Etiske retningslinjer

Alle som representerer BDO skal følge de etiske retningslinjene.

Til deg i BDO


I BDO ønsker vi å gjøre en forskjell. En forskjell for virksomheter som trenger en leverandør eller samarbeidspartner som skaper tillit og trygghet og gir innsikt. En forskjell for våre ansatte som skal realisere sine drømmer.

Som selskap er vi i stadig vekst. Dette krever at vi skaper nye muligheter – endrer retningen for mennesker, våre kunder og vår egen virksomhet. Med det følger også et ansvar for å levere produkter av høyeste kvalitet i samsvar med etiske standarder, uavhengig av hvilken rolle hver enkelt av oss har i selskapet.

Vi forplikter oss til ærlighet og transparens i alle våre relasjoner. Våre etiske retningslinjer oppfordrer oss til å være åpne om våre handlinger, og å ta de riktige valgene – selv når det er utfordrende. Dette skaper et fundament av tillit som er uvurderlig for vår virksomhet og forholdet til våre kunder.

Vi skal være en arbeidsplass der hver og en av oss føler seg inkludert, hørt og respektert. Alle våre ansatte og partnere skal utvise respekt og empati i hver interaksjon, og skape et arbeidsmiljø som er inkluderende og mangfoldig.

Vi i BDO tar kloke og modige beslutninger. Vi skal være modige i våre valg og tørre å utfordre når det er nødvendig. Våre etiske retningslinjer oppfordrer til besluttsomhet og handlekraft i alt vi gjør.

I kjernen av BDO finner vi våre tre verdier – åpen, nær og modig – som gir oss en klar retning for å opprettholde vår integritet og etiske atferd.

Alle som representerer BDO skal følge de etiske retningslinjene. Dette bidrar til at vi overholder vårt samfunnsoppdrag, gir kundene våre kvalitet, og skaper et inkluderende arbeidsmiljø.

Sammen bygger vi tillit.
Om de etiske retningslinjene i BDO


BDOs etiske retningslinjer gjelder for BDO AS og BDO Advokater AS, heretter referert til som BDO. I BDO skal vi etterleve prinsipper knyttet til integritet, profesjonalitet og etisk atferd i alle aspekter av vår virksomhet. 

De etiske retningslinjene beskriver prinsippene som styrer atferden til våre partnere, ansatte og andre som representerer BDO, uavhengig av stilling eller rolle i selskapet. Alle i BDO er pålagt å handle i samsvar med disse.

Våre folk


Integritet og profesjonell adferd

Alle som representerer BDO skal handle med integritet, være ærlige og redelige. Dette gjelder i profesjonelle og forretningsmessige sammenhenger, og når man ellers kan bli forbundet med BDO.

Vi skal kunne stå stødig og være trygg i våre handlinger og beslutninger. Integritet handler om å ta de riktige valgene og å ha styrke til å motstå press i alle situasjoner.

Vi skal overholde relevante lover og forskrifter, opptre profesjonelt og unngå handlinger som kan skade BDO eller tilliten til den profesjonen vi representerer.


Faglig kompetanse og aktsomhet

Alle som representerer BDO skal ha og opprettholde faglig kompetanse i tråd med det som forventes av rollen til den enkelte. Dette sikrer at våre kunder mottar tjenester av høy kvalitet i samsvar med gjeldende lover og standarder.

Ved å investere i ferdigheter og faglig kompetanse, gjennom egne opplæringsprogrammer og kurs, sikrer vi ivaretakelse av våre kunder og at vi er i forkant i vår bransje.

Alle som representerer BDO skal utvise aktsomhet. Det betyr at vi skal handle og fatte beslutninger på en gjennomtenkt måte, og følge gjeldende regelverk og metoder.


Lojalitet

Alle som representerer BDO skal vise hensyn og respekt. Vi skal være klar over vår rolle, opptre i samsvar med organisasjonens interesse og bidra til å opprettholde vårt gode omdømme.

All kommunikasjon, enten den er intern eller ekstern, skal være faktabasert og i samsvar med disse prinsippene.


