Særvilkår for utleie av arbeidskraft

 

24.1    Kvalitetssikring

Utleieoppdrag ansees som bistandsoppdrag hvor BDO ikke står for systematisk kvalitetssikring av den utleides arbeid og derfor ikke kan være faglig ansvarlig for dennes arbeid ut over vårt alminnelige arbeidsgiveransvar.

 

24.2    Fullmakter

Den utleide kan ikke inneha enefullmakter på vegne av kunden.

 

24.3    Avdelings- eller kursaktiviteter

Så langt det ikke er til hinder for utførelse av arbeidsoppgaver hos Kunden skal BDOs ressurs ha fleksibilitet til å kunne delta i begrensede avdelings- eller kursaktiviteter hos BDO.  BDOs ressurs skal i god tid varsle Selskapet om slike aktiviteter.

 

24.4    Forlengelse av oppdraget

Dersom det underveis i oppdraget skulle vise seg å være behov for forlengelse vil BDO bestrebe seg på å stille nødvendige ressurser til rådighet. Utvidelse av bistand skal avtales særskilt.