Blogg: Slik lykkes du med sykefraværsarbeid

Ingen land har så høyt sykefravær som Norge. Sykefraværet koster milliarder av kroner og mange ledere og HR-medarbeidere synes sykefraværarbeidet er krevende. Dette arbeidet er særlig utfordrende for små og mellomstore virksomheter med begrenset administrative ressurser. 


Arbeidsgiver plikter å forebygge sykefravær , tilrettelegge og følge opp arbeidet for sykmeldte og de som står i fare for å bli det. 

BDO har mange fageksperter som har lang erfaring med å bistå norske virksomheter i deres sykefraværsarbeid. Basert på vår erfaring vil vi gi følgende fire råd: 

 

Vær tett på den sykmeldte ansatte

Forskning viser at tett oppfølging av den sykmeldte virker. Ved lengre sykefravær er det viktig at arbeidsgiver følger det lovpålagte oppfølgingsløpet som innebærer å lage en oppfølgingsplan og gjennomføre dialogmøter med den sykmeldte. Ved å holde kontakten med den sykmeldte er det lettere å finne tilretteleggingsmuligheter og å være oppdatert på den ansattes arbeidsevne. 

 

Kartlegg HMS-risikoforhold i virksomheten

For å kunne arbeide godt med sykefraværsarbeidet er det viktig at ledelsen er kjent med hvilke arbeidsmiljøfaktorer som er uheldige for de ansatte. Det er derfor viktig å kartlegge hvilke HMS-risikofaktorer som foreligger i virksomheten, og å gjøre en risikovurdering av hvor det er nødvendig å sette inn tiltak. Er det eksempelvis fysiske forhold som gjør at de ansatte kan bli syke eller skadet virksomheten, eller er det psykososiale forhold som manglende forutsigbarhet, mobbing eller trakassering som utgjør den største faren for at de ansatte har blitt eller kan bli syke?   

 

Lag sykefraværsrutiner 

Lag sykefraværsrutiner i samarbeid med ansatterepresentantene og gjør disse kjent for de ansatte. Slike rutiner er nyttige blant annet for å sikre at det lovpålagte oppfølgingsløpet overfor sykmeldte blir fulgt og at de ansatte blir kjent med hvilke plikter de har når de er sykmeldte. 

 

Be om bistand  

I mylderet av andre arbeidsoppgaver som ligger til daglig leder kan det være vanskelig å sette av tid til forebyggende sykefraværsarbeid. Noen sykefraværssaker kan også utvikle seg til vanskelige personalsaker. I sykefraværsarbeidet er det derfor viktig at ledere samarbeider tett med verneombud, tillitsvalgte og arbeidsmiljøutvalg.

Ofte kan det være nyttig å innhente ekspertise utenfra. Din virksomhet kan få hjelp både med forebyggende sykefraværsarbeid og også i konkrete sykefraværssaker.