Blogg: Arbeidstid - bare styr og begrensninger?

Mange arbeidsgivere synes at arbeidstid er vanskelig og tror at regelverket gir langt større begrensninger enn realiteten. Hva menes med alminnelig arbeidstid og når regnes overtid? Og hva er nå dette med gjennomsnittlig arbeidstid - når trenger vi det? Her får dere noen tips og råd når det gjelder arbeidstid - bruk mulighetene!

Hva er arbeidstid?

Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Det vil si at definisjonen av arbeidstid innebærer at både den tid arbeidstakeren faktisk utfører arbeid og den tid hvor arbeidstakeren er på arbeidsstedet og til disposisjon for arbeidsgiver med forpliktelse til å utføre arbeid, regnes som arbeidstid. 

 

Hva sier regelverket om arbeidstid i Norge?

Alminnelig arbeidstid

Den alminnelige arbeidstid i arbeidsmiljøloven må ikke overstige 40 timer i løpet av syv dager, og 9 timer i løpet av 24 timer. Arbeidstiden fordeles normalt på ukens 5 første dager med 8 timer per dag i tråd med de forutsetningene som ble uttalt blant annet i forarbeidene til arbeidsmiljøloven fra 1977. Merk at for visse grupper skift- og turnusarbeid kan alminnelig arbeidstid være redusert til 38 eller 36 timer. All den tid arbeidsmiljøloven er en vernelov, er det maksimumsgrensene som fastsettes i loven. Partene kan i individuelle avtaler eller via tariffavtaler, avtale kortere arbeidstid, og mange har gjennom tariffavtaler en daglig arbeidstid på 37,5 time per uke/ 7,5 time per dag. I noen bedrifter inngår lunsjpausen i ordinær arbeidstid.

 

Overtid

Når det gjelder overtid er det viktig å skille mellom plikten til å betale overtid, og grensen for hvor mange timer overtid som er tillatt. Arbeidsmiljøloven sier ikke noe om betaling av arbeidstid, med unntak av at det skal betales et tillegg for overtid på minst 40 %. Grensen for hvor mye overtid som kan arbeides reguleres imidlertid nærmere. 

Når det gjelder overtid så er det først når man overstiger arbeidsmiljølovens grense for alminnelige arbeidstid, at overtid påløper. Overtid er arbeid utover lovens grenser for alminnelig arbeidstid. Hva som er alminnelig overtid i arbeidsmiljølovens § 10-6 andre ledd, følger av § 10-4 (maksimalt 40 timer i løpet av syv dager og/eller 9 timer i løpet av 24 timer), jf. § 10-5 (avtale om gjennomsnittsberegning) eller av § 10-11 (nattarbeid).

Dersom det av arbeidsavtalen eller tariffavtale følger at ukentlig arbeidstid er 37,5 timer per uke, så er tiden mellom avtalens alminnelige arbeidstid og lovens alminnelige arbeidstid (40 timer per uke) merarbeid og ikke overtid. Det vil si arbeidstiden skal ansatte ha betalt for, men ikke med satsen for overtid. (Merk at det kan være avtalt overtidsbetaling for det som etter lovens bestemmelser faller inn under «merarbeid»).

Ansatte kan opparbeide seg overtid per dag og/ eller per uke. Det betyr at selv om en ansatt ikke har arbeidet mer enn 40 timer i løpet av syv dager, kan den ansatte allikevel ha enkeltdager på mer enn 9 timer i løpet av 24 timer, og således opparbeidet seg overtid.  

 

Hva menes med avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstid, og når er det lurt? 

Det er ikke slik at det er nødvendig at virksomheter inngår avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Det vil være virksomhetens behov som eventuelt nødvendiggjør slike avtaler. 

Dersom en virksomhet har vanlig kontortid fra kl. 08-16, vil en slik avtale lett forvirre fremfor å tydeliggjøre arbeidstiden. Avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstid kan være et godt verktøy for å tilpasse arbeidstidsregelverket til virksomhetens behov, herunder behovet for en annen fordeling av arbeidstiden. Det er mulig å skriftlig avtale gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid og/ eller overtid. 

