Blogg: Det kan bli dyrere for utenlandske investorer å likvidere norske aksjeselskaper

Skal du ha med deg utenlandske investorer på laget, vil ofte en effektiv exit-strategi være et viktig element. I dag kan norsk AS som brukes som investeringsenhet avvikles og likvidasjonsutbytte kan utbetales uten kildeskatt. Skatteutvalget foreslår at det innføres kildeskatt også på utbetalinger ved likvidasjon. Dette kan ha stor betydning for investorer i PE-strukturer eller fra f.eks. USA.

 

Dagens regler – likvidasjonsutbytte uten kildeskatt

Etter norsk rett anses likvidasjon av selskap som realisasjon. Utbetalinger ved likvidasjon av selskap skattlegges derfor som aksjegevinst, og ikke som aksjeutbytte.

For norske aksjonærer har denne klassifiseringen mindre betydning, ettersom de i det alt vesentlige skattlegges på samme måte ved realisasjon av aksjegevinster som ved utdeling av aksjeutbytte (treprosentregelen under fritaksmetoden utgjør i dag en liten forskjell mellom utbytte og gevinst, men Torvik-utvalget har også foreslått å likestille utbytte og gevinst, samt øke grunnlaget til fem prosent).

Norge har som utgangspunkt ikke internrettslig hjemmel til å skattlegge utenlandske aksjonærers aksjegevinst verken etter ordinære regler eller med kildeskatt. Det er imidlertid adgang til å ilegge kildeskatt på utbytte som betales ut av Norge. Etter hovedregelen kan det ilegges 25% kildeskatt, men ofte er kildeskattesatsen redusert til null i skatteavtale eller etter fritaksmetoden. Dersom den utenlandske investoren er hjemmehørende i et land som ikke har skatteavtale med Norge eller skatteavtalen ikke reduserer satsen til null, vil Norge ilegge kildeskatt. F.eks. er kildeskattesatsen normalt 15% ved utdeling til amerikansk aksjonær. 

Utenlandske aksjonærer investerer ofte i Norge gjennom eget norsk investeringsselskap. Dette kan ha flere årsaker, f.eks. at det er investorer fra flere land og de vil saminvestere gjennom en kjent jurisdiksjon, at det skal lages eget norsk konsern mv. Det er imidlertid klart at investering gjennom eget norsk holdingselskap også er skattemessig gunstig da det gir mulighet til å selge underliggende investeringer under fritaksmetoden for deretter å likvidere investeringselskapet med utbetaling uten at dette utløser norsk kildeskatt. 

 

Skatteutvalgets forslag – kildeskatt på likvidasjonsutbytte innføres

Torvik-utvalget er av den oppfatning at det er uheldig at utenlandske aksjonærer har mulighet til å unngå kildeskatt på likvidasjonsutdeling gjennom tilpasninger. Utvalget vurderer derfor om det bør innføres en internrettslig hjemmel for kildeskatt på aksjegevinster, men ser at en slik bestemmelse ville fått et begrenset anvendelsesområde, fordi skatteavtalene ofte gir aksjonærens hjemstat eksklusiv beskatningsrett til aksjegevinster. Videre påpekes det at en kildeskatt på aksjegevinster trolig også vil gi store administrative utfordringer. 

Utvalget foreslår derfor at slike utbetalinger ved likvidasjon behandles som utbytte i stedet for gevinst. 

 

Hvilke konsekvenser får dette forslaget, og hvilke vurderinger bør du gjøre?

Torvik-utvalgets rapport er nå på høring med høringsfrist 15. april 2023. Rapporten inneholder mange forslag og det er usikkert hvilke forslag som vil følges opp og når. Dette forslaget er imidlertid enkelt å innføre, krever lite administrasjon og må antas å være lite politisk kontroversielt. Vi tror derfor at dette er et forslag som vil aktualisere seg ganske raskt. 

Dersom forslaget om kildeskatt på utbetalinger ved likvidasjon innføres, vil det kunne bety en betydelig ekstra kostnad for en rekke utenlandske investorer og aksjonærer dersom en exit-strategi ut av investeringer i Norge har belaget seg på en likvidasjon av et norsk investeringsselskap uten kildeskatt. Dette vil f.eks. kunne gjelde investorer i PE-strukturer etablert på kanaløyene eller amerikanske aksjonærer. Disse investorene og aksjonærene bør nærmere vurdere investeringsstrukturen og ev. fremskynde en exit ved likvidasjon, salg av norsk investering til konsernselskap i annet land mv. Salg av aksjer vil uansett ikke rammes av et forslag om kildeskatt på utbetalinger ved likvidasjon.

Vi gjør i tillegg oppmerksom på at Torvik-utvalget også har foreslått innstramninger i tilbakebetaling av innbetalt kapital som kan få innvirkning på investeringsstrukturer som har belaget seg på at løpende utbetalinger ikke skal behandles som utbytte uten kildeskatt.