Blogg: Bedre konkurransekraft i bygg- og anleggsbransjen gjennom likestilling og inkludering

BDO har siden 2018 foretatt en grundig analyse av bygg- og anleggsbransjen. De siste to årene har vi også sett nærmere på kjønnsbalansen i bransjen. Det er fordi vi mener at kjønnsbalanse ikke bare er viktig i et likestillingsperspektiv, men avgjørende for å være relevant og konkurransedyktig over tid.

Bygg- og anleggsbransjen møter betydelige utfordringer knyttet til behov for effektivisering, risikohåndtering og lønnsomhetsforbedring, samt krav til teknologisk og bærekraftig utvikling. Dette samtidig som aktørene må være konkurransedyktig i kampen om de beste hodene. Med et betydelig kapasitet- og kompetansebehov foran seg, vil bygg- og anleggsbransjen måtte jobbe målrettet for å tiltrekke, utvikle og beholde kvinner i bransjen. Det er viktig ikke å begrense rekrutteringen kun mot halvparten av de tilgjengelige talentene.

 

Små steg i riktig retning

Bransjen har absolutt tatt innover seg problemstillingen, og har gjort et betydelig løft når det gjelder kommunikasjon og rekrutteringskampanjer rettet mot kvinner. Flere av de største aktørene i bransjen, blant annet Veidekke og AF Gruppen, har mangfold og likestilling som viktige fokusområder i sine strategier. Samtidig konstaterer vi at kvinnene selv har oppdaget bransjen. Den senere tiden har andelen kvinner som søker seg til det tradisjonelt «mannsdominerte utdanningsprogrammet» bygg- og anleggsfag økt. Kvinneandelen på teknisk studieretning «Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag» har økt fra 30,8% i 2001 til 34,7% i 2020.

 

Kvinnene vil ta del i bransjen

For å tiltrekke og beholde de kvinnelige talentene må bransjen legge til rette for dette. Likefullt kommer det vitnesbyrd fra kvinner som opplever å bli oversett, ekskludert og trakassert, senest fra Hege Auråen som 19. november 2021 publiserte innlegget «Byggebransjen er ikke attraktiv for kvinner». Her kom det uttalelser fra kvinner som har et oppriktig ønske om å forvalte og utvikle talentet sitt i bransjen. 

Problemstillingen er langt fra unik for bygg- og anleggsbransjen, den gjelder også vår bransje, revisjonsbransjen. Andelen kvinnelige partnere i revisjonsdelen i de fem største revisjonsselskapene er 17% (2021), sammenlignet med 16% (2020). Vi har selv også en vei å gå før vi oppnår likestilling på alle nivåer. 

Vi ser fra vår egen bransje at likestilling på studier ikke er nok. Det har siden 2010 vært overvekt av kvinner på utdanning for økonomiske og administrative fag. Vi må rette fokuset mot ikke bare å rekruttere kvinner og menn, men også å sikre at både kvinner og menn fortsetter å utvikle seg i bransjen. 

 

Faktisk likestilling krever faktiske tiltak

Vi vil oppfordre bygg- og anleggsbransjen til å begynne med det synlige og konkrete, med tiltak som egne garderober, kulturregler og rollemodeller. I tillegg til praktiske tiltak trenger kvinner historier, mentorer og trenere – fra begge kjønn. Kampen kan ikke kjempes av kvinnene alene, den må forankres fra toppledelsen til anleggslederen og arbeidskolleger. 

Det er et lederansvar å sikre at virksomheten til enhver tid har de rette ressursene og profilene. Det er videre et lederansvar å sørge for at hver enkelt får mulighet til å utvikle seg til å bli den beste versjonen av seg selv – på lik linje som for ressursoptimalisering av andre innsatsfaktorer i virksomheten. Kvinner må utfordres til å ta posisjoner, samtidig som ledere må sikre at posisjoner blir tilgjengelig for begge kjønn, på deres premisser.

 

Myndighetenes krav om å fremme likestilling og hindre diskriminering

Aktivitets- og redegjørelsesplikten etter likestillings- og diskrimineringsloven er et virkemiddel og verktøy for å oppnå reell likestilling. Virksomheter skal i tillegg til å rapportere på faktisk tilstand for likestilling, også redegjøre for hvordan de arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å forbedre faktisk tilstand. Alle arbeidsgivere plikter å jobbe aktivt for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

 

Fra fokusområde til måling og oppfølging

En kjensgjerning er at «vi får det vi måler». Ved å rette fokus mot kjønnsbalanse ved rekruttering, muligheter og forfremmelser, og ved å måle dette, vil vi oppnå resultater. Bransjen må fortsette å rette fokus mot å øke kvinneandelen både på studieretninger, i lederrollene og i styrerommene. Samtidig må bransjen ta innover seg de reelle problemstillinger som kvinner opplever. Gjennom å rette fokus mot, etablere og gjennomføre tiltak, i tillegg til å måle effekt over tid, vil bransjen kunne påvirke tilgang på kompetanse og oppleve økt konkurransekraft.

 

Her kan du lese hele bygg- og anleggsanalysen fra 2021.