Blogg: 9.oktober og 4. desember er høstens viktigste datoer

Dersom du skal gjennomføre kapitalendringer eller omorganiseringer bør du handle raskt hvis dette skal få virkning i inneværende år. Datoene er Foretaksregisterets frister for å få registrert fisjoner, fusjoner, kapitalendringer og avvikling som sendes inn elektronisk i Altinn før årsskiftet.

Utsettelse av verdsettelsestidspunkt for formuesskatt

Går du med planer om å gjøre kapitalendringer i selskapet du eier, for å flytte verdsettelsestidspunktet for formueskatt på personlig eide ikke-børsnoterte aksjer, bør du starte prosessen allerede nå. 
Dette er aktuelt om selskapets eiendeler har sunket betydelig i verdi siden forrige årsskifte. Vi har skrevet mer om dette her (https://www.bdo.no/nb-no/bloggen/dette-maa-du-tenke-paa-foer-du-gjoer-kapitalendringer-for-aa-redusere-formuesskatten)

Konsern – rentebegrensning  

I konsernforhold er det flere grunner til å redusere gjeldsgraden. 

Gjeldsgrad på konsernnivå kan få betydning for rentebegrensningsreglene. 

Rentbegrensningsreglene går i korte trekk ut på at det for selskaper i konsern med netto rentekostnader over 25 millioner samlet i de norske enhetene kun gis fradrag for rentekostnader innenfor 25 prosent av skattemessig EBITDA. 

Med de betydelige renteøkningene vi har sett siste år er det klart at stadig flere konsern vil få netto rentekostnader over terskelbeløpet. Dette betyr, spesielt for konserner med enheter i andre land, at det kan være lurt å se på egenkapitalandelen i den norske delen av konsernet. 

Hvis egenkapitalandelen i den norske delen ikke er lavere enn 2 prosent av egenkapitalandelen i hele konsernet, vil selskapene kunne få unntak fra rentebegrensningsreglene. 

I tillegg til å se på muligheter for å øke gjelden i utenlandske selskaper i konsernet, eksempelvis gjennom utbytteutdeling til norsk morselskap, kan man se om det er gjeld som kan konverteres eller på annen måte gjøres opp i de norske selskapene.
Negativ formuesverdi i datterselskaper kommer ikke til fradrag ved formuesverdsettelsen av morselskapet. 

Hvis dere har planer om å redusere gjeldsgraden i konsernet, kan dette gjøres ved en eller flere kapitalforhøyelse(r), eksempelvis med gjeldskonvertering. Beslutning om gjeldskonvertering må meldes til Foretaksregisteret innen 4. desember for å være sikker på at denne blir registrert i Foretaksregisteret i 2023. 

Beslutninger som krever kreditorfrist – 9. oktober

Fisjoner, fusjoner, kapitalnedsettelser og avvikling av selskaper må meldes i to trinn:

 1. Først må beslutning om endringen meldes innen 9. oktober for at kreditorfristen på seks uker skal begynne å løpe. Kreditorfristen begynner først å løpe når Foretaksregisteret har behandlet Samordnet registermelding og beslutningen kunngjøres i Foretaksregisteret. 

2. Etter utløpet av kreditorfristen kan gjennomføringsmelding for fisjon, fusjon og kapitalnedsettelse meldes til Foretaksregisteret. Fristen for å sende gjennomføringsmeldingen er satt til 4. desember for å sikre at endringen blir registrert i 2023. 

Beslutninger som registreres umiddelbart – 4. desember

For kapitalforhøyelser må beslutningen meldes inn i Altinn og sendes til Foretaksregisteret innen 4. desember 2023, for å sikre at kapitalforhøyelsen blir registrert i 2023. 

Vær ute i god tid!

Vær ute i god tid og start prosessen allerede nå. Både fisjoner, fusjoner og kapitalendringer krever i utgangspunktet en bekreftelse fra revisor, regnskapsfører eller banken når meldingen sendes inn i Altinn. 

Husk at Altinn-meldingen må være signert av alle innen fristen for at saken skal sendes videre til behandling i Foretaksregisteret. 

Meldinger som kommer inn til Foretaksregisteret etter fristen kan vi ikke regne med at blir behandlet inneværende år. Dette så vi flere eksempler på i fjor. 

NB! For meldinger som sendes inn på papir er fristene 1. oktober og 30. november.