriver for anstendig arbeid og økonomisk vekst

  • Vi jobber for en bærekraftig utvikling av norsk samfunns- og næringsliv gjennom rollen vår som rådgiver og revisor.
  • Vi etterlever krav til arbeidsforhold, korrupsjon og menneskerettigheter i vår verdikjede, og bidrar med rådgivning slik at våre kunder blir bedre i stand til å gjøre det samme.

Bærekraftsmål 13

Nr. 13: Stoppe klimaendringene

BDO er en pådriver for å stoppe klimaendringene

  • Vi er klimanøytrale i egen drift innen 2025, og Net Zero innen 2050
  • Vi oppfordrer våre kunder og leverandører til å redusere eget klimaavtrykk, og vi hjelper dem i prosessen.
Illustrasjon

Slik jobber vi med klima

I 2023 reviderte vi vår klimaplan. Vi skal være klimanøytrale i egen drift innen 2025, og klimanøytral i egen drift og leverandørkjede (Net Zero) innen 2050. Samtidig skal vi redusere utslipp i egen drift og leverandørkjede med 55 prosent innen utgangen av 2030. Dette er ambisiøse mål. For å nå dem, jobber vi både på nasjonalt og regionalt nivå. Vi har 60 kontorer over hele landet, og lokale forhold påvirker hvilke tiltak som gir effekt. Vi baserer oss på regionale klimaregnskap for å lage lokale og realistiske handlingsplaner som sikrer at vi når våre nasjonale mål.
Års og bærekraftsrapport

BDOs års- og bærekraftsrapport

Ved å være tett på norsk nærings- og samfunnsliv over hele landet skal vi bruke vår innsikt og kompetanse for å bidra til et bærekraftig samfunn. Dette arbeidet krever kontinuerlig forbedring, og det er viktig å gjøre opp status og evaluere arbeidet underveis. Mer informasjon om vårt bærekraftsarbeid finner du i BDOs års- og bærekraftsrapport.
Se rapportchevron_right
Bilde av et kontorlandskap

Miljøfyrtårn

BDO i Norge er miljøfyrtårnsertifisert. Sertifiseringen innebærer at kontorene våre oppfyller strenge krav når det kommer til miljøvennlig materialbruk, gjenbruk og resirkulering, samt energisparing og reduksjon av reisevirksomhet som belaster miljøet. Kontorene må resertifiseres hvert tredje år.  Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning som driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er anerkjent av EU som sertifiseringsstandard på miljøledelse, på lik linje med ISO-14001 og EMAS.