Gjennomsnittsberegning betyr kort og godt at den ansatte arbeider lengre enn alminnelig arbeidstid i perioder, og kortere i andre perioder. Det er allikevel begrenset hvor mye ansatte kan arbeide daglig, ukentlig, åtte uker og i en periode på 52 uker. Reglene om gjennomsnittsberegning differensieres avhengig av hvem som er motparten. 

 

Avtale med arbeidstaker

Adgangen til individuell avtale om gjennomsnittsberegning med den ansatte, er den som gir færrest timer til gjennomsnittsberegning. Med en enkelt arbeidstaker kan man avtale maksimalt ti timer i løpet av 24 timer, og 48 timer i løpet av 7 dager. Grensen på 48 timer i løpet av sju dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, så lenge den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger 50 timer i noen enkelt uke.

I løpet av en periode på 52 uker kan ikke den alminnelige arbeidstiden være lengre enn den alminnelige arbeidstiden på 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av syv dager. 

 

Avtale med fagforening

En avtale med arbeidstakerens tillitsvalgte i en virksomhet som er bundet av en tariffavtale, gir større muligheter. Da kan man avtale maksimalt 12,5 timer i løpet av 24 timer, og 48 timer i løpet av 7 dager. Grensen på 48 timer i løpet av sju dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, likevel slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger 54 timer i noen enkelt uke.

I løpet av en periode på 52 uker kan ikke arbeidstiden være lengre enn den alminnelige arbeidstiden på 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av syv dager. 

 

Samtykke fra Arbeidstilsynet

Arbeidsgiver kan søke Arbeidstilsynet om å få samtykke til utvidede grenser. Erfaringsmessig er Arbeidstilsynet noe restriktive, men det kan søkes om samtykke til maksimalt 13 timer i løpet av 24 timer, og 48 timer i løpet av 7 dager. Grensen på 48 timer i løpet av sju dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker. 

I løpet av en periode på 26 uker kan ikke den alminnelige arbeidstiden være lengre enn den alminnelige arbeidstiden på 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av syv dager.

 

Avtale med fagforening med innstillingsrett

Fagforening med innstillingsrett har vid mulighet til å inngå tariffavtale om gjennomsnittsberegning utover de ovennevnte grensene. Den eneste forutsetningen er at ordningen anses som helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig. Her er det eksempler på nattarbeid som omfatter arbeid i 12 timer per 24 timer i 12 dager før en fri periode. 

 

Beregning av overtid ved gjennomsnittsberegning

Overstiges grensene for alminnelig arbeidstid, regnes det overskytende for overtidsarbeid. Det samme gjelder selv med en avtale om gjennomsnittsberegning. Der arbeidsgiver har inngått avtale med en enkelt arbeidstaker, er grensen 10 timer per dag/48 timer per 7 dager. Da skal det betales overtid for alle timer arbeidstaker arbeider som overstiger dette timeantallet en enkelt dag og/ eller overstiger timeantallet per uke. Det samme gjelder ved arbeid utover 48 timer, eller 50 timer hvis arbeidstiden blir gjennomsnittlig 48 timer i løpet av 8 uker. Det overskytende vil da være overtid. 

 

Tilsyn

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at virksomheter både har oversikt over arbeidstiden og krav om forsvarlige arbeidstidsordninger. Det sistnevnte gjelder også for de med ledende eller særlig uavhengig stilling.

Når Arbeidstilsynet er på tilsyn og oppdager avvik, kan det gis både pålegg og overtredelsesgebyr, og ved de alvorligste tilfellene politianmeldelse. 

 

Har dere behov for bistand i tilknytning til arbeidstidsplanlegging, spørsmål om arbeidstid generelt eller behov for en vurdering av eksisterende oppsett, ta gjerne kontakt med vårt arbeidsrettsteam. Vi har kompetanse på området. 

 

Les også: Slik lykkes du med sykefraværsarbei