Blogg: Dette er de nye lønnskompensasjonsordningene

13. desember kom det nye nasjonale råd og regler fra regjeringen som medfører ny delvis nedstengning og nye tiltak. I denne bloggen vil vi gå nærmere inn på hva som nå vil gjelder for permittering, varslingsfrister, lønnsperiode, sykepenger og dagpenger.

Denne bloggen ble oppdatert 23.12.2021.

 

I forrige artikkel om permittering som følge av koronapandemien gikk vi nærmere inn på reglene om permittering, herunder vilkår, varslingsfrister og arbeidsgiver perioden. I dagens blogginnlegg blir fokuset en påminnelse om varslingsfristene og arbeidsgiver periode, og kort om lønnsstøtteordning, sykepenger og dagpenger.

 

Lønnsstøtteordning

Regjeringen la frem fredag kveld, den 17. desember, sitt forslag til ordning for lønnsstøtte. Dette er en kortsiktig ordning som er ment å hjelpe virksomhetene å beholde ansatte som ellers ville blitt permittert. Virksomhetene kan velge om de ønsker å benytte seg av permitteringsordning eller lønnsstøtte. I utgangspunktet kan ikke virksomhetene både permittere og motta lønnsstøtte i samme periode. Ordningen gis virkning fra 1. desember 2021, og er ment å gjelde til og med januar 2022.

Mandag kveld, 20.12.2021, ble det ytterligere justeringer av ordningen. Det omstridte makstaket på 30.000 kroner i måneden per ansatt økes til 40.000 kroner. Samtidig forlenges fristen for virksomhetene til å trekke tilbake permitteringer, med to dager frem til lille julaften, 23. desember.

 

Hvilke virksomheter retter ordningen seg mot?

 • Foretak som er direkte eller indirekte berørt av nasjonale lovpålagte begrensninger på sitt forretningsområde, som antallsbegrensninger, krav om bordplassering, skjenkerestriksjoner eller liknende, jf. covid-19 forskriftens kapittel 5 §13a, §14 annet ledd bokstav b-c samt tredje ledd og §14d.
 • Foretak regnes å være direkte berørt dersom de har mer enn 40 prosent av omsetningen fra virksomhet som er begrenset av bestemmelsene over.
 • Foretak regnes å være indirekte berørt dersom de har mer enn 50 prosent av omsetningen fra bedrifter som er direkte berørt.

 

Hvilke virksomheter kan søke om lønnsstøtte

 • Foretaket må ha ansatte.
 • Minst én ansatt skal ha fått utbetalt lønn i hver av månedene september, oktober og november 2021. Dette for å sikre at virksomheten er i drift på søknadstidspunktet. 
 • Foretak (hovedenhet) som søker tilskudd må oppfylle de samme seriøsitetsvilkår/øvrige vilkår som ved tidligere ordninger, herunder korrekt utfylte a-meldingsrapporter, være skattepliktig, ha betalt skatt, avgifter og forskuddstrekk, levert skattemeldinger, årsregnskap
 • Foretaket må utøve lovlig aktivitet.
 • Foretaket må ha et omsetningsfall på minimum 20 prosent sammenlignet med tilsvarende måned to år tidligere, dvs. desember 2019 eller januar 2020. Alternativt kan foretaket velge å benytte gjennomsnittet for oktober og november 2021 som referanseperiode for å beregne omsetningssvikt for hver av de to månedene desember 2021 og januar 2022. Foretak opprettet etter 1. mars 2020 må benytte gjennomsnittet av oktober og november 2021 som referanseperiode for å beregne omsetningssvikt for hver av de to månedene.
 • Foretaket må ikke være under konkursbehandling.
 • Foretaket (hovedenhet) må ikke ha iverksatt helt eller delvis permittering av ansatte etter 30. november 2021. Unntak gjelder for foretak som har hentet alle ansatte som ble permittert etter 30. november 2021, tilbake i arbeid senest 23. desember 2021. Det vil bli avkorting mot antall dager bedriften er blitt avlastet lønnskostnader i desember.
 • Foretaket kan ikke få dekket de samme kostnadene av staten to ganger. Det betyr at foretaket ikke kan få lønnsstøtte og samtidig få dekket de samme lønnskostnadene, direkte eller indirekte, fra andre covid-19-ordninger i den samme perioden. Foretak kan fortsatt motta støtte til andre kostnader i tilskuddsperioden, som for eksempel faste kostnader gjennom den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet.
 • Ordningen gjelder tilsvarende for foretak som er skattemessig hjemmehørende på Svalbard.
 • Det vil bli egne regler for foretak som inngår i konsern, tilsvarende særlige regler for konsern (§ 3-7) i forskrift til foregående lønnsstøtteordning (tilskudd ved avbrutt permittering). Konsern som søker konsolidert, kan ikke permittere noen ansatte i konsernet.

