Blogg: BDO lanserer interaktivt konkursanalyseverktøy

De statlige støtteordningene under koronapandemien holdt mange handelsbedrifter i live tross nedstenginger og driftsforbud.

Med pandemien i all hovedsak bak oss fører stigende renter, økte energipriser og leveranseproblemer til nytt hodebry for næringen.  Flere frykter konkursboom og hittil i år ser vi rekordhøyt antall konkurser i overnattings- og serveringsbransjen.

BDO lanserer derfor et interaktivt konkursanalyseverktøy for handelsvirksomhet.

Hensikten er å gi et ferskt oversiktsbilde over siste konkurser, og å vise hvordan antall konkurser har utviklet seg historisk over de siste årene. Analyseverktøyet viser tall for næringsgrupperingene G – «Varehandel, reparasjon av motorvogner» og I – «Overnattings- og serveringsvirksomhet» etter EUs standard NACE, og kan videre drilles ned på bransjeinndeling og geografi. Data hentes fra enhetsregisteret og oppdateres hver mandag.

Prøv analyseverktøyet her

 

Antall konkurser stiger

Antall konkurser innen handelsvirksomhet i 2022 var 24 prosent høyere enn i 2021, men likevel langt lavere enn de siste årene før pandemien. Gjennomsnitt for 2022 lå på 83 konkurser per måned, mot 66 konkurser i 2021.
2023 startet betraktelig tyngre. Analyseverktøyet viser at handelsbransjen opplevde 141 konkurser i januar mot 62 i januar 2022. For februar og januar samlet er 2023-tallene likevel ikke så dramatiske sett mot normalårene før pandemien. 252 konkurser i perioden er lavere enn samme periode i både 2018, 2019 og 2020, hvor antall konkurser lå på mellom 273 og 281.

Årlige konkurser i handelsbransjen næringskode G og I


Konkurser i handelsbransjen januar og februar

 

I november ga 367 små og mellomstore handelsbedrifter oss sine utsikter for de neste tolv månedene gjennom BDOs SMB-barometer. 14 prosent av disse var usikre på eller fryktet at virksomheten deres vil gå konkurs i 2023.  Mer enn 7 av 10  pekte på energipriser og økte kostnader på innsatsfaktorer som hindre for positiv vekst.

Det er derfor noe positivt å se at konkurstallene så langt ikke er spesielt høyere enn normalnivåene fra før pandemien. Kanskje er det smertene av en retur tilbake til normalnivå vi nå kjenner på. 

Måneden med flest konkurser i 2022 var november, hvor 110 foretak gikk konkurs. April hadde færrest konkurser, hvor antallet var 46. Gjennom 2022 var trenden et økende antall konkurser gjennom året, men antallet ligger fortsatt godt under normalårene 2018 og 2019.

 

konkurser måned for måned

 

Bransjekategorier

Innenfor bransjekategoriene i handelsvirksomhet så langt i 2023 står serveringsvirksomhet for 41 prosent av konkursene, mens detaljhandel og grossistvirksomhet utgjør henholdsvis 34 og 11 prosent av vårt utvalg. Bilbransjen utgjør 13 prosent av konkursene. 

 

Detaljhandel

Som grafen under viser var det innen varehandel 330 konkurser i 2022. Verken i fjor eller så langt i år ser vi konkurser i samme antall som før pandemien. 

 

Årlige konkurser i detaljhandel
 

 

Konkurser i detaljhandel januar og februar

 

SSBs varehandelsindeks viser en oppgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet for detaljhandelen i januar. Omsetningsvolumet i detaljhandelen økte med 1,3 prosent fra desember 2022 til januar 2023. Dette etter en nedgang på 4,2 prosent fra november til desember. 

Dagligvarehandelen bidro mest til oppgangen i januar, med en økning på 3,6 prosent i sesongjustert omsetningsvolum. I desember var det imidlertid en markert nedgang for dagligvarebutikker.

SSB antyder at den forhåndsvarslede prisøkningen på mat fra 1. februar kan ha bidratt noe til økningen i januar.

 

Lavere kjøpekraft

Styringsrenten nærmer seg snart toppen av Norges Banks prognose for rentebanen. Styringsrenten er nå på 2,75 prosent og har ikke vært like høy siden 2009.

 

Renter

 

Det er fortsatt usikkert om styringsrenten topper seg på 3 prosent i mars, for deretter å flate ut, eller om det kommer ytterligere pengepolitiske grep for å få bukt med inflasjonen. Drivstoff, strømpriser og -støtte, og en stabilisering av rentekostnadene på et høyere nivå enn på lenge, gir snart norske husholdninger en ny normal for disponibel inntekt etter faste kostnader. Lavere kjøpekraft i befolkningen vil naturlig ha følger for handelsbransjen.

 

Rekordhøy konkursrate i overnatting- og serveringsvirksomhet

Hittil i år ser vi rekordhøyt antall konkurser i overnattings- og serveringsbransjen. Dette er noe overraskende sett mot resultatene fra BDOs SMB-barometer. Der oppga kun 5 prosent at de spurte innen denne kategorien at de fryktet for konkurs de neste tolv månedene, mens 6 prosent var usikre. 

 

Konkurser i overnatting og servering, januar og februar

 

Antall konkurser var mye lavere enn normalt i 2021, sannsynligvis grunnet kompensasjonsordningene under pandemien. 

 

Årlige konkurser overnatting og servering

 

Tross koronakompensasjonsordninger, ble serveringsbransjen hardt rammet av koronarestriksjoner - med i praksis driftsforbud gjennom alkoholserveringsnekt - gjennom deler av 2022. Vi ser at antallet konkurser økte jevnt gjennom fjoråret.

 

konkurser måned for måned

 

Det har vært en utvikling mot større konsentrasjon av eiere bak serveringsstedene. I Oslo driver 12 grupper hele 146 utesteder og restauranter. Dette kan være en naturlig profesjonalisering og uthenting av stordriftsfordeler, eller en etter-effekt av at de mindre kapitalsterke aktørene ikke overlevde restriksjonene.

 

eiere bak utelivet

 

Bilbransjen

De siste årene har det vært store leveringsproblemer på deler og nye biler. Først grunnet nedstengning i Kina og mangel på råvarer under pandemien. Deretter førte krigen i Ukraina til mangel på viktige komponenter i bilproduksjonen. Samtidig har nordmenn hatt god råd, svært gunstige billånsrenter og leasingavtaler på nye biler, og store insentiver for å kjøpe nye elektrisk drevne biler. Mange av fordelene er nå i ferd med å falle bort, som vi beskrev i denne bloggposten. De lange ventetidene har holdt bruktbilprisene høye samtidig som det ikke har hindret kjøpere i å bestille ny bil. Nå øker imidlertid finansieringskostnadene kraftig, og flere får problemer med å betjene gjelden, også blant gruppene som ikke har lav inntekt. Analysen viser at antall konkurser i bilbransjen januar og februar 2023 er på tilsvarende nivå som i før nedstengingen i mars 2020.    
 

Årlige konkurser i bilbransjen

 

Konkurser i bilbransjen januar og februar

 

Prognose for 2023

Vi i BDO tror vi vil se en økning i antall konkurser i 2023 mot 2022 og 2021, men at den store konkursbølgen av virksomheter som ble holdt kunstig i live av kompensasjonsordninger ikke kommer. Lavere disponibel inntekt i husholdningene og lavere aktivitet i anleggsbransjen som følge av høyere kapitalkostnader og brems i oppdragsmengden vil likevel gi et merkbart utslag i handelsbransjen. 

Vil du holde deg oppdatert om de siste endringene, klikk her.