Ett BDO

I BDO skal vi hjelpe hverandre med å lykkes på tvers av stillingsnivåer, tjenesteområder og geografi. Vi skal ha en kultur som sørger for at vi arbeider sammen for fellesskapets beste.

Våre kunder skal kunne forvente den samme høye kvaliteten på leveransen og den samme gode kundeopplevelsen uavhengig av hvor den leveres fra i BDO.

Våre medarbeidere skal kjenne at BDO er et godt sted å være, og utøvelsen av lederrollen skal være av høy kvalitet – på tvers av tjenesteområde og geografi.


Inkludering og mangfold

Vi skal skape og formidle en inkluderende og mangfoldig kultur i BDO, og aksepterer ikke diskriminerende atferd. Det betyr at vi skal være et selskap bestående av mennesker med ulik bakgrunn, utdannelse, kompetanse, personlige egenskaper, ideer og perspektiver. I BDO skal alle bli verdsatt og respektert – og kjenne tilhørighet.

I BDO skal alle oppmuntres til å være seg selv på jobb, uavhengig av kjønn, seksuell orientering, alder, etnisitet, funksjonsgrad og all annen forskjellighet mellom mennesker.

Våre forpliktelser


Objektivitet og uavhengighet

Alle som representerer BDO skal ta beslutninger uten å la seg påvirke av partiskhet, interessekonflikter eller under påvirkning av enkeltpersoner, organisasjoner, teknologi eller andre faktorer. Vi skal både være og oppfattes som uavhengige, og vi skal unngå handlinger og situasjoner som kan svekke vår tillit.

I BDO står uavhengighet sentralt. BDO har strenge retningslinjer for å sikre vår uavhengighet, og unngå at det oppstår interessekonflikter. Dette gjelder også for partnere, ansatte og andre som representerer BDO. Våre retningslinjer knyttet til styreverv og eierinteresser er derfor strengere enn det loven krever.

Om det skulle oppstå tvil om vår uavhengighet og objektivitet, har vi retningslinjer for hvordan dette skal håndteres.


Lover og regler

BDO skal utøve sin virksomhet i samsvar med gjeldende lovgivning, standarder, sentrale FN- og ILO-konvensjoner om menneske- og arbeidstakerrettigheter, samt de ti prinsippene i FNs Global Compact.

For å tydeliggjøre våre forventninger til våre leverandører, forretnings- og samarbeidspartnere, har BDO utarbeidet etiske retningslinjer for leverandører.


Grunnleggende prinsipper - FNs Global Compact

BDO har forpliktet seg til å støtte og fremme de ti prinsippene i FNs Global Compact som omhandler menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon.


Antikorrupsjon, gaver og fordeler

BDO har nulltoleranse for korrupsjon og påvirkningshandel.

De som representerer BDO skal ikke tilby, etterspørre, love, motta eller gi noen form for utilbørlig fordel, tjeneste eller insentiv til noen, i forbindelse med utøvelsen av sine oppgaver, i den hensikt å skaffe personlige eller forretningsmessige fordeler. Dette gjelder uavhengig av om fordelen blir tilbudt direkte eller indirekte gjennom andre.

Alle som representerer BDO må følge våre retningslinjer for gaver og fordeler, for å sikre at slike tilbud ikke påvirker vår objektivitet, uavhengighet eller integritet. Åpenhet og rapportering av gaver eller fordeler bidrar til å opprettholde dette.


Bærekraft

Gjennom vår rolle og vårt ansvar skal vi i BDO arbeide for å integrere bærekraft som en del av hvordan vi og våre kunder opererer.

Vi har valgt fire bærekraftsmål som er sentrale i vår bærekraftsstrategi:

Våre bærekraftsmål representerer områder hvor vi kan gjøre en vesentlig forskjell på klima og miljø, vår verdikjede og samfunnet ellers, eller som påvirker BDO og de ansatte i vesentlig grad. For å sikre måloppnåelse har vi utarbeidet forpliktende bærekraftsløfter som skal motivere til bærekraftige valg i vårt daglige arbeid.