 

Hvilke ansatte omfattes?

 • Fast ansatte (heltid/ deltid)
 • Midlertidige ansatte (heltid/deltid) med avtalt omfang på arbeidet (det vil si oppgitt stillingsprosent i a-meldingen)
 • Ordningen gjelder også for lærlinger.
 • Som var registrert i AA registeret pr. 30. november 2021, og har vært i aktivt arbeid hele tilskuddsmåneden (med unntak av de som ble permittert for så å bli tatt tilbake innen 23.12.2021).
 • Virksomheten kan ikke motta lønnsstøtte for arbeidstakere som i tilskuddsperioden er i oppsigelsestid eller omfattet av arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering.
 • De ansatte skal være i arbeid, herunder eventuelt drive kompetansebyggende aktivitet i tilskuddsperioden.
 • De ansatte skal kunne avvikle ferie som planlagt og forutsatt i støtteperioden, men arbeidsgiver skal ikke i støtteperioden kunne pålegge ansatte å ta ut ferie.

 

Hvordan skal ordningen forvaltes, gjennomføres og kontrolleres?

 • Ordningen vil forvaltes av Skatteetaten og bygger på teknisk løsning for ordningen for tilskudd ved avbrutt permittering.
 • Automatisert saksbehandling og utbetaling.
 • Utbetalinger skjer etterskuddsvis.
 • Det legges opp til at autorisert regnskapsfører/ revisor skal bekrefte at foretaket er støtteberettiget.
 • Det legges opp til tilsvarende innsynsløsning som i ordningen for tilskudd ved avbrutt permittering.
 • Den som søker om tilskudd, skal gi riktige og fullstendige opplysninger. Tilskudd utbetalt i strid med reglene i ordningen skal tilbakebetales.
 • Tilskuddet gis per støtteberettiget ansatt per måned. En måned utgjør en tilskuddsperiode.
 • Foretaket kan søke for den enkelte arbeidstaker for en eller begge tilskuddsperiodene. Det kan ikke søkes for de to periodene samlet.

 

NB! For å kunne søke om støtte kan foretaket ikke ha iverksatt helt eller delvis permittering av ansatte etter 30. november 2021. Unntak gjelder foretak som har hentet alle ansatte som ble permittert etter 30. november 2021, tilbake i arbeid senest 23. desember.

 

Se nærmere regjeringens forklaring på direkte og indirekte berørt her, samt nærmere om beregning av lønnsstøtten som er satt til maksimalt NOK 40 000 i måneden per ansatt, begrenset til maks 80% av lønnskostnad (inkl arbeidsgiveravgift).

Se mer informasjon på regjeringen sin side her

 

Permittering

Som kjent innebærer permittering et midlertidig «opphold» i arbeidsforholdet der arbeidstakeren fritas for arbeidsplikt, og arbeidsgiveren fritas for lønnsplikt. Det rettslige grunnlaget for permittering er ulovfestet, men for fagorganiserte er grunnlaget som regel forankret i tariffavtale eller hovedavtale.  Permittering kan kun benyttes når saklig grunn gjør det nødvendig for bedriften. Det kreves videre at årsaken til permitteringen er av midlertidig art.

Mandag 13. desember 2021 ble det fra regjeringens side varslet nye innstramninger i smitteverntiltakene, knapt en uke etter at regjeringen innførte tiltak som var gjeldende fra og med midnatt natt til torsdag 9. desember 2021. De nye innstrammede tiltakene som omhandler skjenkestopp, avstandskrav og antall begrensninger innendørs og utendørs ved private og offentlige arrangement, vil få stor betydning for næringslivet. Mange virksomheter vil måtte permittere slik tiltakene er nå.

 

Varslingsfrister

Hva betyr de nye innstrammede tiltakene for varslingsfristen? Gjelder det en 14 dagers frist eller en 2 dagers frist? I hovedavtalen mellom NHO og LO er hovedregelen for varslingsfrist 14 dager. Det åpnes for en 2 dagers frist ved hendelser som fremkommer i aml § 15-3 (10). Det vil si ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser som gjør det nødvendig helt eller delvis å innstille driften.

For at to dagers fristen skal gjelde må det ha oppstått en akutt og ekstraordinær situasjon. Situasjonen må være forårsaket av den uforutsette hendelsen, og gjøre det nødvendig helt eller delvis å innstille driften, og at det av den grunn ikke er mulig å beskjeftige de ansatte.

Et myndighetsvedtak som gitt av regjeringen 13. desember 2021 i form av skjenkestopp og antall begrensninger, innebærer etter vår mening en akutt og ekstraordinær situasjon for virksomheter som helt eller delvis må innstille eller stenge helt driften.

