Blogg: CSDDD offisielt godkjent av medlemsstatene i EU den 15. mars

Den 14. desember 2023 kom EU-parlamentet og EU-rådet til en foreløpig enighet om CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive).

Direktivet blir omtalt som en «europeisk åpenhetslov» som vil pålegge selskap å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Før en endelig avstemming om dette direktivet, har det imidlertid vært mye forhandlinger blant medlemsstatene. Dette har medført en del endringer i det fremforhandlede forslaget, som ble offisielt godkjent av medlemsstatene den 15. mars. Den endelige lovteksten vil imidlertid ikke foreligge før avstemming i EU-parlamentets juridiske komite, trolig i april 2024.

I dette blogginnlegget vil vi gi en overordnet gjennomgang av viktige endringer i forslaget som nå skal behandles.

Høyere terskelverdier for hvilke selskaper som omfattes og lengre innfasingsperiode

Det følger av det foreslåtte direktivet at reglene vil gjelde for selskap dannet i medlemsstater og som hadde: 

  • mer enn 1000 ansatte i gjennomsnitt 
  • en omsetning på mer enn EUR 450 millioner i det siste regnskapsåret som det ble vedtatt årsregnskap for

For selskaper dannet i tredjeland, vil reglene gjelde dersom selskapet hadde en netto omsetning på over EUR 450 millioner i regnskapsåret før siste regnskapsår. Morselskap i konsern vil også kunne omfattes av reglene selv om selskapet alene ikke oppfyller terskelverdiene, men vi går ikke nærmere inn på dette her.

Terskelverdiene er høyere enn de som fremgikk av det foreløpige utkastet i desember 2023, hvor forslaget var at reglene ville gjelde for blant annet EU-selskaper og morselskaper med over 500 ansatte og med en omsetning på over 150 millioner euro. Videre fjernes lavere terskelverdier hos høyrisiko-bransjer, eksempelvis for virksomheter som driver med utvinning av mineralressurser eller produksjon av tekstiler. Følgelig vil direktivet, slik det er utformet nå, omfatte vesentlig færre virksomheter enn det forrige utkastet. 

Reglene vil også innfases over en lengre periode, slik at det nå vil være en gradvis ikrafttredelse av direktivet på en femårs periode. For selskaper dannet i EU vil den stegvise ikrafttredelsen foregå slik: 

  • Selskaper med 5000 ansatte og en omsetning på EUR 1500 millioner vil bli omfattet om 3 år.
  • Selskaper med 3000 ansatte og en omsetning på EUR 900 millioner vil bli omfattet om 4 år.
  • Selskaper med 1000 ansatte og en omsetning på EUR 450 millioner vil bli omfattet om 5 år.
Kjernen i direktivet opprettholdes

Selv om det er færre selskaper som vil omfattes av direktivet slik som forslaget nå er utformet, er kjernen i direktivet fortsatt i det vesentlige den samme. Direktivet vil stille viktige krav til at selskaper foretar aktsomhetsvurderinger i selskapenes egen virksomhet, deres datterselskaper, leverandører og forretningsforbindelser. Aktsomhetsvurderingene innebærer at selskapene må identifisere, vurdere, forhindre, redusere, få slutt på og rette opp sin egen, deres datterselskaper og deres verdikjeders negative påvirkning på menneskerettigheter og miljø og klima. 

Oppsummering og veien videre 

Helt overordnet er de viktigste endringene at det blir færre selskaper som omfattes av direktivet grunnet høyere terskelverdier og senere innfasing av reglene. Selv om effekten av direktivet blir mindre slik som forslaget nå er utformet, er likevel det materielle regelverket i det vesentlige intakt. 

Det gjenstår likevel å se hvordan lovforslaget blir ved den endelige avstemmingen i den juridiske komité i EU-parlamentet. Det er flere medlemsstater som er engasjert i dette direktivet, ettersom det vil påvirke næringslivet vesentlig. Derfor har det til tider vært krevende rundt forhandlingsbordet. Visepresident Heidi Hautala i Europaparlamentet uttalte seg på LinkdIn om den offisielle godkjennelsen på fredag 15. mars slik: 

“Finally, the EU Member States got their act together and reached an agreement on the Corporate Sustainability Due Diligence Directive. The price of the agreement was a significant dilution of the level of ambition of the #CSDDD. (…)

The behaviour of the Council and Member States in recent months has been reprehensible and damaging to the credibility of EU decision-making. Instead of respecting the December trilogue agreement, already a balanced compromise, Member States engaged in endless rounds of horse-trading and last-minute attempts to water down the legislation.

Despite this sabotage by the FDP party in the German government, Italy, France, Finland and others, the core of the directive remains intact. The UN Guiding Principles on Business and Human Rights will be, for the first time, codified in EU law, and businesses will be obliged to conduct environmental and human rights due diligence in their value chains. (…)” 

BDO følger spent med på utviklingen for å orientere deg om siste nytt på området.