Blogg: Bankene går foran på bærekraft – men må forberede seg raskt på nye lovkrav

Det er fjerde gang BDO gjennomfører bærekraftsundersøkelsen. Vi kartlegger status på bærekraft i små og mellomstore banker i Norge, og ser tydelig at sektoren har tatt store skritt i riktig retning. 

Bærekraftsarbeidet blir mer strategisk og systematisk for hvert år. Bankene stiller større krav både til kundene og seg selv. Det er viktig, når vi vet at bankene kan ha stor betydning for den bærekraftige omstillingen i næringslivet. Vi har i vår undersøkelse kartlagt fem tema innen bærekraft i bank, og går her gjennom resultatene. 

Undersøkelsen omfatter 52 banker fra alle landsdeler. Vi har fått et omfattende og representativt bilde av hvordan bankene jobber med bærekraftsorganisering, bærekraftsstrategi og virksomhetsstyring, ESG risiko og bærekraftsrapportering. Dette gir oss et unikt innblikk i hvordan sektoren ligger an i arbeidet med bærekraft, og hva som kreves av banker for å bidra til en bærekraftig utvikling. 

 

Organisering av bærekraftsarbeidet påvirker fremdrift og fokus 

Det er særlig to organiseringer som dominerer bankenes bærekraftsarbeid. Halvparten av bankene har ikke en dedikert bærekraftsansvarlig, og har i stedet plassert ansvaret for bærekraftsarbeidet i en annen funksjon i banken. Andre har rigget en mer moden organisering med en dedikert bærekraftsansvarlig og en bærekraftskomite. Undersøkelsen viser at disse bankene har kommet lengre i sitt bærekraftsarbeid. 

Undersøkelsen viser at bankene vurderer kompetansen på bærekraftsarbeidet som relativt lav, spesielt for medarbeidere i personkundemarkedet. Her har bankene en vei å gå, og det er viktig at bankene fremover prioriterer økt kapasitet og kompetanse på området. Dette er nødvendig for å sikre at bankene er en god og relevant sparringspartner for sine kunder til ESG risiko og muligheter. 

 

Flertallet av bankene har utarbeidet en egen strategi for bærekraft 

Bærekraft har blitt et viktigere strategisk tema, og det er nødvendig for å kunne håndtere risikoer og muligheter som oppstår i forbindelse med omstillingen til en bærekraftig økonomi. Det er derfor svært positivt å se at hele 77 % av bankene har utarbeidet en egen strategi for bærekraft. Flere banker velger å publisere denne offentlig, noe som viser at de er transparente om sitt arbeid og villige til å ta ansvar for å gjøre en forskjell.

Flere banker ser på klimaendringer som en risikofaktor for egen forretningsstrategi enn en mulighet. Selv om klimaendringer utgjør en relevant risikofaktor, kan det å fokusere utelukkende på dette hindre bankene i å se mulighetene og handlingsrommet. 

Det varierer i hvilken grad bankene har satt konkrete måltall for klimagass-utslipp Det grønne skiftet krever at vi setter klare mål for reduksjon av CO2-utslipp, og 43 % av bankene oppgir at de har satt et slikt mål. Hva som inngår i dette måltallet, varierer. Mest vanlig er et måltall for egen drift, men en god del av bankene har også inkludert utslipp relatert til kundeporteføljen. 

Hvis vi tar utgangspunkt i at bankene benytter et slikt måltall til å følge opp en del av sine bærekraftsaktiviteter, kan det se ut som om bankene i undersøkelsen ligger foran små- og mellomstore bedrifter (SMB) generelt. BDOs SMB-barometer for 2023 viser at kun 25 % av de 1200 spurte bedriftene måler sine bærekraftstiltak. 

 

Bærekraftige produkter har blitt standardisert i bankenes produktportefølje 

I fjor så vi en økning i antall banker som tilbyr grønne produkter, og nå er det nesten ingen banker som ikke har ett eller flere grønne produkter i sin portefølje. De mest populære produktene er grønne boliglån og grønne billån, og samfunnsansvar er fortsatt den viktigste grunnen for bankene til å tilby grønne produkter. 

Her ser bankene ut til å skille seg litt ut fra små og mellomstore bedrifter generelt. Vårt SMB-barometer for 2023 viser at bærekraft som kilde til nye forretningsmuligheter er den viktigste grunnen til at bedriftene gjennomfører bærekraftstiltak som f.eks. nye produkter. Denne sterkere forretningsmessige forankringen av bærekraftsaktiviteter hos bankens kunder, kan bety et uutnyttet forretningspotensial for bankene. For eksempel kan bankene se nærmere på kundens behov før grønne produkter, eller rådgivning knyttet til bærekraft. Slike tiltak kan styrke kunderelasjonen til banken, og med det salgsmuligheter for banken, ytterligere. Vi er derfor spente på om vi får se en sterkere kommersialisering av bankenes grønne produkter fremover.   

 

Bærekraft blir en mer integrert del av kundesamtalene 

Bærekraft blir stadig viktigere i bankens kunderådgivning, og nå ser vi en særlig sterk økning innenfor personmarkedet. Selv om det er et stykke igjen før bærekraft blir like godt integrert i samtaler med privatkunder som med bedriftskunder, er det allerede nå tydelig at bærekraft krever bred kompetanse i banken. Undersøkelsen viser nettopp også at bankene ser et behov for å øke kompetansen på området. 
80 % av bankene vurderer bærekraft når de etablerer nye kundeforhold, og nesten alle hensyntar ESG-risiko i sin kredittvurdering, men i varierende grad. Undersøkelsen viser at grønne produkter kan gi kundene rimeligere lånebetingelser, men få banker lar ESG-risiko påvirke prising av lånet. 

 

Bankene tar stadig større ansvar for bærekraftsrapportering 

Bankende jobber i økende grad med bærekraftsrapportering med en høy grad av frivillig rapportering utover lovkrav. Det er flere aspekter som vitner om en økt profesjonalisering. Flere banker gjennomfører nå en vesentlighetsanalyse, og benytter seg av et anerkjent rammeverk for sin frivillige bærekraftsrapportering. TCFD er fortsatt det mest brukte frivillige rammeverket. Det er et rammeverk som fokuserer på klimaendring og bankens håndtering av dette.

Bankenes bærekraftsrapportering fremover vil bli preget av økte lovkrav. Vår undersøkelse viser at flertallet ikke har satt seg inn i disse ennå. Kun 29 % av bankene har satt seg inn i rapporteringskravene etter EU-taksonomien og bare 22 % etter CSRD. Det er viktig at bankene snarlig setter seg inn i det kommende regelverket for å sikre nødvendige forberedelser og etterlevelse når kravene trer i kraft. 

En bransje som tar bærekraft på alvor og som er en viktig bidragsyter i den grønne omstillingen 

Oppsummert viser undersøkelsen en positiv utvikling, og en bransje som er opptatt av bærekraft. Det er tydelig at bærekraft blir stadig viktigere for bankene, og dette vil utvilsomt påvirke både kundene, miljøet og samfunnet. 

 

Ønsker du å lese rapportene eller se nærmere på tallene?

Les mer og last ned rapporten her