Utfordringer med likviditet, svak økonomi eller dårlig inntjening gir ikke grunnlag for bruk av to dagers varslingsfrist alene. Det må foreligge akutte likviditetsproblemer, produksjonsstopp mv. som medfører manglende mulighet til å sysselsette ansatte. Videre er det viktig at arbeidsgiver gjør en konkret vurdering av hvorfor eventuelt situasjonen er en uforutsett hendelse som gir grunnlag for kortere varslingsfrist.

Hvordan regnes varslingsplikten?

Varslingsfristen begynner å løpe fra arbeidstidens slutt den dagen den er gitt. Det er ikke avgjørende når arbeidstakeren mottar varselet.

Det vil si at permitteringen ikke starter før 14/2 dager etter at varselet er sendt. De 14/2 dagene telles etter kalenderen slik at fristen løper selv om det tilfaller helger, helligdager eller ferier i perioden. Fristen løper også selv om arbeidstaker har sykefravær. Den enkelte må gis skriftlig varsel direkte.

 

Lønnsplikt periode (arbeidsdager)

En arbeidsgiver har plikt til å betale permitteringslønn og annet arbeidsvederlag i en arbeidsgiverperiode på 10 dager. Lønnsplikten i arbeidsgiverperioden gjelder fra og med den første arbeidsdagen permitteringen omfatter. Perioden løper ikke når arbeidstakeren likevel ville hatt tjenestefri eller fravær.

Når arbeidsgiverperioden har vært stanset, løper den videre fra den dagen arbeidet skulle vært gjenopptatt om permitteringen ikke hadde funnet sted. Med andre ord, 10 fulle dager uansett.

 

Permitteringens lengde

Arbeidsgivere er fritatt fra lønnsplikt ved hel- eller delvis permittering i en tidsbegrenset periode. Når perioden er brukt opp, gjeninntrer normalt arbeidsgivers lønnsplikt. Hvor lenge arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikt, avhenger av om arbeidstaker er permittert før eller etter 1. juli 2021.

Fra 1. juli 2021 er maksimal permitteringsperiode 26 uker uten lønnsplikt i løpet av 18 måneder, for nye permitteringer. For disse vil permitteringsperioder før 1. juli 2021 ikke regnes med i beregningsperioden på 18 måneder.

Før 1. juli 2021. For løpende permitteringer som ble iverksatt før 1. juli 2021, følger de tidligere reglene om maksimal permitteringstid. Arbeidsgiver er for disse fritatt for lønnsplikt i 49 uker i løpet av de siste 18 månedene.

Denne grensen gjelder ikke i perioden 19. februar 2021 til og med 31. desember 2021. Det betyr at arbeidsgivere kan permittere i lengre enn 49 uker frem til og med 31. desember 2021, forutsatt at de øvrige vilkårene for permittering er oppfylt.

Regjeringen har foreslått å forlenge perioden med fritak fra lønnsplikt ut januar 2022.

 

Dagpenger

Følgende koronaordninger forlenges ut februar 2022:

 • Rett til dagpenger til ledige og permitterte, uavhengig av hvor lenge de har mottatt ytelsen.
 • Dagpengeretten for personer som har lav opptjening i 2021 sikres ved at kravet til tidligere inntekt for å få dagpenger settes ned fra 1,5 G til 0,75 G siste 12 måneder, eventuelt fra 3 G til 2,25 G siste 36 måneder.
 • Perioden for AAP-mottakere som er avklart for arbeid.
 • Forhøyet dagpengesats på 80 prosent kompensasjon for den delen av dagpengene som er under 3 ganger grunnbeløpet.
 • Ordningen med dagpenger for lærlinger åpnes for nye tilfeller.
 • En som er arbeidsledig kan jobbe opp til 60 prosent av vanlig arbeidstid før dagpengene bortfaller, mot normalt 50 prosent.
 • Hjemmelen for å forskuttere dagpenger ved behov forlenges.
   

Sykepenger

Arbeidsgivere betaler normalt sykelønn i 16 dager før staten overtar regningen. Regjeringen foreslår nå at staten skal dekke utgiftene fra dag seks. Også selvstendig næringsdrivende og frilansere får dekket sykefravær fra og med dag seks med koronarelatert sykefravær. Normalt overtar staten sykepengeutgiftene for denne gruppen først fra dag 17.

Nye regler for sykefravær vil gis virkning fra og med 1. desember og skal vare til og med 30. juni 2022.

BDO kommer tilbake med oppdatert artikkel om ordningene når detaljene er endelig avklart. 

 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, du finner en oversikt over alle våre kontorer i Norge her.