BDOs styre og ledelse skal begrunne og beskrive påvirkningen beslutningssaker har på våre bærekraftsmål.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Vi jobber systematisk med HMS i BDO. BDO har etablert et internkontrollsystem som innebærer at vi har systematiske tiltak som sikrer at aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i, eller i samsvar med, helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Vi foretar jevnlig kartlegging av arbeidsmiljøet og gjør nødvendige tiltak. Vi vektlegger en balanse mellom jobb og fritid, og har et bredt tilbud knyttet til psykisk og fysisk helse. Videre gjennomfører vi grundig opplæring av ledere om deres rolle og ansvar som handler om det å se, bry seg om og følge opp enkeltindivider.


Konfidensialitet, personvern og informasjonssikkerhet 

I BDO respekterer og beskytter vi all personlig og konfidensiell informasjon som er betrodd oss og håndterer slike opplysninger i samsvar med gjeldende lover, interne retningslinjer og prosedyrer.

Tilgang til personlig og konfidensiell informasjon er begrenset til det som er nødvendig. Vi skal ikke tilgjengeliggjøre denne informasjonen med mindre vi er underlagt en rettslig forpliktelse eller adgang til å gjøre det, eller vi får tillatelse.

I BDO er misbruk av personlig og konfidensiell informasjon forbudt, og vi skal aldri benytte slik informasjon i strid med våre forpliktelser. Alle våre ansatte får opplæring i personvern og informasjonssikkerhet, og må jevnlig bekrefte at de overholder taushetsplikten.


Anti-hvitvasking

Vi tar vårt ansvar som rapporteringspliktig virksomhet innen anti-hvitvasking på alvor. Vi forplikter oss til å overholde hvitvaskingsloven med tilhørende forskrift, samt være oppdatert på veiledende dokumenter fra relevante aktører.

Vi skal kjenne våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere - og våre retningslinjer skal underbygge dette. Vi skal ha kontinuerlig opplæring internt – slik at BDO er godt rustet til å avdekke og håndtere risikoer relatert til hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet.


Sanksjoner

BDO er forpliktet til å følge de til enhver tid gjeldende norske sanksjonsreglene. I tillegg forplikter vi å følge BDO Globals Global Sanctions Policy.

Sanksjonsregelverket er stadig i endring. BDO skal til enhver tid være oppdatert på dette og sørge for god kommunikasjonsflyt og opplæring internt, samt rapportere til relevante myndigheter ved behov.FNs Global Compacts ti prinsipper for ansvarlig næringsliv

MENNESKERETTIGHETER:

1: Virksomheter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og

2: påse at de ikke medvirker til krenkelser av menneskerettighetene.

ARBEID:

3: Virksomheter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at arbeidstagers rett til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis, og 

4: avskaffe alle former for tvangsarbeid, og

5: sikre reell avskaffelse av barnearbeid, og

6: sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

MILJØ:

7: Virksomheter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer, og

8: ta initiativ til å fremme økt miljøansvar, og

9: oppmuntre til utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi.

ANTIKORRUPSJON:

10: Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser.
Brudd og varsling


BDO tar manglende overholdelse av våre retningslinjer på alvor.

Brudd kan medføre disiplinære tiltak, og i ytterste konsekvens oppsigelse/politianmeldelse.

Kunder og andre som ønsker å informere om brudd på våre etiske retningslinjer kan gjøre det til klage@bdo.no.

BDO har en varslingskanal som er kjent for alle som representerer BDO. Vi oppfordrer disse til å varsle om kritikkverdige forhold uten frykt for represalier. BDO skal sørge for beskyttelse av varslere og for hensiktsmessig og forsvarlig håndtering varslede saker.


Vedlikehold og oppdateringer

Vi vil gjennomgå våre etiske retningslinjer regelmessig for å sikre at de er oppdaterte og relevante. Alle som representerer BDO er ansvarlige for å holde seg informert om endringer

i de etiske retningslinjene, og bekrefter overholdelse ved oppstart og deretter årlig.
Last ned "BDO Etiske retningslinjer"

Trykk her for å laste ned PDF-versjonen av denne siden.